algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Pharmacode two-track - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 31 lipca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - Delphi/Unit1.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow Pharmacode two-track
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski
//---------------------------------------------------------------------------

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Kod: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  curentPos: Integer;
  procedure DrawBars(txt: String);
  procedure DrawSignBar(bar: Char);
  function Check(txt: String): Boolean;
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;


implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin


    if Check(Kod.Text) = False then
      begin
        ShowMessage('Incorrect text');
        exit;
      end;

    DrawBars(Kod.Text);

end;

function TForm1.Check(txt: String): Boolean;
var
    i: Integer;
begin
    i:= StrToInt(txt);
    if (i<4) or (i>64570080) then
      Result := False
    else
      Result := True;
end;

procedure TForm1.DrawBars(txt: String);
var
    i : Integer;
begin
    curentPos := 300;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 337, 89);

    i := StrToInt(txt);
    while (i <> 0) do
      begin
        if ((i mod 3) = 0) then
          begin
            drawSignBar('N');
            i := (i-3) div 3;
          end
        else if ((i mod 3) = 2) then
          begin
            drawSignBar('A');
            i := (i-2) div 3;
          end
        else
          begin
            drawSignBar('B');
            i := (i-1) div 3;
          end
      end;
end;

procedure TForm1.DrawSignBar(bar: Char);
var
    top, down : Integer;
begin
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;

    if (bar = 'A') then  //above
      begin
        top := 10;
        down := 34;
      end
    else if (bar = 'B') then //below
      begin
        top := 34;
        down := 58;
      end
    else           //normal
      begin
        top := 10;
        down := 58;
      end;

    Image1.Canvas.Rectangle(curentPos + 20, top, curentPos + 26, down);

    curentPos := curentPos - 12;
end;

end.
Dodaj komentarz