algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Przynależność punktu do wielokąta - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Polygon.adb:
--
-- Algorytm sprawdza, czy punkt p nalezy do wielokata W
-- Program zostal pobrany ze strony www.algorytm.org
-- (c)2007 Tomasz Lubinski
--

with Text_IO;
use Text_IO;

procedure Polygon is

   type point is record
    x: Integer;
    y: Integer;
   end record;
   
   type points is array (0..1000) of point;

polygon: points;
r, tmp, p: point;
k: Integer;
max_x : Integer := Integer'First;    -- Najwieksza rzedna
j   : Integer := 0;          -- Aktualny index tablicy wierzcholkow
n   : Integer := 0;          -- Liczba wierzchalkow wielokata     

s : String := "       ";
l : Integer; 

   -- Wyznacznik macierzy kwadratowej stopnia 3.
   function det(x: point; y: point; z: point) return Integer is
   begin
     return (x.x*y.y + y.x*z.y + z.x*x.y - z.x*y.y - x.x*z.y - y.x*x.y);
   end;

   function przynaleznosc(x: point; y: point; z: point) return Boolean is
     deter : Integer;
   begin
     deter := det(x, y, z);
     if (deter/=0) then
        return False;
     else 
        if ((Integer'min(x.x, y.x) <= z.x) and then
          (z.x <= Integer'max(x.x, y.x)) and then
          (Integer'min(x.y, y.y) <= z.y) and then
          (z.y <= Integer'max(x.y, y.y))) then
          return True;
        else
          return False;
        end if;
     end if;
   end;

   function przecinanie(a: point; b: point; p: point; r: point; polygon: points; k: Integer) return Boolean is
   begin
     if ((przynaleznosc(p, r, a) = False) and then
       (przynaleznosc(p, r, b) = False)) then
        -- pólprosta nie przecina odcinka |AB| w koncach
        if ((det(p, r, a) * det(p, r, b) < 0) and then
          (det(a, b, p) * det(a, b, r) < 0)) then
          return True;
        else
          return False;
        end if;
     elsif ((przynaleznosc(p, r, a) = True) and then
         (przynaleznosc(p, r, b) = True)) then
        -- do pólprostej nalezy przynajmniej jeden koniec odcinka |AB|          
        if (det(p, r, polygon((k-1+n) mod n)) * det(p, r, polygon((k+2) mod n)) > 0) then
          return False;
        else
          return True;
        end if;
     elsif ((przynaleznosc(p, r, polygon((k-1+n) mod n)) = True) or else
         (przynaleznosc(p, r, polygon((k+2) mod n)) = True)) then
        return False;
     else 
        -- polprosta zawiera tylko wierzcholek
        if (przynaleznosc(p, r, b) = True) then
            tmp := a;
            return False;
        end if;
        if (przynaleznosc(p, r, a) = True) then
          if (det(p, r, tmp) * det(p, r, b)>0) then
             return False;
          else
             return True;
          end if;
        end if;
     end if;
     return False;
   end;   procedure oblicz is
     l : Integer :=0; --liczba przeciec
   begin
     for i in 0..n-1 loop
        k := i;
        if (przynaleznosc(polygon(i), polygon((i+1) mod n), p) = True) then
         Put_Line("Punkt nalezy do krawedzi wielokata");
         return;
        end if;
        if (przecinanie(polygon(i), polygon((i+1) mod n), p, r, polygon, k) = True) then
         l := l+1;
        end if;
     end loop;
     Put_Line("Rozwiazanie--------------");
     Put_Line("Liczba przeciec: " & Integer'Image(l));
     if ((l mod 2) = 0) then
        Put_Line("Punkt p NIE nalezy do wielokata\n");
     else
        Put_Line("Punkt p nalezy do wielokata\n");
     end if;
   end;


     

begin

     Put_Line("Dane wejsciowe:");

     Put_Line("Podaj wspolrzedne punktu:");
     Put_Line("x=");
     Get_Line(s, l);
     p.x := Integer'Value(s);
     Put_Line("y=");
     s := "       ";
     Get_Line(s, l);     
     p.y := Integer'Value(s);

     Put_Line("Podaj liczbe punktow tworzacych wielokat:");
     Put_Line("n=");
     s := "       ";
     Get_Line(s, l);
     n := Integer'Value(s);

     for i in 0..n-1 loop
        Put_Line("Punkt " & Integer'Image(i+1));
        s := "       ";
        Put_Line("x=");
        Get_Line(s, l);
        polygon(i).x := Integer'Value(s);
        Put_Line("y=");
        s := "       ";
        Get_Line(s, l);     
        polygon(i).y := Integer'Value(s);        
        if (polygon(i).x > max_x) then
          max_x := polygon(i).x;
        end if;
     end loop;

    -- Wyznaczanie wspólrzednych drugiego konca odcinka
    r.x := max_x+1;
    r.y := p.y;

    --Punkt r na pewno znajduje sie poza wielokatem
    Put_Line("Punkt r=(" & Integer'Image(r.x) & ", " & Integer'Image(r.y) & ")");
    oblicz;
end;
Dodaj komentarz