algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Problem 8 hetmanów - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Walenciak, 23 sierpnia 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

hetman.pas:
// Problem 8 hetmanów - implementacja w Delphi
// www.algorytm.org
// author Michał Walenciak (c) 2006

program Hetman;
{$APPTYPE CONSOLE}

var col:array[1..8] of boolean;        {tablica z zajętymi kolumnami}
  dia_r:array[0..255] of boolean;
  dia_l:array[0..255] of boolean;      {tablice z zajętymi prawymi i lewymi przekątnymi}
  chart:array[1..8,1..8] of boolean;     {tablica z ustawieniami hetmanów}
  found:byte;                {licznik znalezionych pozycji}
  F:text;

procedure add_hetman(row:byte);
var i,x,y:byte;
begin
 for i:=1 to 8 do    {sprawdzamy kolejna każdą kolumne w wierszu w poszukiwaniu czystego pola}
   begin
   if not ( (col[i]=true) or (dia_r[i-row+128]=true) or (dia_l[row+i+128]=true) )
       then {jesli w kolumnie x ani odpowiednich przekątnych nie ma jeszcze hetmana to warunek jest prawdziwy}
         begin
         dia_r[i-row+128] := true;  {dodaj przekątne}
         dia_l[row+i+128] := true;
         col[i]:=true;        {dodaj kolumnę}
         chart[i,row]:=true;     {postaw hetmana w tablicy}
         if row<8 then
            add_hetman(row+1) {analizuj nastepny wiersz (tylko jesli nie jestesmy juz w ostatnim)}
            else       {to jest ostatni hetman - zapisz wynik}
             begin
             inc(found);
             writeln(F,'kombinacja: ',found);
             writeln(F,' ABCDEFGH');
             writeln(F);
             
             for y:=8 downto 1 do
               begin
                write(F,y,' ');
                for x:=1 to 8 do if chart[x,y] then
                  write(F,'H')
                  else
                  write(F,' ');
                writeln(F);
               end;
             writeln(F);
             writeln(F);
             end;
         { po wyjsciu z procedury rekurencyjnej (add_hetman(row+1)) usun hetmana i szukaj dla niego nastepnego pola}
         dia_r[i-row+128] := false;
         dia_l[row+i+128] := false;
         col[i]:=false;
         chart[i,row]:=false;
         end;
   end;
 {nie można juz postawic w tym rzędzie hetmana - wyjdź i próbuj przestawic poprzedniego}
end;

begin
 Assign(F,'kombinacje.txt');
 rewrite(F);
 add_hetman(1);       {postaw pierwszego hetmana}
 close(F);
end.


Dodaj komentarz