algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Rzutowanie punktu prostopadle na linię - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Krzysztof Zajączkowski, 05 stycznia 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

rzutowanie/rzutowanie/rzutowanie.cpp:
#include <windows.h>

#include <math.h>

class dPoint2D{
	 double x;
	 double y;
public:
	  dPoint2D(double x,double y);
	  
	  dPoint2D operator -(dPoint2D &p);
	  dPoint2D operator +(dPoint2D &p);
	  dPoint2D operator *(double &k);
	  double operator *(dPoint2D &p);
	  double SickDistance2D(dPoint2D p);
	  dPoint2D GetPointOnLine(dPoint2D &fP,dPoint2D &lP);
	  
	  double X();
	  double Y();
	  void X(double x);
	  void Y(double y);
};

dPoint2D::dPoint2D(double x,double y){
	this->x = x;
	this->y = y;
}

double dPoint2D::X(){
   return x;
}
double dPoint2D::Y(){
   return y;
}
void dPoint2D::Y(double y){
	 this->y = y;
}
void dPoint2D::X(double x){
	 this->x = x;
}

dPoint2D dPoint2D::operator *(double &k){
   dPoint2D temp(x * k,y * k);
   return temp;
}

double dPoint2D::operator *(dPoint2D &p){
	return p.X() * x + p.Y() * y;
}

double dPoint2D::SickDistance2D(dPoint2D p){
	  return pow(x - p.X(),2.0) + pow(y - p.Y(),2.0);
}

dPoint2D dPoint2D::operator -(dPoint2D &p){
   dPoint2D temp(this->x - p.X(),this->y - p.Y());
   return temp;
}

dPoint2D dPoint2D::operator +(dPoint2D &p){
   dPoint2D temp(this->x + p.X(),this->y + p.Y());
   return temp;
}

dPoint2D dPoint2D::GetPointOnLine(dPoint2D &fP,dPoint2D &lP){
	 //double u = ((x - fP.X()) * (lP.X() - fP.X()) + (y - fP.Y()) * (lP.Y() - fP.Y())) / (lP.SickDistance2D(fP));
	double u = (((*this) - fP) * (lP - fP))/ ((fP - lP) * (fP - lP));
	return fP + (lP - fP) * u;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM lParam){
	static dPoint2D fP(20,300);
	static dPoint2D lP(300,20);
	static dPoint2D rP(0,0); // punkt rzutowany
	static dPoint2D zP(0,0); // punkt zrzutowany
	static POINT MousePos;
	switch(msg)
	{
	 	case WM_PAINT:
		{
			PAINTSTRUCT ps;
      HDC hdc = BeginPaint(hWnd,&ps);
      HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID,2,RGB(0,0,255));
			SelectObject(hdc,hPen);
			MoveToEx(hdc,(int)fP.X(),(int)fP.Y(),NULL);
			LineTo(hdc,(int)lP.X(),(int)lP.Y());
			MoveToEx(hdc,(int)rP.X(),(int)rP.Y(),NULL);
			LineTo(hdc,(int)zP.X(),(int)zP.Y());
			Ellipse(hdc,(int)rP.X()-5,(int)rP.Y()-5,(int)rP.X()+5,(int)rP.Y()+5);
			Ellipse(hdc,(int)zP.X()-5,(int)zP.Y()-5,(int)zP.X()+5,(int)zP.Y()+5);
			DeleteObject(hPen);
      EndPaint(hWnd,&ps);
		}
 		break;
		case WM_LBUTTONDOWN:
			{
				lP.X(MousePos.x);
				lP.Y(MousePos.y);

				zP = rP.GetPointOnLine(lP,fP);

				InvalidateRect(hWnd,NULL,true);
			}
			break;
		case WM_RBUTTONDOWN:
			{
				fP.X(MousePos.x);
				fP.Y(MousePos.y);

				zP = rP.GetPointOnLine(lP,fP);

				InvalidateRect(hWnd,NULL,true);
			}
			break;
		case WM_MOUSEMOVE:
			{
				POINT pt;
				MousePos.x = LOWORD(lParam); 
				MousePos.y = HIWORD(lParam);

				rP.X(MousePos.x);
				rP.Y(MousePos.y);

				zP = rP.GetPointOnLine(lP,fP);

				InvalidateRect(hWnd,NULL,true);
			}
			break;
		case WM_DESTROY:
		{
 		   PostQuitMessage(0);
 		}
 		break;
	}
	return DefWindowProc(hWnd,msg,wParam,lParam);
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE ,LPSTR ,int ){
	WNDCLASS wnd;

	wnd.cbClsExtra = NULL;
	wnd.cbWndExtra = NULL;
	wnd.hbrBackground = CreateSolidBrush(RGB(0,0,0));
	wnd.hCursor = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
	wnd.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
	wnd.hInstance = hInstance;
	wnd.lpfnWndProc = WndProc;
	wnd.lpszClassName = "WndRzutowanie";
	wnd.lpszMenuName = NULL;
	wnd.style = CS_VREDRAW|CS_HREDRAW;

	if(!RegisterClass(&wnd)){
		MessageBox(NULL,"Coś nie tak","Informacja",MB_OK);
		return 0;
	}

	HWND hwnd = CreateWindow("WndRzutowanie","Rzutowanie",WS_OVERLAPPEDWINDOW,0,0,800,600,NULL,NULL,hInstance,NULL);

	ShowWindow(hwnd, SW_SHOWNORMAL);
	UpdateWindow(hwnd);

	MSG msg;

	while(GetMessage(&msg,NULL,0,0)){
		DispatchMessage(&msg);
		TranslateMessage(&msg);
	}

	return 0;
}
Dodaj komentarz