algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kreślenie okręgów - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 29 marca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Okrag - Delphi/Unit1.pas:
//Tomasz Lubiński (C)2007 
//www.algorytm.org
//Algorytm kreslenia okregow z punktem srodkowym
//Algorytm Bresenhama

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image: TImage;
  Label4: TLabel;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  UpDown1: TUpDown;
  Button1: TButton;
  Edit2: TEdit;
  UpDown2: TUpDown;
  Edit3: TEdit;
  UpDown3: TUpDown;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure CirclePoints(x: Integer; y: Integer; x_move: Integer; y_move: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.CirclePoints(x: Integer; y: Integer; x_move: Integer; y_move: Integer);
begin
    Form1.Image.Canvas.Pixels[x+x_move, y+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[y+x_move, x+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[y+x_move, -x+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[x+x_move, -y+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[-y+x_move, -x+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[-x+x_move, -y+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[-y+x_move, x+y_move] := clBlack;
    Form1.Image.Canvas.Pixels[-x+x_move, y+y_move] := clBlack;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    x, y: Integer;
    x_move, y_move, radius: Integer;
    d : Integer;
begin
x_move := StrToInt(Edit1.Text);
y_move := StrToInt(Edit2.Text);
radius := StrToInt(Edit3.Text);
    x := 0;
    y := radius;
    d := 5 - 4*radius;
    CirclePoints(x, y, x_move, y_move);
    while(y > x) do
      begin
        if(d < 0) then         // Select E
          begin
            d := d + x*8 + 12;
            x := x + 1;
          end
        else
          begin            // Select SE
            d := d + (x - y)*8 + 20;
            x := x + 1;
            y := y - 1;
          end;
        CirclePoints(x, y, x_move, y_move);
      end;
end;

end.
Dodaj komentarz