algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Interleaved Code 25 - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 marca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - Delphi/Unit1.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych Interleaved Code 2 of 5
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Kod: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  curentPos: Integer;
  procedure DrawBars(txt: String);
  procedure DrawSignBars(bars: array of Byte); overload;
  procedure DrawSignBars(bars: array of Char; spaces: array of Char); overload;
  function Check(txt: String): Boolean;
  function CheckLetter(ch: Char): Boolean;
  function GetLetterValue(ch: Char) : Integer;
  function CheckDigit(txt: String): Integer;
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 codeI25sign: array[0..9] of char = (
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9');

 codeI25bars: array[0..9] of array[0..4] of char = (
   ('N', 'N', 'W', 'W', 'N'),
   ('W', 'N', 'N', 'N', 'W'),
   ('N', 'W', 'N', 'N', 'W'),
   ('W', 'W', 'N', 'N', 'N'),
   ('N', 'N', 'W', 'N', 'W'),
   ('W', 'N', 'W', 'N', 'N'),
   ('N', 'W', 'W', 'N', 'N'),
   ('N', 'N', 'N', 'W', 'W'),
   ('W', 'N', 'N', 'W', 'N'),
   ('N', 'W', 'N', 'W', 'N')
    );

  start: array[0..3] of byte = (
    1, 0, 1, 0
    );

  stop: array[0..3] of byte = (
    1, 1, 0, 1
    );

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin


    if Check(Kod.Text) = False then
      begin
        ShowMessage('Incorrect text');
        exit;
      end;

    DrawBars(Kod.Text);

end;

function TForm1.Check(txt: String): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := True;

    if (Length(txt) mod 2) = 0 then
        res := False;

    for i:=1 to Length(txt) do
        if (CheckLetter(txt[i])) = False then
            begin
                res := False;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

function TForm1.CheckLetter(ch: Char): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := False;

    for i:=Low(codeI25sign) to High(codeI25sign) do
        if codeI25sign[i] = ch then
            begin
                res := True;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

// returns letter value for check digit
function TForm1.GetLetterValue(ch: Char) : Integer;
var
    i: Integer;
begin
    Result := 0;

    for i:=Low(codeI25sign) to High(codeI25sign) do
        if (codeI25sign[i] = ch) then
            begin
                Result := i;
                break;
            end;
end;

// return check digit
function TForm1.CheckDigit(txt: String): Integer;
var
    i, sum, w1, w2 : Integer;
begin
    sum := 0;
    w1 := 0;
    w2 := 0;

    for i:=1 to length(txt) do
    begin
        if (i mod 2) = 0 then
            w1 := w1 + getLetterValue(txt[i])
        else
            w2 := w2 + getLetterValue(txt[i]);
    end;

    if (length(txt)) mod 2 = 0 then
        w1 := w1 * 3
    else
        w2 := w2 * 3;

    sum := w1 + w2;
    sum := sum mod 10;
    sum := 10 - sum;
    sum := sum mod 10;

    Result := sum;

end;

procedure TForm1.DrawBars(txt: String);
var
    i, odd, even : Integer;
begin
    curentPos := 0;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    drawSignBars(start);

    //print characters
    for i:=1 to Length(txt) div 2 do
    begin
        odd := getLetterValue(txt[2*(i-1) + 1]);
        even := getLetterValue(txt[2*(i-1) + 2]);
        drawSignBars(codeI25bars[odd], codeI25bars[even]);
    end;

    //print the last digit and check digit
    odd := getLetterValue(txt[Length(txt)]);
    drawSignBars(codeI25bars[odd], codeI25bars[CheckDigit(txt)]);

    //print stop character
    drawSignBars(stop);

    //Draw text
    Image1.Canvas.Font.Size := 10;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Font.Color := clBlack;
    Image1.Canvas.TextOut(curentPos div 2 + 20 - Length(txt)*3, 100, txt);
end;

procedure TForm1.DrawSignBars(bars: array of Byte);
var
    i : Integer;
begin
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;

    //print bars
    for i:=low(bars) to high(bars) do
        begin
            if (bars[i] = 1) then
                Image1.Canvas.Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);

            curentPos := curentPos + 2;
        end;
end;

procedure TForm1.DrawSignBars(bars: array of Char; spaces: array of Char);
var
    i : Integer;
begin
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;

    //print bars
    for i:=low(bars) to high(bars) do
        begin
            if (bars[i] = 'W') then // wide bar
                begin
                    Image1.Canvas.Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 24, 100);
                    curentPos := curentPos + 4;
                end
            else          // narrow bar
                begin
                    Image1.Canvas.Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);
                    curentPos := curentPos + 2;
                end;

            if (spaces[i] = 'W') then // wide space
                curentPos := curentPos + 4
            else           // narrow space
                curentPos := curentPos + 2;

        end;
end;

end.
Dodaj komentarz