algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie bąbelkowe (bubblesort) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 10
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 13 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

bubble_d/SortB.pas:
//sortowanie bąbelkowe
//www.algorytm.org
//Tomasz Lubiński (c)2001

unit SortB;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  ListBox2: TListBox;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label3: TLabel;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 z: Array[1..100] of Integer;
 n:Integer;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var a:Integer;
begin
n:=100;               //liczba elementów do sorotwania
Button1.Enabled:=True;       //uaktywnienie przycisku sortuj
ListBox1.Items.Clear;        //wyczyszczenie list box'ów
ListBox2.Items.Clear;
randomize;
for a:=1 to n do
 begin
 z[a]:=Random(200);         //zakres nieposorotwanych od 0 do 200
 ListBox1.Items.Add(IntToStr(z[a])); //dodawanie elentów do listy nieposortowane
 end

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
t: Boolean;
c,i: Integer;
begin
Button1.Enabled:=False;
 repeat
 t:=true; i:=n;
 repeat
 i:=i-1;
  if z[i+1]< z[i] then
  begin      //zamniana elementów jeżeli większy poprzedza mniejszy
  c:=z[i];
  z[i]:=z[i+1];
  z[i+1]:=c;
  t:=false;
  end;
 until i=1;
 until t=true;

 for c:=1 to n do
 ListBox2.Items.Add(IntToStr(z[c]));

end;

end.
Dodaj komentarz