algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Model HSV - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 05 listopada 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

HSV - Delphi/Unit1.pas:
// Model HSV
// www.algorytm.org
// (c)2007 by Tomasz Lubinski

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Math;

type
 TForm1 = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  Model: TImage;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Button1: TButton;
  WidthVal: TEdit;
  HeightVal: TEdit;
  ShiftVal: TEdit;
  Button2: TButton;
  GroupBox2: TGroupBox;
  ProbeLarge: TImage;
  ProbeSmall: TImage;
  Probe: TImage;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  HVal: TEdit;
  SVal: TEdit;
  VVal: TEdit;
  HButton: TRadioButton;
  SButton: TRadioButton;
  VButton: TRadioButton;
  GroupBox3: TGroupBox;
  AllLayers: TImage;
  LayerH: TImage;
  LayerS: TImage;
  LayerV: TImage;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel;
  Label10: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure DrawArc(x: Real; y: Real; r1: Real; s: Real; v: Real; shift: Integer);
  procedure FillCircle(x: Real; y: Real; maxr: Integer; shift: Integer);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure ReDrawProbe(Sender: TObject);
  procedure ReDrawRectangle(Sender: TObject);
  procedure HButtonClick(Sender: TObject);
  procedure SButtonClick(Sender: TObject);
  procedure VButtonClick(Sender: TObject);
  procedure HValChange(Sender: TObject);
  procedure SValChange(Sender: TObject);
  procedure VValChange(Sender: TObject);
  procedure ProbeLargeMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure ProbeSmallMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
  procedure DrawLayers();
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

function fmod(x: double; y: double): double;
begin
    Result := x - Int(x / y) * y;
end;

procedure hsv2rgb(hue: double; sat: double; val: double; var red: double; var grn: double; var blu: double);
var
    i, f, p, q, t: double;
begin
    red := 0;
    grn := 0;
    blu := 0;
    if val=0 then
        begin
            red := 0;
            grn := 0;
            blu := 0;
        end
    else
        begin
            hue := hue/60;
            i := floor(hue);
            f := hue-i;
            p := val*(1-sat);
            q := val*(1-(sat*f));
            t := val*(1-(sat*(1-f)));
            if i=0 then begin red:=val; grn:=t; blu:=p; end
            else if i=1 then begin red:=q; grn:=val; blu:=p; end
            else if i=2 then begin red:=p; grn:=val; blu:=t; end
            else if i=3 then begin red:=p; grn:=q; blu:=val; end
            else if i=4 then begin red:=t; grn:=p; blu:=val; end
            else if i=5 then begin red:=val; grn:=p; blu:=q; end;
        end;
end;

procedure rgb2hsv(var hue: double; var sat: double; var val: double; red: double;grn: double; blu:double);
var
    x, f, i: double;
begin
    x := MIN(MIN(red, grn), blu);
    val := MAX(MAX(red, grn), blu);
    if x = val then
        begin
            hue := 0;
            sat := 0;
        end
    else
        begin
            if red = x then
                f := grn-blu
            else
                if grn = x then
                    f := blu-red
                else
                    f := red-grn;
            if red = x then
                i := 3
            else
                if grn = x then
                    i := 5
                else
                    i := 1;
            hue := fmod((i-f/(val-x))*60, 360);
            sat := ((val-x)/val);
        end;
end;

procedure TForm1.DrawArc(x: Real; y: Real; r1: Real; s: Real; v: Real; shift: Integer);
var
    h, r, g, b, r2, incr, i: double;
begin
    incr := 45 / r1;
    r2 := r1 / 3.0;
    i := 180;
    while (i<360) do
    begin
        h := fmod(i + shift, 360);
        HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
        Model.Canvas.Pixels[Round(r1*cos(i*Pi/180)+x), Round(-r2*sin(i*Pi/180)+y)] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
        i := i+incr;
    end;
end;

procedure TForm1.FillCircle(x: Real; y: Real; maxr: Integer; shift: Integer);
var
    h, s, v, r, g, b, r1, r2, incr, i: double;
    j: integer;
begin
    for j:=1 to maxr do
    begin
        r1 := j;
        r2 := r1 / 3.0;
        s := j / (maxr);
        v := 1;
        incr := 45 / r1;
        i := 0;
        while (i<360) do
        begin
            h := fmod(i + shift, 360);
            HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
            Model.Canvas.Pixels[Round(r1*cos(i*Pi/180)+x), Round(-r2*sin(i*Pi/180)+y)] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
            i := i+incr;
        end;
    end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  s,v,step,r1,r2,incr,i: Real;
  width, height, shift, shift_x, shift_y, k: Integer;

begin

  Model.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  Model.Canvas.Rectangle(0, 0, Model.Width, Model.Height);

  width := StrToInt(WidthVal.Text);
  height := StrToInt(HeightVal.Text);
  shift := StrToInt(ShiftVal.Text);

  shift_x := Model.Width div 2;
  shift_y := 50;

  step := (width*1.0)/height;
  for k:=height-1 downto 0 do
  begin
    s := 1.0 - (1 / (width - (step*k)));
    v := 1 - (k / height);

    DrawArc(shift_x, shift_y + k, width - (step*k), s, v, shift);
  end;

  FillCircle(shift_x, shift_y, width, shift);

  //draw H, S and V crosses
  r1 := width;
  r2 := r1 / 3.0;
  shift_y := shift_y - 10;
  incr := 45 / r1;
  i := 0;
  while (i<270) do
  begin
   Model.Canvas.Pixels[Round(r1*cos(i*Pi/180)+shift_x), Round(-r2*sin(i*Pi/180)+shift_y)] := 0;
   i := i + incr;
  end;
  Model.Canvas.MoveTo(Round(r1*cos(270*Pi/180)+shift_x),   Round(-r2*sin(270*Pi/180)+shift_y));
  Model.Canvas.LineTo(Round(r1*cos(270*Pi/180)+shift_x-5),  Round(-r2*sin(270*Pi/180)+shift_y-5));
  Model.Canvas.MoveTo(Round(r1*cos(270*Pi/180)+shift_x),   Round(-r2*sin(270*Pi/180)+shift_y));
  Model.Canvas.LineTo(Round(r1*cos(270*Pi/180)+shift_x-5),  Round(-r2*sin(270*Pi/180)+shift_y+5));
  Model.Canvas.TextOut(Round(r1*cos(140*Pi/180)+shift_x-30), Round(-r2*sin(140*Pi/180)+shift_y+5), 'H');

  Model.Canvas.MoveTo(Round(shift_x - r1 - 10),  Round(shift_y + r2/2 + height));
  Model.Canvas.LineTo(Round(shift_x - r1 - 10),  Round(shift_y + r2/2));
  Model.Canvas.LineTo(Round(shift_x - r1 - 15),  Round(shift_y + r2/2 + 5));
  Model.Canvas.MoveTo(Round(shift_x - r1 - 10),  Round(shift_y + r2/2));
  Model.Canvas.LineTo(Round(shift_x - r1 - 5),  Round(shift_y + r2/2 + 5));
  Model.Canvas.TextOut(Round(shift_x - r1 - 20), Round(shift_y + r2/2 + 15), 'V');

  Model.Canvas.MoveTo(Round(shift_x),       Round(shift_y + r2/2 + height));
  Model.Canvas.LineTo(Round(shift_x - r1),    Round(shift_y + r2/2 + height));
  Model.Canvas.LineTo(Round(shift_x - r1 + 5),  Round(shift_y + r2/2 + height - 5));
  Model.Canvas.MoveTo(Round(shift_x - r1),    Round(shift_y + r2/2 + height));
  Model.Canvas.LineTo(Round(shift_x - r1 + 5),  Round(shift_y + r2/2 + height + 5));
  Model.Canvas.TextOut(Round(shift_x - r1 + 15), Round(shift_y + r2/2 + height - 15), 'S');

  Model.Refresh();
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  for i:=0 to 36 do
  begin
   ShiftVal.Text := IntToStr(i * 10);
   Button1Click(Sender);
  end;
end;

procedure TForm1.ReDrawProbe(Sender: TObject);
var
  h, s, v, r, g, b: double;
  i, j: Integer;
begin
  h := StrToInt(HVal.Text);
  s := StrToInt(SVal.Text) / 100.0;
  v := StrToInt(VVal.Text) / 100.0;

  ProbeSmall.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  ProbeSmall.Canvas.Rectangle(0, 0, ProbeSmall.Width, ProbeSmall.Height);

  if (HButton.Checked) then
  begin
   s := 1;
   v := 1;
   for i:=0 to 255 do
   begin
     h := (i * 359.0) / 255;
     HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[1, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[2, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[3, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[4, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[5, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[6, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[7, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[8, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[9, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[10, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[11, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[12, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[13, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[14, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[15, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
   end
  end
  else if (SButton.Checked) then
  begin
   for i:=0 to 255 do
   begin
     s := i / 255.0;
     HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[1, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[2, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[3, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[4, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[5, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[6, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[7, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[8, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[9, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[10, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[11, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[12, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[13, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[14, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[15, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
   end
  end
  else if (VButton.Checked) then
  begin
   for i:=0 to 255 do
   begin
     v := i / 255.0;
     HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[1, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[2, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[3, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[4, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[5, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[6, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[7, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[8, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[9, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[10, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[11, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[12, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[13, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[14, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     ProbeSmall.Canvas.Pixels[15, i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
   end
  end;

  h := StrToInt(HVal.Text);
  s := StrToInt(SVal.Text) / 100.0;
  v := StrToInt(VVal.Text) / 100.0;

  ProbeLarge.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  ProbeLarge.Canvas.Rectangle(0, 0, ProbeLarge.Width, ProbeLarge.Height);

  if (HButton.Checked) then
  begin
   for i:=0 to 255 do
   begin
     for j:=0 to 255 do
     begin
      s := i / 255.0;
      v := j / 255.0;
      HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
      ProbeLarge.Canvas.Pixels[i, 255-j] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     end;
   end;
  end
  else if (SButton.Checked) then
  begin
   for i:=0 to 255 do
   begin
     for j:=0 to 255 do
     begin
      h := (i * 359.0) / 255;
      v := j / 255.0;
      HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
      ProbeLarge.Canvas.Pixels[i, 255-j] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     end;
   end;
  end
  else if (VButton.Checked) then
  begin
   for i:=0 to 255 do
   begin
     for j:=0 to 255 do
     begin
      h := (i * 359.0) / 255;
      s := j / 255.0;
      HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
      ProbeLarge.Canvas.Pixels[i, 255-j] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     end;
   end;
  end;

  ReDrawRectangle(Sender);
end;

procedure TForm1.ReDrawRectangle(Sender: TObject);
var
  h, s, v, r, g, b: double;
begin
  h := StrToInt(HVal.Text);
  s := StrToInt(SVal.Text) / 100.0;
  v := StrToInt(VVal.Text) / 100.0;
  HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
  Probe.Canvas.Brush.Color := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
  Probe.Canvas.Rectangle(0, 0, Probe.Width, Probe.Height);

  if (HButton.Checked) then
  begin
   ProbeSmall.Canvas.Ellipse(5, Round(h*255/359-3), 13, Round(h*255/359+3));
   ProbeLarge.Canvas.Ellipse(Round(s*255-3), Round(255-v*255-3), Round(s*255+3), Round(255-v*255+3));
  end
  else if (SButton.Checked) then
  begin
   ProbeSmall.Canvas.Ellipse(5, Round(s*255-3), 13, Round(s*255+3));
   ProbeLarge.Canvas.Ellipse(Round(h*255/359-3), Round(255-v*255-3), Round(h*255/359+3), Round(255-v*255+3));
  end
  else if (VButton.Checked) then
  begin
   ProbeSmall.Canvas.Ellipse(5, Round(v*255-3), 13, Round(v*255+3));
   ProbeLarge.Canvas.Ellipse(Round(h*255/359-3), Round(255-s*255-3), Round(h*255/359+3), Round(255-s*255+3));
  end;
end;

procedure TForm1.HButtonClick(Sender: TObject);
begin
   ReDrawProbe(Sender);
end;

procedure TForm1.SButtonClick(Sender: TObject);
begin
   ReDrawProbe(Sender);   
end;

procedure TForm1.VButtonClick(Sender: TObject);
begin
   ReDrawProbe(Sender);
end;

procedure TForm1.HValChange(Sender: TObject);
begin
   ReDrawProbe(Sender);
end;

procedure TForm1.SValChange(Sender: TObject);
begin
   ReDrawProbe(Sender);
end;

procedure TForm1.VValChange(Sender: TObject);
begin
   ReDrawProbe(Sender);
end;

procedure TForm1.ProbeLargeMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  if (HButton.Checked) then
  begin
   SVal.Text := IntToStr((X*100) div 255);
   VVal.Text := IntToStr(100-(Y*100) div 255);
  end
  else if (SButton.Checked) then
  begin
   HVal.Text := IntToStr((X*359) div 255);
   VVal.Text := IntToStr(100-(Y*100) div 255);
  end
  else if (VButton.Checked) then
  begin
   HVal.Text := IntToStr((X*359) div 255);
   SVal.Text := IntToStr(100-(Y*100) div 255);
  end;
end;

procedure TForm1.ProbeSmallMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  if (HButton.Checked) then
  begin
   HVal.Text := IntToStr((Y*359) div 255);
  end
  else if (SButton.Checked) then
  begin
   SVal.Text := IntToStr((Y*100) div 255);
  end
  else if (VButton.Checked) then
  begin
   VVal.Text := IntToStr((Y*100) div 255);
  end;
end;

procedure TForm1.DrawLayers();
var
  r, g, b, h, s, v: double;
  color: TColor;
  i, j: Integer;
begin
  for i:=0 to AllLayers.Width-1 do
   for j:=0 to AllLayers.Height-1 do
   begin
     color := AllLayers.Canvas.Pixels[i, j];
     r := (color and $FF) / 255.0;
     g := ((color and $FF00) shr 8) / 255.0;
     b := ((color and $FF0000) shr 16) / 255.0;
     RGB2HSV(h, s, v, r, g, b);
     HSV2RGB(h, 1, 1, r, g, b);
     LayerH.Canvas.Pixels[i, j] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     HSV2RGB(0, s, 1, r, g, b);
     LayerS.Canvas.Pixels[i, j] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
     HSV2RGB(0, 0, v, r, g, b);
     LayerV.Canvas.Pixels[i, j] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
   end;
end;

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
  ReDrawProbe(Sender);
  Button1Click(Sender);
  DrawLayers();
end;

end.
Dodaj komentarz