algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Cykl Eulera - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 09 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

cykl_eulera/graf.pas:
//Tomasz Lubiński (c)2001
//www.algorytm.org
//generowanie grafu o zadanym nasyceniu
//poszukiwanie cyklu Euler'a w podanym grafie

unit graf;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 wsk_kolejki=^kolejka;
 kolejka = record
      element: SmallInt;
      wskaznik: wsk_kolejki;
      end;
 wagi = record
     p  : SmallInt;
     d  : SmallInt;
     waga: SmallInt;
     end;
 TForm1 = class(TForm)
  Button3: TButton;
  Label3: TLabel;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  ListBox1: TListBox;
  CheckBox1: TCheckBox;
  procedure GenerujClick(Sender: TObject);
  procedure A1(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 poczatek, koniec, gora: wsk_kolejki;
 Macierz: Array of Array of SmallInt;
 lk: Array of wagi;
 n, licznik: Integer;
 cykl, spojnosc: Boolean;

implementation

{$R *.DFM}

//generowanie grafu - macierz dolnotrójkątna
procedure TForm1.GenerujClick(Sender: TObject);
var b,i,j,wierzcholek : Integer;
begin
Finalize(Macierz);
n:=StrToInt(edit1.text);
b:=StrToInt(edit2.text);
SetLength(Macierz, n+1);
for i:=0 to n do
 SetLength(Macierz[i], i);  //tworzenie macierz dolnotrójkątna dynamicznej
randomize;
for i:=2 to n do
 for j:=1 to i-1 do
 if random(100)<b then Macierz[i,j]:=random(1000);  //ustawienie stopnia nasycenia
if CheckBox1.Checked=True Then
 begin
 for wierzcholek:=1 to n-1 do    //parzystosc wierzcholkow
  begin
  i:=0;
  for j:=1 to wierzcholek-1 do
   if macierz[wierzcholek, j]>0 then i:=i+1;
  for j:=wierzcholek+1 to n do
   if macierz[j, wierzcholek]>0 then i:=i+1;
  if (i mod 2) <> 0 then
   begin
   i:=Random(n-wierzcholek)+wierzcholek+1;
    if macierz[i, wierzcholek]>0 then macierz[i, wierzcholek]:=0 else
    macierz[i, wierzcholek]:=random(1000);
   end;
 end;
 end;
end;

procedure DoKolejki(var koniec: wsk_kolejki; element:Integer);
var poprzedni: wsk_kolejki;
begin
licznik:=licznik+1;
if poczatek<>nil then
 begin
 poprzedni:=koniec;
 New(koniec);
 poprzedni^.wskaznik:=koniec;
 koniec^.element:=element;
 koniec^.wskaznik:=nil;
 end
else
 begin
 New(koniec);
 koniec^.element:=element;
 koniec^.wskaznik:=nil;
 poczatek:=koniec;
 end;
end;

procedure ZKolejki(var poczatek: wsk_kolejki; var element:Integer);
var nastepny: wsk_kolejki;
begin
if poczatek<>nil then
 begin
 element:=poczatek^.element;
 nastepny:=poczatek^.wskaznik;
 Dispose(poczatek);
 poczatek:=nastepny;
 if poczatek=nil then koniec:=nil;
 end;
end;

procedure W_Szerz;      //przegladanie grafu wszerz
var a, wierzcholek: Integer;
begin
DoKolejki(koniec, 1);
macierz[1,0]:=1;
repeat
ZKolejki(poczatek, wierzcholek);
 for a:=1 to wierzcholek-1 do
 if (macierz[wierzcholek, a]>0) and (macierz[a,0]=0) then
  begin
  DoKolejki(koniec, a);
  macierz[a,0]:=1;
  end;
 for a:=wierzcholek+1 to n do
 if (macierz[a, wierzcholek]>0) and (macierz[a,0]=0) then
  begin
  DoKolejki(koniec, a);
  macierz[a,0]:=1;
  end;
until poczatek=nil;
if licznik<>n then spojnosc:=false else spojnosc:=true;
end;

procedure ZeStosu(var gora: wsk_kolejki; var element: Integer);
var poprzedni: wsk_kolejki;
begin
if gora<>nil then
 begin
 element:=gora^.element;
 poprzedni:=gora^.wskaznik;
 Dispose(gora);
 gora:=poprzedni;
 end;
end;

procedure NaStos(var gora: wsk_kolejki; var element: Integer);
var poprzedni: wsk_kolejki;
begin
 poprzedni:=gora;
 New(gora);
 gora^.element:=element;
 gora^.wskaznik:=poprzedni;
end;

procedure Cykl_Eulera;
var a,wierzcholek,i: Integer;
label tutaj;
begin
W_Szerz;
if spojnosc=false then exit;   //jezeli nie jest spójny to nie ma cyklu
cykl:=false;
for wierzcholek:=1 to n do    //zbadanie parzystosci wierzcholkow
 begin
 i:=0;
 for a:=1 to wierzcholek-1 do
  if macierz[wierzcholek, a]>0 then i:=i+1;
 for a:=wierzcholek+1 to n do
  if macierz[a, wierzcholek]>0 then i:=i+1;
 if (i mod 2) <> 0 then exit;
 end;
cykl:=true;
wierzcholek:=1;
NaStos(gora, wierzcholek);
while gora<>nil do //szukanie cyklu tak dlugo jak jes jakis wierzcholek na stosie
begin
tutaj:
wierzcholek:=gora^.element;
  for a:=1 to wierzcholek-1 do
  if macierz[wierzcholek, a]>0 then
   begin
   macierz[wierzcholek, a]:=-macierz[wierzcholek, a];
   NaStos(gora,a);          //wrzucanie wierzcholka na stos
   goto tutaj
   end;
  for a:=wierzcholek+1 to n do
  if macierz[a, wierzcholek]>0 then
   begin
   macierz[a, wierzcholek]:=-macierz[a, wierzcholek];
   NaStos(gora,a);          //wrzucanie wierzcholka na stos
   goto tutaj
   end;
ZeStosu(gora, wierzcholek);  //zdejmowanie ze stosu gdy nie ma gdzie pojsc
Form1.ListBox1.Items.Add(IntToStr(wierzcholek));
end;
end;

procedure TForm1.A1(Sender: TObject);
var i,wierzcholek: Integer;
begin
ListBox1.Items.Clear;
Cykl_Eulera;
if cykl=false then ListBox1.Items.Add('Brak Cyklu') else ListBox1.Items.Add('Cykl:');
if spojnosc=false then ListBox1.Items.Add('Graf nie jest spojny') else ListBox1.Items.Add('Graf jest spojny');
for i:=1 to n do macierz[i,0]:=0; //wyzerowanie odwiedzin wierzcholka
licznik:=0;
for wierzcholek:=1 to n do     //wyzerowanie odwiedzin krawedzi
 begin
 for i:=1 to wierzcholek-1 do
  if macierz[wierzcholek, i]<0 then macierz[wierzcholek, i]:=-macierz[wierzcholek, i];
 for i:=wierzcholek+1 to n do
  if macierz[i, wierzcholek]<0 then macierz[i, wierzcholek]:=-macierz[i, wierzcholek];
 end;
end;

end.
Dodaj komentarz