algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Tetris - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 36
SłabyŚwietny
Nadesłany przez gchlebus, 20 lutego 2011 02:42
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

tetris/tetris.cpp:
#include "stdafx.h"
#include "glut.h"
#include "glut_funcs.h"
#include "pole.h"
#include "cegielka.h"
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <fstream>
#define default_speed 300
//###################################################################
//DEKLARACJE FUNKCJI
void drawScene();
void handleKeypress(unsigned char key, int x, int y);
void rysuj_kostke(float x, float y,int w, float *kolor);
void rysuj_gre();
void update(int value);
void end_game();
//###################################################################
//ZMIENNE GLOBALNE
int h=31,w=19;				//wymiary pola gry
cegielka *element;			
pole obszar(h,w);			//utworzenie obiektu bedacego polem gry
ofstream wynik;				//strumien wyjscia do zapisu do pliku
int score=0;				
int speed=default_speed;	//predkosc opadania cegielek
bool mov = false;			//zmienna logiczna okreslajaca czy cegielka w danej chwili spada							
float kolor[][3] = 
{
	{0.2,0.2,0.2},		//kolor ramki
	{0.88,0.93,0.88},	//kolor tla
	{0.54,0.17,0.89},{0.5,1,0},{0.18,0.31,0.31},{1,0.14,0},{1,1,0},{1,0.41,0.71},{0.55,0.15,0},{0.75,0.24,1}
};
//###################################################################
int _tmain(int argc, char** argv)
{
	glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
  glutInitWindowSize(400, 800);
 
  glutCreateWindow("Tetris");
  initRendering(); 
	
  glutDisplayFunc(drawScene);
  glutKeyboardFunc(handleKeypress);
  glutReshapeFunc(handleResize);
	glutTimerFunc(25, update, 0);
	
	glutMainLoop();

	system("pause");
	return 0;
}
//###################################################################
void drawScene() {
  
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
	glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  glLoadIdentity(); 
	
	glPushMatrix();
	glTranslatef(0,0,-50);
	rysuj_gre();
	glPopMatrix();
	
	glutSwapBuffers();
}
//###################################################################
void handleKeypress(unsigned char key, //The key that was pressed
          int x, int y) {  //The current mouse coordinates

  switch (key) {
    case 27: //Escape key
			end_game();
		case 'a'://lewo
			if (element->l_check(obszar.wsk))
			{
				element->mov_left(obszar.wsk);
			}
			break;
		case 'd'://prawo
			if (element->r_check(obszar.wsk))
			{
				element->mov_right(obszar.wsk);
			}
			break;
		case 's':
			if (mov)
			{
			if (element->rot_check(obszar.wsk))
			{
				element = element->rotate(obszar.wsk,w);
			}
			}
			break;
		case 'f':
			speed=20;
			break;
  }
	glutPostRedisplay();
}
//###################################################################
void update(int value) 
{
	if (!mov)
	{
		obszar.line_check();				//sprawdz czy juz cala linia
		
		if (obszar.wsk[2][7]!=0)			//warunek game over
		{
			end_game();
		}

		speed = default_speed;
		
		srand (time(NULL));					//inicjalizacja ziarna dla gen liczb losowych

		int ktory;
		do									//losuj numer klocka az wypadnie 0 v 2 v 4 v 6 v 10 v 14 v 15
		{
			ktory = rand() % 19;
		}while (!(ktory == 0 || ktory == 1 || ktory == 2 || ktory == 4 || ktory == 6 || ktory == 10 || ktory == 14 || ktory == 15));
		//ktory = 6;
	

		int wybor_koloru = rand() % 8 + 1;		//losuj kolor

		element = new cegielka(wybor_koloru, ktory, 7, 2, obszar.wsk);		//tworz nowa cegielke w punkcie (x,y)=(7,2)
		mov=true;
	}else
	{	
		mov = element->d_check(obszar.wsk);					//sprawdz czy cegielka moze spasc w dol
		if (mov == true) element->mov_down(obszar.wsk);		//jak tak to opusc o jeden w dol
		if (mov == false) delete element;					//jak nie to usun wskaznik na cegielke
	}
	
  glutPostRedisplay();
  glutTimerFunc(speed, update, 0);
}
//###################################################################
void rysuj_kostke(float x, float y,int w, float *kolor)
// (x,y) - wspolrzedne lewego gornego wierzcholka kostki
// w - wybor koloru
// *kolor - wskaznik na macierz przechowujaca kolory [x][3]w rgb
{
	glBegin(GL_QUADS);
	//rysuje kostke w podanych wspolrzendych
	glColor3f(*(kolor+0+(w+1)*3),*(kolor+1+(w+1)*3),*(kolor+2+(w+1)*3));
  glVertex3f(x, y, 0);
  glVertex3f(x, y-1, 0);
  glVertex3f(x+1, y-1, 0);
  glVertex3f(x+1, y, 0);
  
  glEnd();

	//rysuje ramki kostki, jesli kostka nie jeste tlem lub obramowaniem
	if (w>0)
	{
		glBegin(GL_LINES);

		glColor3f(0,0,0);
		//lewa
		glVertex3f(x, y, 0.0001);
		glVertex3f(x, y-1, 0.0001);
		//dolna
		glVertex3f(x, y-1, 0.0001);
		glVertex3f(x+1, y-1, 0.0001);
		//gorna
		glVertex3f(x, y, 0.0001);
		glVertex3f(x+1, y, 0.0001);
		//prawa
		glVertex3f(x+1, y, 0.0001);
		glVertex3f(x+1, y-1, 0.0001);
		glEnd();
	}
}
//###################################################################
void rysuj_gre()
{
	//wizualizuje macierz bedaca obszarem gry
	for (int i=0; i<obszar.zwroc_wysokosc(); i++)
	{
		for (int j=0; j<obszar.zwroc_szerokosc(); j++)
		{
			rysuj_kostke(j-9,-i+15,obszar.zwroc_komorke(i,j),&kolor[0][0]);
		}
	}
}
void end_game()
{
	//zapis wyniku do pliku
	score = obszar.get_score();
	wynik.open("score.txt",fstream::app);
	wynik<<"Twoj wynik to: "<<score<<endl;
	wynik.close();
  exit(0); //Exit the program
}

tetris/cegielka.cpp:
#include "StdAfx.h"
#include "cegielka.h"
//tablice zawierajace wspolrzedne kwadratow wchodzacych w sklad kazdej cegielki wzgledem ukladu wspolrzednych o poczatku w kwadracie bedacym hot pointem
int y_elementy[][4]=
{
	{0,1,2,3},{0,0,0,0},						//0,1
	{0,0,1,1},{0,1,1,2},						//2,3
	{1,1,0,0},{0,1,1,2},						//4,5
	{0,0,1,2},{0,1,1,1},{0,1,2,2},{0,-1,-1,-1},	//6,7,8,9
	{0,0,1,2},{0,0,0,1},{0,0,-1,-2},{0,1,1,1},	//10,11,12,13
	{0,0,1,1},									//14
	{0,0,0,1},{0,1,2,1},{0,0,0,-1},{0,1,2,1}	//15,16,17,18
};
int x_elementy[][4]=
{
	{0,0,0,0},{0,1,2,3},
	{0,1,1,2},{1,1,0,0},
	{0,1,1,2},{0,0,1,1},
	{0,1,1,1},{0,0,-1,-2},{0,0,0,1},{0,0,1,2},
	{0,-1,-1,-1},{0,1,2,2},{0,1,1,1},{0,0,1,2},
	{0,1,1,0},
	{0,1,2,1},{0,0,0,-1},{0,1,2,1},{0,0,0,1}
};
//##############################################################################
cegielka::cegielka(int k, int n, int x, int y, int **ptr)
{
	kolor = k;
	numer = n;
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[y+y_elementy[numer][i]][x+x_elementy[numer][i]]=kolor;
		xcoords[i]=x+x_elementy[numer][i];
		ycoords[i]=y+y_elementy[numer][i];
	}
}
//##############################################################################
cegielka::~cegielka(void)
{
}
//##############################################################################
int cegielka::get_numer()
{
	return numer;
}
//##############################################################################
bool cegielka::l_check(int **ptr)
{
	switch (numer)
	{
	case 0:
		for (int i=0; i<4; i++)
		{
			if( ptr[ycoords[i]][xcoords[i]-1]!=0) return false;
		}
		return true;
		break;
	case 1:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 2:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 3:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 4:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 5:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[1]][xcoords[1]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 6:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 7:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 8:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[1]][xcoords[1]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 9:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[1]][xcoords[1]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 10:
		if (ptr[ycoords[1]][xcoords[1]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 11:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 12:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 13:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[1]][xcoords[1]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 14:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 15:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 16:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 17:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[3]][xcoords[3]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 18:
		if (ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[1]][xcoords[1]-1]!=0) return false;
		if (ptr[ycoords[2]][xcoords[2]-1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	}
	return false;
}
//##############################################################################
bool cegielka::r_check(int **ptr)
{
	switch (numer)
	{
	case 0:
		for (int i=0; i<4; i++)
		{
			if( ptr[ycoords[i]][xcoords[i]+1]!=0) return false;
		}
		return true;
		break;
	case 1:
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 2:
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 3:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 4:
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 5:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 6:
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 7:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 8:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 9:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 10:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 11:
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 12:
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 13:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 14:
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 15:
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 16:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]][xcoords[1]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 17:
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 18:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]][xcoords[2]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]][xcoords[3]+1]!=0) return false;
		return true;
		break;
	}
	return false;
}
//##############################################################################
bool cegielka::d_check(int **ptr)
{
	switch (numer)
	{
	case 0:
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 1:
		for (int i=0;i<4;i++)
		{
			if (ptr[ycoords[i]+1][xcoords[i]]!=0) return false;
		}
		return true;
		break;
	case 2:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 3:
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 4:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 5:
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 6:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 7:
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 8:
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 9:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 10:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 11:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 12:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 13:
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 14:
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 15:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 16:
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 17:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[1]+1][xcoords[1]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	case 18:
		if( ptr[ycoords[2]+1][xcoords[2]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[3]+1][xcoords[3]]!=0) return false;
		return true;
		break;
	}
	return false;
}
//##############################################################################
bool cegielka::rot_check(int **ptr)
{
	switch (numer)
	{
	case 0:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+3]!=0) return false;
		return true;
	case 1:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+3][xcoords[0]]!=0) return false;
		return true;
	case 2:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]]!=0) return false;
		return true;
	case 3:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		return true;
	case 4:
		if( ptr[ycoords[0]-1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		return true;
	case 5:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		return true;
	case 6:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		return true;
	case 7:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		return true;
	case 8:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		return true;
	case 9:
		if( ptr[ycoords[0]-2][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]-2][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		return true;
	case 10:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]-2]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]]!=0) return false;
		return true;
	case 11:
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]-1][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		return true;
	case 12:
		if( ptr[ycoords[0]-1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]-1][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]-2][xcoords[0]]!=0) return false;
		return true;
	case 13:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		return true;
	case 15:
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+1][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		return true;
	case 16:
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]-1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]+2][xcoords[0]-2]!=0) return false;
		return true;
	case 17:
		if( ptr[ycoords[0]-1][xcoords[0]]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]-2][xcoords[0]]!=0) return false;
		return true;
	case 18:
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+1]!=0) return false;
		if( ptr[ycoords[0]][xcoords[0]+2]!=0) return false;
		return true;
	}
	return false;
}
//##############################################################################
int cegielka::get_xcoords(int i)
{
	return xcoords[i];
}
//##############################################################################
int cegielka::get_ycoords(int i)
{
	return ycoords[i];
}
//##############################################################################
void cegielka::set_xcoords(int i, int value)
{
	xcoords[i] = value;
}
//##############################################################################
void cegielka::set_ycoords(int i, int value)
{
	ycoords[i] = value;
}
//##############################################################################
void cegielka::mov_down(int **ptr)
{
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[ycoords[i]++][xcoords[i]]=0;
	}
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[ycoords[i]][xcoords[i]]=kolor;
	}
}
//##############################################################################
void cegielka::mov_right(int **ptr)
{
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[ycoords[i]][xcoords[i]++]=0;
	}
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[ycoords[i]][xcoords[i]]=kolor;
	}
}
//##############################################################################
void cegielka::mov_left(int **ptr)
{
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[ycoords[i]][xcoords[i]--]=0;
	}
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[ycoords[i]][xcoords[i]]=kolor;
	}
}
//##############################################################################
cegielka* cegielka::rotate(int **ptr, int w)
{
	erase(ptr);
	cegielka *wsk;
	switch (numer)
	{
	case 0:
		wsk = new cegielka(kolor, 1, xcoords[0],ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 1:
		wsk = new cegielka(kolor, 0, xcoords[0], ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 2:
		wsk = new cegielka(kolor, 3, xcoords[0], ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 3:
		wsk = new cegielka(kolor, 2, xcoords[0]-1,ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 4:
		wsk = new cegielka(kolor, 5, xcoords[0], ycoords[0]-1, ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 5:
		wsk = new cegielka(kolor, 4, xcoords[0],ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 6:
		wsk = new cegielka(kolor, 7, xcoords[0]+2, ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 7:
		wsk = new cegielka(kolor, 8, xcoords[0]-1,ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 8:
		wsk = new cegielka(kolor, 9, xcoords[0]-1,ycoords[0]+2, ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 9:
		wsk = new cegielka(kolor, 6, xcoords[0], ycoords[0]-2, ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 10:
		wsk = new cegielka(kolor, 11, xcoords[0]-2,ycoords[0]+1, ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 11:
		wsk = new cegielka(kolor, 12, xcoords[0], ycoords[0]+1, ptr);
		delete this;
		return wsk;
		break;
	case 12:
		wsk = new cegielka(kolor, 13, xcoords[0],ycoords[0]-2, ptr);
		delete this;
		return wsk;
		break;
	case 13:
		wsk = new cegielka(kolor, 10, xcoords[0]+2, ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
		//14 skipnieta bo to kwadrat
	case 15:
		wsk = new cegielka(kolor, 16, xcoords[0]+2, ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 16:
		wsk = new cegielka(kolor, 17, xcoords[0]-2,ycoords[0]+2, ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 17:
		wsk = new cegielka(kolor, 18, xcoords[0], ycoords[0]-2, ptr);
		delete this;
		return wsk;
	case 18:
		wsk = new cegielka(kolor, 15, xcoords[0],ycoords[0], ptr);
		delete this;
		return wsk;
	}
	wsk = new cegielka(kolor, numer, xcoords[0],ycoords[0], ptr);
	delete this;
	return wsk;
}
//##############################################################################
void cegielka::erase(int **ptr)
{
	for (int i=0; i<4; i++)
	{
		ptr[ycoords[i]][xcoords[i]]=0;
	}
}

tetris/pole.cpp:
#include "StdAfx.h"
#include "pole.h"

pole::pole(int h, int w)
{
	wysokosc = h;
	szerokosc = w;
	score = 0;
	wsk = pole::tworz_pole();
}
//##############################################################################
pole::~pole(void)
{
}
//##############################################################################
int** pole::tworz_pole()
{
	int **wsk = new int*[wysokosc];
	for (int i=0;i<wysokosc;i++)		
	{
		wsk[i] = new int[szerokosc];	
	}

	for (int i=0; i<wysokosc; i++)
	{
		for (int j=0; j<szerokosc; j++)
		{
			if (j==0) wsk[i][j]=-1;
			else if (j==szerokosc-1) wsk[i][j]=-1;
			else if (i==wysokosc-1) wsk[i][j]=-1;
			else wsk[i][j]=0;
		}
	}

	return wsk;
}
//##############################################################################
void pole::line_check()
{
	int tempchk;
	for (int i=wysokosc-2; i>0; i--)
	{
		tempchk=0;
		for (int j=1; j<szerokosc-1;j++)
		{
			if (wsk[i][j]!=0) tempchk++;
		}
		if (tempchk == szerokosc-2) line_erase(i++);
	}
}
//##############################################################################
void pole::line_erase(int num)
{
	//mrygaj(num, 1);
	score++;
	for (int i=num; i>0; i--)
	{
		for (int j=1; j<szerokosc-1; j++)
		{
			wsk[i][j]=wsk[i-1][j];
		}
	}
}
//##############################################################################
void pole::mrygaj(int num, int ile)
{
	for (int i=0; i<ile; i++)
	{
		for (int j=1; j<szerokosc-1; j++)
		{
			wsk[num][j]=2;	
		}
	}
}
Komentarze
photo
+1 # Jestemzobowiazany 2019-09-20 12:39
A bez visual studio co jakas giera ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz