algorytm.org

Implementacja w Delphi/Pascal

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Generowanie grafu z cyklem Eulera - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 31 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

euler/graf.pas:
//Tomasz Lubiński (c)2001
//www.algorytm.org
unit graf;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  procedure GenerujClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 Macierz: Array of Array of SmallInt;
 n, licznik: Integer;

implementation

{$R *.DFM}

//generowanie grafu - macierz dolnotrójkątna
procedure TForm1.GenerujClick(Sender: TObject);
var b,i,j,wierzcholek : Integer;
begin
Finalize(Macierz);
n:=StrToInt(edit1.text);   //liczba wierzcholkow
b:=StrToInt(edit2.text);   //stopien nasycenia grafu w %

//tworzenie macierzy dolnotrójkątnej dynamicznej
SetLength(Macierz, n+1);
for i:=0 to n do
 SetLength(Macierz[i], i);

//wyczysc graf
//Macierz[i, j] = 0 - oznacza brak krawedzi pomiedzy wierzcholkami i oraz j
//Macierz[i, j] = 1 - oznacza krawedz pomiedzy wierzcholkami i oraz j
for i:=0 to n do
 for j:=0 to i-1 do
  Macierz[i, j] := 0;

//utworz graf o zadanym nasyceniu
randomize;
for i:=2 to n do
 for j:=1 to i-1 do
 if random(100)<b then Macierz[i,j]:=1;  //ustawienie stopnia nasycenia

//modyfikacja grafu tak by istnial cykl EULERA
for wierzcholek:=1 to n-1 do    //parzystosc wierzcholkow
  begin
  //oblicz stopien wierzcholka
  i:=0;
  for j:=1 to wierzcholek-1 do
   if macierz[wierzcholek, j]>0 then i:=i+1;
  for j:=wierzcholek+1 to n do
   if macierz[j, wierzcholek]>0 then i:=i+1;
  //jezeli stopien wierzcholka nie jest parzysty
  if (i mod 2) <> 0 then
   begin
   i:=Random(n-wierzcholek)+wierzcholek+1;
    if macierz[i, wierzcholek]>0 then
     macierz[i, wierzcholek]:=0
    else
     macierz[i, wierzcholek]:=1;
   end;
  end;
end;end.
Dodaj komentarz