algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda Choleskiego - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 08 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

cholesky_d/Metoda.pas:
//www.algorytm.org
//Tomasz Lubiński (c)2001
//Algorytmy numeryczne - Metoda Choleskiego z macierzą symetryczną i dodatnio okresloną

unit Metoda;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ComCtrls, Grids, Buttons;
type
 TForm1 = class(TForm)
  RichEdit1: TRichEdit;
  Edit1: TEdit;
  StringGrid1: TStringGrid;
  Label1: TLabel;
  BitBtn1: TBitBtn;
  BitBtn2: TBitBtn;
  BitBtn3: TBitBtn;
  BitBtn4: TBitBtn;
  Edit2: TEdit;
  Label2: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label3: TLabel;
  procedure Edit1Change(Sender: TObject);
  procedure w_lewo(Sender: TObject);
  procedure w_prawo(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure do_gory(Sender: TObject);
  procedure na_dol(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Oblicz_1(Sender: TObject);
  procedure StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
   var CanSelect: Boolean);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
 a,b,c,n:Integer;
 prawo: Integer=1;
 gora: Integer=1;
 MA, ML: Array of Array of real;
 MB, MY, MX: Array of real;

implementation

{$R *.DFM}
procedure OBLICZ(var blad:Byte);
var i,j,k:Integer;
  s:  Real;
begin
SetLength(ML, n+2); SetLength(MX, n+1); SetLength(MY, n+2);
for i:=1 to n do SetLength(ML[i], i+1);
for i:=2 to n do             //sprawdzenie symetrycznosci
 for j:=1 to i-1 do
 if Form1.StringGrid1.Cells[i,j]<>Form1.StringGrid1.Cells[j,i]
  then begin blad:=1; exit; end;
for k:=1 to n do           //obliczenie macierzy L
 for i:=k to n do
 begin
  s:=0;               //wzór dla L[k,k]
  if i=k then
  begin
   for j:=1 to k-1 do s:=s+ML[k,j]*ML[k,j];
   s:=MA[k,k]-s;
   if s<0 then begin blad:=2; exit; end;
   ML[k,k]:=sqrt(s);
  end               //wzór dla L[i,k]
  Else
  begin
   for j:=1 to k-1 do s:=s+ML[i,j]*ML[k,j];
   s:=MA[i,k]-s;
   if ML[k,k]=0 then begin blad:=2; exit; end;
   ML[i,k]:=s/ML[k,k];
  end
 end;
for i:=1 to n do         //obliczenie Y
 begin
 s:=0;
 for k:=1 to i-1 do s:=s+ML[i,k]*MY[k];
 s:=MB[i]-s;
 MY[i]:=s/ML[i,i];
 end;               //obliczenie końcowego wyniku X
for i:=n downto 1 do
 begin
 s:=0;
 for k:=i+1 to n do s:=s+ML[k,i]*MX[k];
 s:=MY[i]-s;
 MX[i]:=s/ML[i,i];
 end;
end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
RichEdit1.Clear;
StringGrid1.Col:=1;
StringGrid1.Row:=1;
Edit1Change(Form1);
end;

//Zrobienie siatki i ustawienie tablic dynamicznych
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
var i,j:Integer;
begin
Finalize(MA); Finalize(MB);
n:=StrToInt(Edit1.Text);
StringGrid1.ColCount:=n+2;
StringGrid1.RowCount:=n+1;
SetLength(MA, n+1, n+1);
SetLength(MB, n+1);
for i:=0 to n+2 do for j:=1 to n+1 do StringGrid1.Cells[i,j]:='';
for i:=1 to n do StringGrid1.Cells[i,0]:='x'+IntToStr(i);
for i:=1 to n do StringGrid1.Cells[0,i]:='rownanie '+IntToStr(i);
StringGrid1.Cells[n+1,0]:='b'
end;

//Nawigacja
procedure TForm1.w_lewo(Sender: TObject);
begin
if prawo>1 then
 begin
 prawo:=prawo-1;
 StringGrid1.Col:=prawo;
 StringGrid1.Row:=gora;
 end;
end;
procedure TForm1.w_prawo(Sender: TObject);
begin
if prawo<n+1 then
 begin
 prawo:=prawo+1;
 StringGrid1.Col:=prawo;
 StringGrid1.Row:=gora;
 end;
end;
procedure TForm1.do_gory(Sender: TObject);
begin
if gora>1 then
 begin
 gora:=gora-1;
 StringGrid1.Col:=prawo;
 StringGrid1.Row:=gora;
 end;
end;
procedure TForm1.na_dol(Sender: TObject);
begin
if gora<n then
 begin
 gora:=gora+1;
 StringGrid1.Col:=prawo;
 StringGrid1.Row:=gora;
 end;
end;
procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol,
 ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
begin
if (ARow>0) and (ACol>0) then
 begin
 prawo:=ACol;  gora:=ARow;
 end;
end;

//wpis
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
if prawo=n+1 then Val(Edit2.Text,MB[gora],i) Else Val(Edit2.Text,MA[gora,prawo],i);
if i<>0 then ShowMessage('Blad podczas wpisu') Else StringGrid1.Cells[prawo,gora]:=Edit2.Text;
end;

//wpisanie rozwiazania do Rich Edit'a
procedure TForm1.Oblicz_1(Sender: TObject);
var i,j:Integer;
  tmp: String;
  blad: Byte;
begin
RichEdit1.Clear;
RichEdit1.Lines.Add('Uklad '+IntToStr(n)+' rownan z '+IntToStr(n)+' niewiadomymi: ');
RichEdit1.Lines.Add('*****************************************************');
for i:=1 to n do
 begin
 tmp:='';
 for j:=1 to n do
  if MA[i,j]=0 then continue Else
  if (MA[i,j]>0) and (j<>1) then tmp:=tmp+' + '+FloatToStr(MA[i,j])+'x'+IntToStr(j) Else tmp:=tmp+' '+FloatToStr(MA[i,j])+'x'+IntToStr(j);
 tmp:=tmp+' = '+FloatToStr(MB[i]);
 RichEdit1.Lines.Add(tmp);
 end;
OBLICZ(blad);
Form1.RichEdit1.Lines.Add('*************ROZWIĄZANIE***************');
if blad=1 then Form1.RichEdit1.Lines.Add('Macierz nie jest symetryczna');
if blad=2 then Form1.RichEdit1.Lines.Add('Macierz nie jest dodatnio okreslona');
if blad=0 then for i:=1 to n do Form1.RichEdit1.Lines.Add('x'+IntToStr(i)+' = '+FloatToStr(MX[i]));
end;

end.
Dodaj komentarz