algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

System Funkcji Iterowanych (IFS) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 lipca 2011 22:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

IFS - Delphi/Unit1.pas:
//IFS
//(c) 2011 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Math;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Fractal: TImage;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  IterNum: TEdit;
  Button1: TButton;
  Fun: TComboBox;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 // Render area coordinates
 minX: Real = -8.0;
 maxX: Real = 8.0;
 minY: Real = 11.0;
 maxY: Real = -5.0;

 // IFS data
 a, b, c, d, e, f, p: array[1..9] of Real;
 funCnt: Integer = 0;

implementation
{$R *.DFM}

// add new function to IFS
procedure addFunction(paramA, paramB, paramC, paramD, paramE, paramF, paramP: Real);
begin  
  funCnt := funCnt+1;
  if (funCnt < 9) then
  begin
   a[funCnt] := paramA;
   b[funCnt] := paramB;
   c[funCnt] := paramC;
   d[funCnt] := paramD;
   e[funCnt] := paramE;
   f[funCnt] := paramF;
   p[funCnt] := paramP;
  end;
end;

// removes all functions
procedure clearFunctions();
begin
  funCnt := 0;
end;

procedure SetFunctions();
begin
  clearFunctions();
  case Form1.Fun.ItemIndex of
   0:
     begin
     addFunction(0.5, 0.0, 0.0, 0.5, -0.5, 0.5, 0.3333);
     addFunction(0.5, 0.0, 0.0, 0.5, -0.5, -0.5, 0.3333);
     addFunction(0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, -0.5, 0.3333);
     minX := -1.0;
     maxX := 1.0;
     minY := -1.0;
     maxY := 1.0;
     end;
   1:
     begin
     addFunction(0.787879, -0.424242, 0.242424, 0.859848, 1.758647, 1.408065, 0.895652);
     addFunction(-0.121212, 0.257576, 0.151515, 0.053030, -6.721654, 1.377236, 0.052174);
     addFunction(0.181818, -0.136364, 0.090909, 0.181818, 6.086107, 1.568035, 0.052174);
     minX := -8.0;
     maxX := 8.0;
     minY := 11.0;
     maxY := -1.0;
     end;
   2:
     begin
     addFunction(0.824074, 0.281428, -0.212346, 0.864198, -1.882290, -0.110607, 0.787473);
     addFunction(0.088272, 0.520988, -0.463889, -0.377778, 0.785360, 8.095795, 0.212527);
     minX := -8.0;
     maxX := 8.0;
     minY := 11.0;
     maxY := -1.0;
     end;
   4:
     begin
     addFunction(0.1400, 0.0100, 0.0000, 0.5100, -0.0800, -1.3100, 0.20);
     addFunction(0.4300, 0.5200, -0.4500, 0.5000, 1.4900, -0.7500, 0.20);
     addFunction(0.4500, -0.4900, 0.4700, 0.4700, -1.6200, -0.7400, 0.20);
     addFunction(0.4900, 0.0000, 0.0000, 0.5100, 0.0200, 1.6200, 0.40);
     minX := -5.0;
     maxX := 5.0;
     minY := 5.0;
     maxY := -5.0;
     end;
   5:
     begin
     addFunction( 0.0500, 0.0000, 0.0000, 0.4000, -0.0600, -0.4700, 0.142);
     addFunction(-0.0500, 0.0000, 0.0000, -0.4000, -0.0600, -0.4700, 0.142);
     addFunction( 0.0300, -0.1400, 0.0000, 0.2600, -0.1600, -0.0100, 0.142);
     addFunction(-0.0300, 0.1400, 0.0000, -0.2600, -0.1600, -0.0100, 0.142);
     addFunction( 0.5600, 0.4400, -0.3700, 0.5100, 0.3000, 0.1500, 0.142);
     addFunction( 0.1900, 0.0700, -0.1000, 0.1500, -0.2000, 0.2800, 0.142);
     addFunction(-0.3300, -0.3400, -0.3300, 0.3400, -0.5400, 0.3900, 0.142);
     minX := -1.0;
     maxX := 1.0;
     minY := 1.0;
     maxY := -1.0;
     end;
   else
     begin
     addFunction(0.0,  0.0,  0.0,  0.16, 0.0, 0.0,  0.01);
     addFunction(0.85, 0.04, -0.04, 0.85, 0.0, 1.6,  0.85);
     addFunction(0.2, -0.26, 0.23, 0.22, 0.0, 1.6,  0.07);
     addFunction(-0.15, 0.28, 0.26, 0.24, 0.0, 0.44, 0.07);
     minX := -5.0;
     maxX := 5.0;
     minY := 10.5;
     maxY := 0.0;
     end;
   end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  x, xtmp, y, ytmp, r: Real;
  ratioX, ratioY, prob: Real;
  i, j, n, curr, biggest, level: Integer;
  data: array of Integer;
begin
  // initialize all variables
  SetFunctions();
  ratioX := (maxX - minX) / Fractal.Width;
  ratioY := (maxY - minY) / Fractal.Height;
  SetLength(data, Fractal.Width*Fractal.Height);
  for i:=0 to (Fractal.Width*Fractal.Height)-1 do
   data[i] := 0;

  x := 0;
  y := 0;

  // Clear image
  Fractal.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  Fractal.Canvas.Rectangle(0, 0, Fractal.Width, Fractal.Height);
  Fractal.Canvas.Brush.Color := clBlack;

  n := StrToInt(IterNum.Text);

  randomize();

  for i:=1 to n do
  begin
    // Choose random function
    r := Random;
    curr := 0;
    prob := 0;
    for j:=1 to funCnt do
    begin
     prob := prob + p[j];
     if (prob > r) then
     begin
       curr := j;
       break;
     end;
    end;

    // Perform calculation
    xtmp := a[curr]*x + b[curr]*y + e[curr];
    ytmp := c[curr]*x + d[curr]*y + f[curr];
    x := xtmp;
    y := ytmp;

    // Mark point
    Inc(data[Floor((x - minX)/ratioX) * Fractal.Width + Floor((y - minY)/ratioY)]);
  end;

  // Check range
  biggest := data[0];
  for i:=1 to (Fractal.Width*Fractal.Height)-1 do
   if (data[i] > biggest) then
     biggest := data[i];

  // Generate image
  for i:=0 to Fractal.Height-1 do
   for j:=0 to Fractal.Width-1 do
     if (data[j+i*Fractal.Width] > 0) then
     begin
      level := Floor((ln(data[j+i*Fractal.Width])/ln(biggest)) * 255);
      Fractal.Canvas.Pixels[i,j] := rgb(128-(level div 2), 255-level, 128 - (level div 2));
     end;

  Fractal.Refresh();
end;

end.
Dodaj komentarz