algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kreślenie elipsy - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 15 maja 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Elipsa - Delphi/Unit1.pas:
//Tomasz Lubiński (C)2007 
//www.algorytm.org
//Algorytm kreslenia elipsy

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image: TImage;
  Label4: TLabel;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  UpDown1: TUpDown;
  Button1: TButton;
  Edit2: TEdit;
  UpDown2: TUpDown;
  Edit3: TEdit;
  UpDown3: TUpDown;
  Edit4: TEdit;
  UpDown4: TUpDown;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure ElipsePoints(x: Integer; y: Integer; x_move: Integer; y_move: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}


procedure TForm1.ElipsePoints(x: Integer; y: Integer; x_move: Integer; y_move: Integer);
begin
    Form1.Image.Canvas.Pixels[x+x_move, y+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[x+x_move, -y+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[-x+x_move, -y+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[-x+x_move, y+y_move] := clBlack;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  x, y, limit, d: Integer;
  x_move, y_move, radius_a, radius_b, radius_a2, radius_b2: Integer;
begin
x_move := StrToInt(Edit1.Text);
y_move := StrToInt(Edit2.Text);
radius_a := StrToInt(Edit3.Text);
radius_b := StrToInt(Edit4.Text);
radius_a2 := radius_a*radius_a;
radius_b2 := radius_b*radius_b;
d := 4*radius_b2 - 4*radius_b*radius_a2 + radius_a2;
limit := (radius_a2*radius_a2) div (radius_a2+radius_b2);
x := 0;
y := radius_b;

	while (x*x < limit) do
      begin
		ElipsePoints(x,y, x_move,y_move);
		if (d > 0) then
          begin
			d := d + 8*radius_b2*x + 12*radius_b2 - 8*radius_a2*y + 8*radius_a2;
			x := x + 1;
			y := y - 1;
          end
		else
          begin
			d := d + 8*radius_b2*x + 12*radius_b2;
			x := x + 1;
          end;
      end;

radius_a := StrToInt(Edit4.Text);
radius_b := StrToInt(Edit3.Text);
radius_a2 := radius_a*radius_a;
radius_b2 := radius_b*radius_b;
d := 4*radius_b2 - 4*radius_b*radius_a2 + radius_a2;
limit := (radius_a2*radius_a2) div (radius_a2+radius_b2);
x := 0;
y := radius_b;

	while (x*x < limit) do
      begin
		ElipsePoints(y,x, x_move,y_move);
		if (d > 0) then
          begin
			d := d + 8*radius_b2*x + 12*radius_b2 - 8*radius_a2*y + 8*radius_a2;
			x := x + 1;
			y := y - 1;
          end
		else
          begin
			d := d + 8*radius_b2*x + 12*radius_b2;
			x := x + 1;
          end;
      end;


end;
end.
Dodaj komentarz