algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zbiór Phoenix Julia - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 15 lipca 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Fraktale - zbior Phoenix typu Julia - Delphi/PhoenixJulia.pas:
// Fraktale - zbior Phoenix typu Julia
// www.algorytm.org
// Tomasz Lubinski (c) 2009

unit PhoenixJulia;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Math;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Fractal: TImage;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Selection: TShape;
  minx: TEdit;
  maxx: TEdit;
  miny: TEdit;
  maxy: TEdit;
  Label3: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  cRe: TEdit;
  cIm: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FractalMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FractalMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FractalMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
   Y: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

//type for complex numbers
type complex_t = record
  real: Extended;
  imaginary: Extended;
end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

var
//---------------------------------------------------------------------------
//Describes places to render
ratioX, ratioY :Extended;
min_X, min_Y, max_X, max_Y :Extended;
downX, downY: Integer;
//colors
colors: array[1..120] of TColor;
//---------------------------------------------------------------------------

//for HSV colors
procedure hsv2rgb(hue: double; sat: double; val: double; var red: double; var grn: double; var blu: double);
var
    i, f, p, q, t: double;
begin
    red := 0;
    grn := 0;
    blu := 0;
    if val=0 then
        begin
            red := 0;
            grn := 0;
            blu := 0;
        end
    else
        begin
            hue := hue/60;
            i := floor(hue);
            f := hue-i;
            p := val*(1-sat);
            q := val*(1-(sat*f));
            t := val*(1-(sat*(1-f)));
            if i=0 then begin red:=val; grn:=t; blu:=p; end
            else if i=1 then begin red:=q; grn:=val; blu:=p; end
            else if i=2 then begin red:=p; grn:=val; blu:=t; end
            else if i=3 then begin red:=p; grn:=q; blu:=val; end
            else if i=4 then begin red:=t; grn:=p; blu:=val; end
            else if i=5 then begin red:=val; grn:=p; blu:=q; end;
        end;
end;

procedure initializeColors();
var
    i: Integer;
    r, g, b: double;
begin
    for i:=low(colors) to high(colors) do
    begin
        HSV2RGB(3.2*i, 0.85, 0.6, r, g, b);
        colors[i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
    end;
    colors[120] := 0;
end;

//calculate squared modus of given complex c
function complexModSq(c: complex_t): Extended;
begin
    Result := c.real*c.real + c.imaginary*c.imaginary;
end;

//function z(0)=p
function f(p: complex_t): complex_t;
begin
    Result := p;
end;

//function z[n+1] = z[n]^2 + Re(c) + Im(c)*Zn-1
function g(zp, z, c: complex_t): complex_t;
begin
    result.real := z.real*z.real - z.imaginary*z.imaginary + c.real + c.imaginary*zp.real;
    result.imaginary := 2*z.real*z.imaginary + c.imaginary*zp.imaginary;
end;

//value is inside set in the returned level
function levelSet(p: complex_t; c: complex_t): Integer;
var
    z_next, z, z_prev: complex_t;
    iteration: Integer;
    rv, gv, bv, vv: double;
begin
    iteration := 0;
    z_prev.real := 0;
    z_prev.imaginary := 0;
    z.real := 0;
    z.imaginary := 0;
    z_next := f(p);

    repeat
        z_prev := z;
        z := z_next;
        z_next := g(z_prev, z, c);
        iteration := iteration + 1;
    until ((complexModSq(z) > 4) or (iteration > 120));

    if iteration = 120 then
        Result := 0
    else
    begin
        vv := (complexModSq(z)/100);
        if (vv>0.5) then vv := 0.5;
        HSV2RGB(3.1*iteration, 0.75, 0.5+vv, rv, gv, bv);
        Result := Round(rv*255) + (Round(gv*255) shl 8) + (Round(bv*255) shl 16);
    end;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    i, j: Integer;
    p, c: complex_t;
begin
    min_X := StrToFloat(minx.Text);
    min_Y := StrToFloat(miny.Text);
    max_X := StrToFloat(maxx.Text);
    max_Y := StrToFloat(maxy.Text);

    c.real := StrToFloat(cRe.Text);
    c.imaginary := StrToFloat(cIm.Text);

    ratioX := (max_X - min_X) / Fractal.Width;
    ratioY := (max_Y - min_Y) / Fractal.Height;

    for i:=0 to Fractal.Height-1 do
    begin
        p.imaginary := i*ratioY + min_Y;
        for j:=0 to Fractal.Width-1 do
        begin
            p.real := j*ratioX + min_X;
            Fractal.Canvas.Pixels[j, i] := levelSet(p, c);
        end;

    end;
    Fractal.Refresh();

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
    minx.Text := FloatToStr(-1.5);
    maxx.Text := FloatToStr(1.5);
    miny.Text := FloatToStr(-1.5);
    maxy.Text := FloatToStr(1.5);

    cRe.Text := FloatToStr(0.56667);
    cIm.Text := FloatToStr(-0.5);

    min_X := StrToFloat(minx.Text);
    min_Y := StrToFloat(miny.Text);
    max_X := StrToFloat(maxx.Text);
    max_Y := StrToFloat(maxy.Text);

    ratioX := (max_X - min_X) / Fractal.Width;
    ratioY := (max_Y - min_Y) / Fractal.Height;

    //render new fractal
    Button1Click(Sender);
end;

procedure TForm1.FractalMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
    downX := X;
    downY := Y;

    Selection.Width := 0;
    Selection.Height := 0;
    Selection.Visible := true;
end;

procedure TForm1.FractalMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
    //remove selection
    Selection.Visible := false;

    //get new range to render
    minx.Text := FloatToStr(min(downX, X)*ratioX + min_X);
    maxx.Text := FloatToStr(max(downX, X)*ratioX + min_X);
    miny.Text := FloatToStr(min(downY, Y)*ratioY + min_Y);
    maxy.Text := FloatToStr(max(downY, Y)*ratioY + min_Y);

    min_X := StrToFloat(minx.Text);
    min_Y := StrToFloat(miny.Text);
    max_X := StrToFloat(maxx.Text);
    max_Y := StrToFloat(maxy.Text);

    //render new fractal
    Button1Click(Sender);
end;

procedure TForm1.FractalMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
    //if left mouse button is held then draw selection
    if (ssLeft in Shift) then
    begin
        Selection.Width := abs(downX - X);
        Selection.Height := abs(downY - Y);
        Selection.Left := Fractal.Left + min(downX, X);
        Selection.Top := Fractal.Top + min(downY, Y);
    end;
end;

end.
Dodaj komentarz