algorytm.org

Implementacja w Delphi/Pascal

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda eliminacji Gaussa - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 30 listopada 2012 12:34
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

GaussUnit.pas:
(***********************************
* Pezykład demonstrujący     *
* Eliminację Gaussa        *
* www.algorytm.org        *
* Andrzej Borucki         *
* Kontakt:            *
* borucki_andrzej (małpka) wp.pl *
************************************)
{$J+} // Assignable typed constants
unit GaussUnit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Buttons, Grids, ComCtrls, Spin, Menus,
 Recording;

const
 WM_CALLRECORDING = WM_USER + 1;

type
 TRestoreKind = (rkNone, rkCell, rkTwoRows, rkTwoColumns);

 TRestore = class
  Kind: TRestoreKind;
  Col, Row: integer;
  WholeRow1, WholeRow2: integer;
  WholeCol1, WholeCol2: integer;
 end;

 TGaussForm = class(TForm)
  StringGrid: TStringGrid;
  Memo: TMemo;
  PageControl1: TPageControl;
  TabSheet1: TTabSheet;
  Label3: TLabel;
  Label1: TLabel;
  btnCalculate: TButton;
  spinSize: TSpinEdit;
  btnClear: TButton;
  btnGenerate: TButton;
  btnInteresting: TButton;
  TabSheet2: TTabSheet;
  btnPrior: TBitBtn;
  btnNext: TBitBtn;
  btnLast: TBitBtn;
  TrackBar1: TTrackBar;
  spinCommand: TSpinEdit;
  MainMenu1: TMainMenu;
  Goto1: TMenuItem;
  miFirst: TMenuItem;
  miPrior: TMenuItem;
  miNext: TMenuItem;
  miLast: TMenuItem;
  comboMode: TComboBox;
  TabSheet3: TTabSheet;
  btnBreak: TButton;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  Label2: TLabel;
  btnFirst: TBitBtn;
  cbAutoShiftBack: TCheckBox;
  miOptions: TMenuItem;
  Label5: TLabel;
  edMemory: TEdit;
  btnNumberEqAsInit: TSpeedButton;
  btnModeAsInit: TSpeedButton;
  miAbout: TMenuItem;
  procedure btnCalculateClick(Sender: TObject);
  procedure btnGenerateClick(Sender: TObject);
  procedure StringGridKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure btnClearClick(Sender: TObject);
  procedure StringGridSetEditText(Sender: TObject; ACol, ARow: integer;
   const Value: String);
  procedure ListView1Edited(Sender: TObject; Item: TListItem; var S: String);
  procedure btnInterestingClick(Sender: TObject);
  procedure TabSheet2Resize(Sender: TObject);
  procedure comboModeChange(Sender: TObject);
  procedure btnPriorClick(Sender: TObject);
  procedure btnNextClick(Sender: TObject);
  procedure miPriorClick(Sender: TObject);
  procedure miNextClick(Sender: TObject);
  procedure TabSheet2Show(Sender: TObject);
  procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
  procedure spinCommandChange(Sender: TObject);
  procedure spinCommandKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure btnFirstClick(Sender: TObject);
  procedure miFirstClick(Sender: TObject);
  procedure miLastClick(Sender: TObject);
  procedure btnLastClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure StringGridDrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: integer;
   Rect: TRect; State: TGridDrawState);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure spinSizeChange(Sender: TObject);
  procedure spinSizeKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure TabSheet1Show(Sender: TObject);
  procedure spinSizeExit(Sender: TObject);
  procedure spinCommandExit(Sender: TObject);
  procedure miOptionsClick(Sender: TObject);
  procedure cbAutoShiftBackClick(Sender: TObject);
  procedure btnBreakClick(Sender: TObject);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
  procedure spinCommandKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure spinSizeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure btnNumberEqAsInitClick(Sender: TObject);
  procedure btnModeAsInitClick(Sender: TObject);
  procedure miAboutClick(Sender: TObject);
 private
  computation_time: real;
  spinCommandKey: Word;
  spinCommandSav: integer;
  spinDimKey: Word;
  spinSizeSav: integer;
  TrackBarSav: integer;
  LastComboIndex: integer;
  Restore: TRestore;
  procedure WMCallRecording(var Message: TMessage);
  message WM_CALLRECORDING;
  procedure time_measurement(mode: TCalcMode);
  procedure print_results(mode: TCalcMode);
  procedure EnableDisableCommands;
  function trackStride: integer;
  procedure UpdateTrack;
  procedure RealChangeSpinCommand;
  procedure UpdateSpin;
  procedure CallRecording;
  procedure Colorize;
  procedure CheckBigEps();
 public
  bBreak: boolean;
  procedure SetGridSize;
  procedure ArraysToGrid;
  procedure GridToArrays;
  procedure Calculate(mode: TCalcMode);
  procedure CalculateAndRecord(mode: TCalcMode);
 end;

var
 GaussForm: TGaussForm;

implementation

uses
 Math,
{$IFDEF FPC}
 JwaPsApi, JwaTlHelp32,
{$ELSE}
 PsAPI, TlHelp32,
{$ENDIF}
 listUnit, addUnit, OptionsUnit, AboutUnit;
{$R *.dfm}

procedure TGaussForm.GridToArrays;
var
 i, j: integer;
begin
 with model do
  for i := 0 to Size - 1 do
   for j := 0 to Size - 1 do
    A[i, j] := StrToFloatDef(pdsep(StringGrid.Cells[j + 1, i + 1]), 0);
 with model do
  for i := 0 to Size - 1 do
   b[i] := StrToFloatDef(pdsep(StringGrid.Cells[Size + 1, i + 1]), 0);
end;

procedure swap_rows(first, second: integer);
var
 tmp: float;
 i: integer;
begin
 with model do
 begin
  for i := 0 to Size - 1 do
  begin
   tmp := A[first, i];
   A[first, i] := A[second, i];
   A[second, i] := tmp;
  end;
  tmp := b[first];
  b[first] := b[second];
  b[second] := tmp;
 end;
end;

procedure swap_columns(first, second: integer);
var
 tmp: float;
 i: integer;
begin
 with model do
  for i := 0 to Size - 1 do
  begin
   tmp := A[i, first];
   A[i, first] := A[i, second];
   A[i, second] := tmp;
  end;
end;

function CheckRank(model: TModel): boolean;
var
 i: integer;
begin
 result := true;
 for i := model.Size - 1 downto 0 do
  if Abs(model.A[model.Size - 1, i]) > Opt.Eps then
   exit;
 result := false;
 model.isRankLess := not result;
end;

procedure TGaussForm.Calculate(mode: TCalcMode);
var
 r, S: integer;
 i, j: integer;
 start: integer;
 found: boolean;
 l: float;
 k: integer;
 sum: float;
 AbsV, Max_i1, Max_ij: float;
begin
 model.otherException := false;
 model.isRankLess := false;
 model.isSingular := false;
 model.hasZeroOnDiagonal := false;
 model.Results.is_calculated := false;
 with model do
  for start := 0 to Size - 2 do
  begin
   S := start;
   r := start;
   found := false;
   case mode of
    cmSimple:
     found := A[start, start] <> 0;
    cmZero:
     for r := start to Size - 1 do
      if A[r, start] <> 0 then
      begin
       found := true;
       break;
      end;
    cmEps:
     for r := start to Size - 1 do
      if Abs(A[r, start]) > Opt.Eps then
      begin
       found := true;
       break;
      end;
    cmPartialPivot:
     begin
      Max_i1 := NegInfinity;
      for i := start to Size - 1 do
      begin
       AbsV := Abs(A[i, start]);
       if AbsV > Max_i1 then
       begin
        Max_i1 := AbsV;
        r := i;
       end;
      end;
      if Max_i1 > Opt.Eps then
       found := true;
     end;
    cmCompletePivot:
     begin
      Max_ij := NegInfinity;
      for i := start to Size - 1 do
       for j := start to Size - 1 do
       begin
        AbsV := Abs(A[i, j]);
        if AbsV > Max_ij then
        begin
         Max_ij := AbsV;
         r := i;
         S := j;
        end;
       end;
      if Max_ij > Opt.Eps then
       found := true;
     end;
   end;
   if not found then
   begin
    if mode = cmSimple then
     hasZeroOnDiagonal := true
    else
     isSingular := true;
    exit;
   end;
   if r <> start then
    swap_rows(start, r);
   if S <> start then
   begin
    swap_columns(start, S);
    Assert(model.Results.swaps[start] = 0);
    model.Results.swaps[start] := S;
   end;
   // it is called n-1 times
   for i := start + 1 to Size - 1 do
   begin
    // it is called n(n-1)/2 times
    l := A[i, start] / A[start, start];
    for j := start to Size - 1 do
    begin
     // it is called n(n*n-1)/3 times
     A[i, j] := A[i, j] - l * A[start, j];
    end;
    b[i] := b[i] - l * b[start];
   end;
  end;
 { results calculation }
 if not CheckRank(model) then
  exit;
 try
  with model, model.Results do
   for i := Size - 1 downto 0 do
   begin
    sum := 0;
    for k := i + 1 to Size - 1 do
     sum := sum + A[i, k] * calculated[k];
    calculated[i] := (b[i] - sum) / A[i, i];
   end;
 except
  model.otherException := true;
 end;
 model.Results.is_calculated := true;
end;

function GetCurrentProcessMemory: Dword;
var
 PMC: _PROCESS_MEMORY_COUNTERS;
begin
 PMC.cb := sizeof(PMC);
 if not GetProcessMemoryInfo(GetCurrentProcess, {$IFNDEF FPC}@
  {$ENDIF} PMC, sizeof(PMC)) then
  raise Exception.Create('Error GetProcessMemoryInfo');
 result := PMC.WorkingSetSize;
end;

procedure TGaussForm.CalculateAndRecord(mode: TCalcMode);
var
 start: integer;
 r, S: integer;
 i, j: integer;
 l: float;
 found: boolean;
 AbsV, Max_i1, Max_ij: float;
 counter: integer;
 CountAll: int64;
 ticks, prevticks: Dword;
begin
 edMemory.Text := Format('%.2n', [GetCurrentProcessMemory() / (1024 * 1024)]);
 prevticks := GetTickCount();
 counter := 0;
 model.CommandProcessor.Clear;
 CountAll := model.Size * (model.Size * model.Size - 1) div 3;
 ProgressBar1.Max := CountAll div (256 * 256);
 with model do
  for start := 0 to Size - 2 do
  begin
   S := start;
   r := start;
   found := false;
   case mode of
    cmSimple:
     found := A[start, start] <> 0;
    cmZero:
     for r := start to Size - 1 do
      if A[r, start] <> 0 then
      begin
       found := true;
       break;
      end;
    cmEps:
     for r := start to Size - 1 do
      if Abs(A[r, start]) > Opt.Eps then
      begin
       found := true;
       break;
      end;
    cmPartialPivot:
     begin
      Max_i1 := NegInfinity;
      for i := start to Size - 1 do
      begin
       AbsV := Abs(A[i, start]);
       if AbsV > Max_i1 then
       begin
        Max_i1 := AbsV;
        r := i;
       end;
      end;
      if Max_i1 > Opt.Eps then
       found := true;
     end;
    cmCompletePivot:
     begin
      Max_ij := NegInfinity;
      for i := start to Size - 1 do
       for j := start to Size - 1 do
       begin
        AbsV := Abs(A[i, j]);
        if AbsV > Max_ij then
        begin
         Max_ij := AbsV;
         r := i;
         S := j;
        end;
       end;
      if Max_ij > Opt.Eps then
       found := true;
     end;
   end;
   if not found then
   begin
    if mode = cmSimple then
     hasZeroOnDiagonal := true
    else
     isSingular := true;
    exit;
   end;
   if r <> start then
    CommandProcessor.Execute(TSwapRows.Create(model, start, r));
   if S <> start then
    CommandProcessor.Execute(TSwapColumns.Create(model, start, S));
   for i := start + 1 to Size - 1 do
   begin
    l := A[i, start] / A[start, start];
    for j := start to Size - 1 do
    begin
     inc(counter);
     if counter and (256 * 256 - 1) = 0 then
     begin
      ticks := GetTickCount();
      if ticks - prevticks >= 100 then
      begin
       edMemory.Text := Format
        ('%.2n', [GetCurrentProcessMemory() / (1024 * 1024)]);
       edMemory.Repaint();
       ProgressBar1.Position := counter div (256 * 256);
       Application.ProcessMessages();
       if bBreak then
        exit;
       prevticks := ticks;
      end;
     end;
     // model.FA[i,j]:=model.FA[i,j]-l*model.FA[start,j];
     CommandProcessor.Execute
      (TSetA.Create(model, i, j, A[i, j] - l * A[start, j]));
    end;
    // model.Fb[i]:=model.Fb[i]-l*model.Fb[start];
    CommandProcessor.Execute(TSetB.Create(model, i, b[i] - l * b[start]));
   end;
  end;
end;

procedure TGaussForm.SetGridSize;
var
 i, j: integer;
begin
 StringGrid.ColCount := model.Size + 2;
 StringGrid.RowCount := model.Size + 1;
 StringGrid.Col := 1;
 StringGrid.Row := 1;
 for j := 0 to model.Size - 1 do
  StringGrid.Cells[j + 1, 0] := 'x' + IntToStr(j);
 for i := 0 to model.Size - 1 do
  StringGrid.Cells[0, i + 1] := 'equation ' + IntToStr(i);
 StringGrid.Cells[model.Size + 1, 0] := 'b';
end;

procedure TGaussForm.btnNumberEqAsInitClick(Sender: TObject);
begin
 Opt.InitSize := spinSize.Value;
 btnNumberEqAsInit.Enabled := false;
end;

procedure TGaussForm.btnModeAsInitClick(Sender: TObject);
begin
 Opt.InitMode := comboMode.ItemIndex+1;
 btnModeAsInit.Enabled := false;
end;

procedure TGaussForm.RealChangeSpinCommand;
begin
 spinCommand.OnChange := nil;
 if spinCommand.Value < spinCommand.MinValue then
  spinCommand.Value := spinCommand.MinValue;
 if spinCommand.Value > spinCommand.MaxValue then
  spinCommand.Value := spinCommand.MaxValue;
 model.CommandProcessor.Seek(spinCommand.Value - 1);
 ArraysToGrid;
 Memo.Lines.Add(model.CommandProcessor.Describe());
 EnableDisableCommands;
 UpdateTrack;
 spinCommand.OnChange := spinCommandChange;
end;

procedure TGaussForm.spinCommandChange(Sender: TObject);
var
 n: integer;
begin
 if not TryStrToInt(spinCommand.Text, n) then
  exit;
 if (spinCommandKey = 0) and (Abs(spinCommandSav - spinCommand.Value) = 1) then
  RealChangeSpinCommand;
 spinCommandSav := spinCommand.Value;
 spinCommandKey := 0;
end;

procedure TGaussForm.spinCommandExit(Sender: TObject);
begin
 RealChangeSpinCommand;
end;

// I want to distinguish between click up/down and edit
// is not perfect if select text
procedure TGaussForm.spinCommandKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 if Key = 13 then
 begin
  Key := 0;
  RealChangeSpinCommand;
  spinCommandKey := 0;
 end
 else
  spinCommandKey := Key;
end;

procedure TGaussForm.spinCommandKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 if Key = #13 then
  Key := #0;
end;

procedure TGaussForm.spinSizeChange(Sender: TObject);
var
 n: integer;
begin
 if not TryStrToInt(spinSize.Text, n) then
  exit;
 if (spinDimKey = 0) and (Abs(spinSizeSav - spinSize.Value) = 1) then
  btnClearClick(Sender);
 spinSizeSav := spinSize.Value;
 spinDimKey := 0;
end;

procedure TGaussForm.spinSizeExit(Sender: TObject);
begin
 btnClearClick(Sender);
end;

procedure TGaussForm.spinSizeKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 if Key = 13 then
 begin
  Key := 0;
  btnClearClick(Sender);
  spinDimKey := 0;
 end
 else
  spinDimKey := Key;
end;

procedure TGaussForm.spinSizeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 if Key = #13 then
  Key := #0;
end;

procedure TGaussForm.CallRecording;
var
 count: integer;
begin
 TabSheet2.OnShow := nil;
 if model.Changed then
  model.Save;
 TabSheet3.Enabled := true;
 PageControl1.ActivePageIndex := 2;
 TabSheet1.Enabled := false;
 TabSheet2.Enabled := false;
 StringGrid.Enabled := false;
 try
  model.Reset;
  bBreak := false;
  CalculateAndRecord(TCalcMode(comboMode.ItemIndex));
 finally
  StringGrid.Enabled := true;
  TabSheet1.Enabled := true;
  TabSheet2.Enabled := true;
  PageControl1.ActivePageIndex := 1;
  TabSheet3.Enabled := false;
 end;
 count := model.CommandProcessor.CommandCount;
 Label2.Caption := Format('/%d', [count]);
 spinCommand.MaxValue := count;
 if cbAutoShiftBack.Checked then
  model.CommandProcessor.Seek(-1);
 ArraysToGrid;
 Memo.Lines.Add(model.CommandProcessor.Describe());
 EnableDisableCommands;
 UpdateSpin;
 UpdateTrack;
 TabSheet2.OnShow := TabSheet2Show;
end;

procedure TGaussForm.cbAutoShiftBackClick(Sender: TObject);
begin
 Opt.AutoShiftBack := cbAutoShiftBack.Checked;
end;

procedure TGaussForm.Colorize;
var
 idx1, idx2: integer;
 val1, val2: float;
 CommandClass: TClass;
 i: integer;
begin
 if Restore.Kind = rkCell then
  StringGrid.Objects[Restore.Col, Restore.Row] := TObject(0)
 else if Restore.Kind = rkTwoRows then
  for i := 0 to StringGrid.ColCount - 1 do
  begin
   StringGrid.Objects[i, Restore.WholeRow1] := TObject(0);
   StringGrid.Objects[i, Restore.WholeRow2] := TObject(0);
  end
  else if Restore.Kind = rkTwoColumns then
   for i := 0 to StringGrid.RowCount - 1 do
   begin
    StringGrid.Objects[Restore.WholeCol1, i] := TObject(0);
    StringGrid.Objects[Restore.WholeCol2, i] := TObject(0);
   end;

 CommandClass := model.CommandProcessor.GetPosition(idx1, idx2);
 if CommandClass = nil then
  exit;

 if CommandClass = TSetA then
 begin
  Restore.Kind := rkCell;
  Restore.Col := idx2 + 1;
  Restore.Row := idx1 + 1;
 end
 else if CommandClass = TSetB then
 begin
  Restore.Kind := rkCell;
  Restore.Col := model.Size + 1;
  Restore.Row := idx1 + 1;
 end
 else if CommandClass = TSwapRows then
 begin
  Restore.Kind := rkTwoRows;
  Restore.WholeRow1 := idx1 + 1;
  Restore.WholeRow2 := idx2 + 1;
 end
 else if CommandClass = TSwapColumns then
 begin
  Restore.Kind := rkTwoColumns;
  Restore.WholeCol1 := idx1 + 1;
  Restore.WholeCol2 := idx2 + 1;
 end;
 if (CommandClass = TSetA) or (CommandClass = TSetB) then
 begin
  model.CommandProcessor.GetValues(val1, val2);
  if Abs(val2 - val1) > Opt.Eps then
   StringGrid.Objects[Restore.Col, Restore.Row] := TObject(1)
  else
   StringGrid.Objects[Restore.Col, Restore.Row] := TObject(2);
 end
 else if CommandClass = TSwapRows then
  for i := 0 to StringGrid.ColCount - 1 do
  begin
   StringGrid.Objects[i, Restore.WholeRow1] := TObject(3);
   StringGrid.Objects[i, Restore.WholeRow2] := TObject(3);
  end
  else if CommandClass = TSwapColumns then
   for i := 0 to StringGrid.RowCount - 1 do
   begin
    StringGrid.Objects[Restore.WholeCol1, i] := TObject(4);
    StringGrid.Objects[Restore.WholeCol2, i] := TObject(4);
   end
end;

procedure TGaussForm.comboModeChange(Sender: TObject);
begin
 if (model.Size>0) and ((comboMode.ItemIndex <> LastComboIndex) or model.Changed) then
  CallRecording;
 LastComboIndex := comboMode.ItemIndex;
end;

procedure TGaussForm.btnClearClick(Sender: TObject);
var
 i, j: integer;
begin
 model.Size := StrToInt(spinSize.Text);
 spinSize.Text := IntToStr(model.Size);
 spinSize.Value := model.Size;
 try
  btnClear.Enabled := false;
  btnClear.Repaint;
  btnGenerate.Enabled := false;
  btnGenerate.Repaint;
  btnInteresting.Enabled := false;
  btnInteresting.Repaint;
  SetGridSize;
  StringGrid.SetFocus;
  model.Clear;
  with model do
   for i := 1 to Size do
    for j := 1 to Size + 1 do
     StringGrid.Cells[j, i] := '';
  with model do
   for i := 0 to Size do
    for j := 0 to Size + 1 do
     StringGrid.Objects[j, i] := nil;
 finally
  btnClear.Enabled := true;
  btnGenerate.Enabled := true;
  btnInteresting.Enabled := true;
 end;
 btnNumberEqAsInit.Enabled := spinSize.Value <> Opt.InitSize;
end;

procedure TGaussForm.CheckBigEps();
 function NumberVisible: boolean;
 var
  i, j: integer;
  rowVisible, colVisible: integer;
  H, W: integer;
 begin
  H := 0;
  rowVisible := 0;
  while rowVisible < StringGrid.RowCount do
  begin
   inc(H, StringGrid.RowHeights[rowVisible] + 1);
   inc(rowVisible);
   if H >= StringGrid.Height then
   begin
    if rowVisible > 2 then
     dec(rowVisible);
    break;
   end;
  end;
  W := 0;
  colVisible := 0;
  while colVisible < StringGrid.ColCount do
  begin
   inc(W, StringGrid.ColWidths[colVisible] + 1);
   inc(colVisible);
   if W >= StringGrid.Height then
   begin
    if colVisible > 2 then
     dec(colVisible);
    break;
   end;
  end;
  result := true;
  for i := 1 to rowVisible - 1 do
   for j := 1 to colVisible - 1 do
    if StringGrid.Cells[j, i] <> '' then
     exit;
  result := false;
 end;

begin
 if (Opt.Eps >= 0.01) and Opt.HideZero and Opt.AlsoEps and not NumberVisible()
  then
 begin
  MessageDlg('Cells empty because hide elems<=Eps; Eps=' + FloatToStr(Opt.Eps)
    , mtWarning, [mbOK], 0);
  OptionsForm.ShowModal;
 end;
end;

procedure TGaussForm.btnGenerateClick(Sender: TObject);
var
 i, j: integer;
begin
 btnGenerate.Enabled := false;
 try
  model.Size := StrToInt(spinSize.Text);
  SetGridSize;
  StringGrid.SetFocus;
  model.Generate();
  ArraysToGrid;
  with model do
   for i := 0 to Size do
    for j := 0 to Size + 1 do
     StringGrid.Objects[j, i] := nil;
  CheckBigEps();
 finally
  btnGenerate.Enabled := true;
 end;
end;

procedure TGaussForm.btnFirstClick(Sender: TObject);
begin
 model.CommandProcessor.Seek(-1);
 Colorize();
 ArraysToGrid;
 Memo.Lines.Add(model.CommandProcessor.Describe());
 EnableDisableCommands;
 UpdateSpin;
 UpdateTrack;
end;

function MeanSquareError(): real;
var
 i: integer;
begin
 result := 0;
 for i := 0 to model.Size - 1 do
  result := result + Sqr(model.Results.calculated[i] - model.Results.exact[i]
   );
 result := sqrt(result / model.Size);
end;

function format_computation_time(computation_time: real): string;
begin
 if computation_time < 0.001 then
  result := Format('czas= %.4g us', [computation_time * 1E6])
 else if computation_time < 1 then
  result := Format('czas= %.4g ms', [computation_time * 1000])
 else
  result := Format('czas= %.4g s', [computation_time])
end;

procedure TGaussForm.print_results(mode: TCalcMode);
var
 i: integer;
begin
 model.Results.RestoreOrder;
 if (mode = cmSimple) and model.hasZeroOnDiagonal then
 begin
  Memo.Lines.Add('Matrix has a zero on diagonal - no results');
  Memo.Lines.Add('mean squared error = ???');
 end
 else if model.isSingular then
 begin
  Memo.Lines.Add('Matrix is singular - no results');
  Memo.Lines.Add('mean squared error = ???');
 end
 else if model.isRankLess then
 begin
  Memo.Lines.Add('Matrix rank is < n - no results');
  Memo.Lines.Add('mean squared error = ???');
 end
 else if model.otherException then
 begin
  Memo.Lines.Add('Other exception during computing results');
  Memo.Lines.Add('mean squared error = ???');
 end
 else
 begin
  for i := 0 to model.Size - 1 do
   Memo.Lines.Add(Format('%d: %g', [i, model.Results.calculated[i]]));
  if model.Results.existsExact then
   Memo.Lines.Add(Format('mean squared error = %g', [MeanSquareError()]))
 end;
 Memo.Lines.Add(format_computation_time(computation_time));
end;

procedure TGaussForm.miPriorClick(Sender: TObject);
begin
 btnPriorClick(Sender);
end;

procedure TGaussForm.time_measurement(mode: TCalcMode);
 procedure Reset;
 var
  i: integer;
 begin
  model.Reset;
  FillChar(model.Results.swaps[0], Length(model.Results.swaps) * sizeof
    (model.Results.swaps[0]), 0)
 end;

var
 i64a, i64b, i64f: int64;
 queryTime, time: int64;
 i, ilosc_petli: integer;
begin
 QueryPerformanceCounter(i64a);
 Reset;
 QueryPerformanceCounter(i64b);
 queryTime := i64b - i64a;
 QueryPerformanceCounter(i64a);
 Reset;
 Calculate(mode);
 QueryPerformanceCounter(i64b);
 time := i64b - i64a - queryTime;
 if time < 10 * 1000 then
 begin
  ilosc_petli := 10 * 1000 div Max(time, 1);
  QueryPerformanceCounter(i64a);
  for i := 1 to ilosc_petli do
   Reset;
  QueryPerformanceCounter(i64b);
  queryTime := i64b - i64a;
  QueryPerformanceCounter(i64a);
  for i := 1 to ilosc_petli do
  begin
   Reset;
   Calculate(mode);
  end;
  QueryPerformanceCounter(i64b);
  time := i64b - i64a - queryTime;
 end
 else
  ilosc_petli := 1;
 QueryPerformanceFrequency(i64f);
 computation_time := time / i64f / ilosc_petli;
end;

procedure TGaussForm.btnBreakClick(Sender: TObject);
begin
 bBreak := true;
end;

procedure TGaussForm.btnCalculateClick(Sender: TObject);
var
 tryb: TCalcMode;
begin
 if Length(model.A) = 0 then
  exit;
 if model.Changed then
  model.Save;
 Memo.Clear;
 for tryb := cmSimple to cmCompletePivot do
 begin
  case tryb of
   cmSimple:
    Memo.Lines.Add('mode: without exchange lines');
   cmZero:
    Memo.Lines.Add('mode: exchange when zero');
   cmEps:
    Memo.Lines.Add('mode: exchange when <=eps');
   cmPartialPivot:
    Memo.Lines.Add('partial pivoting');
   cmCompletePivot:
    Memo.Lines.Add('complete pivoting');
  end;
  time_measurement(tryb);
  print_results(tryb);
  Memo.Lines.Add('');
 end;
 if AddForm.EmptyResults then
  AddForm.FillGrid(model.Size, model.Results.calculated);
end;

procedure TGaussForm.ArraysToGrid;
var
 i, j: integer;
 EpsZero: float;
begin
 if Opt.AlsoEps then
  EpsZero := Opt.Eps
 else
  EpsZero := 0;
 with model do
  for i := 0 to Size - 1 do
   for j := 0 to Size - 1 do
    if Opt.HideZero and (Abs(A[i, j]) <= EpsZero) then
     StringGrid.Cells[j + 1, i + 1] := ''
    else
     StringGrid.Cells[j + 1, i + 1] := Format(Opt.FormatStr, [A[i, j]]);
 with model do
  for i := 0 to Size - 1 do
   if Opt.HideZero and (Abs(b[i]) <= EpsZero) then
    StringGrid.Cells[Size + 1, i + 1] := ''
   else
    StringGrid.Cells[Size + 1, i + 1] := Format(Opt.FormatStr, [b[i]]);
end;

procedure TGaussForm.StringGridDrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: integer;
 Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
 with (Sender as TStringGrid) do
  with Canvas do
  begin
   if gdFixed in State then
   begin
    case integer(StringGrid.Objects[ACol, ARow]) of
     0, 1, 2:
      Brush.Color := clBtnFace;
     3:
      Brush.Color := TColor($9090D0);
     4:
      Brush.Color := TColor($90D0D0);
    end;
   end
   else
    case integer(StringGrid.Objects[ACol, ARow]) of
     0:
      Brush.Color := clWindow;
     1:
      Brush.Color := clLime;
     2:
      Brush.Color := clAqua;
     3:
      Brush.Color := TColor($A0A0FF);
     4:
      Brush.Color := TColor($90FFFF);
    end;
   FillRect(Rect);
   if gdFocused in State then
    Rectangle(Rect);
   Font.Color := clWindowText;
   TextRect(Rect, Rect.Left + 2, Rect.Top + 2, Cells[ACol, ARow]);
  end;
end;

procedure TGaussForm.StringGridKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 if Key = VK_ESCAPE then
  spinSize.SetFocus;
end;

procedure TGaussForm.StringGridSetEditText
 (Sender: TObject; ACol, ARow: integer; const Value: String);
begin
 model.Results.existsExact := false;
 model.Results.is_calculated := false;
 GridToArrays();
 model.Change();
end;

function TGaussForm.trackStride: integer;
begin
 result := Max(8 * model.CommandProcessor.CommandCount div TrackBar1.Width, 1);
end;

procedure TGaussForm.UpdateTrack;
var
 t: integer;
begin
 t := trackStride();
 TrackBar1.OnChange := nil;
 TrackBar1.Max := (model.CommandProcessor.CommandCount + t - 1) div t;
 TrackBar1.Position := (model.CommandProcessor.CurrentCommand + t - 1)
  div t + 1;
 TrackBarSav := TrackBar1.Position;
 TrackBar1.OnChange := TrackBar1Change;
end;

procedure TGaussForm.WMCallRecording(var Message: TMessage);
begin
 CallRecording;
end;

procedure TGaussForm.UpdateSpin;
begin
 spinCommand.OnChange := nil;
 spinCommand.Value := model.CommandProcessor.CurrentCommand + 1;
 spinCommand.OnChange := spinCommandChange;
end;

procedure TGaussForm.TrackBar1Change(Sender: TObject);
var
 CommandPos: integer;
begin
 if TrackBar1.Position = TrackBarSav then
  exit;
 TrackBarSav := TrackBar1.Position;
 CommandPos := Min(TrackBar1.Position * trackStride(),
  model.CommandProcessor.CommandCount) - 1;
 model.CommandProcessor.Seek(CommandPos);
 Memo.Lines.Add(model.CommandProcessor.Describe());
 ArraysToGrid;
 EnableDisableCommands;
 UpdateSpin;
end;

procedure TGaussForm.TabSheet1Show(Sender: TObject);
begin
 if spinSizeSav = 0 then
 begin
  spinSizeSav := spinSize.Value;
  btnClearClick(Sender);
 end;
end;

procedure TGaussForm.TabSheet2Resize(Sender: TObject);
begin
 UpdateTrack;
end;

procedure TGaussForm.TabSheet2Show(Sender: TObject);
begin
 spinCommandSav := spinCommand.Value;
 if (comboMode.ItemIndex >= 0) and ((comboMode.ItemIndex <> LastComboIndex)
   or model.Changed) then
  PostMessage(Handle, WM_CALLRECORDING, 0, 0);
 UpdateTrack;
end;

procedure TGaussForm.ListView1Edited(Sender: TObject; Item: TListItem;
 var S: String);
var
 equation: TEquation;
begin
 Assert(Item.Data <> nil);
 equation := Item.Data;
 equation.Title := S;
end;

procedure TGaussForm.miFirstClick(Sender: TObject);
begin
 btnFirstClick(Sender);
end;

procedure TGaussForm.miLastClick(Sender: TObject);
begin
 btnLastClick(Sender);
end;

procedure TGaussForm.miNextClick(Sender: TObject);
begin
 btnNextClick(Sender);
end;

procedure TGaussForm.miOptionsClick(Sender: TObject);
begin
 OptionsForm.ShowModal;
end;

procedure TGaussForm.btnInterestingClick(Sender: TObject);
begin
 ListForm.Show;
 if not ListForm.Loaded then
  ListForm.btnLoadClick(Sender);
end;

procedure TGaussForm.btnLastClick(Sender: TObject);
begin
 model.CommandProcessor.Seek(model.CommandProcessor.CommandCount - 1);
 Colorize();
 ArraysToGrid;
 Memo.Lines.Add(model.CommandProcessor.Describe());
 EnableDisableCommands;
 UpdateSpin;
 UpdateTrack;
end;

procedure TGaussForm.EnableDisableCommands;
begin
 btnPrior.Enabled := model.CommandProcessor.CanUndo;
 miPrior.Enabled := btnPrior.Enabled;
 btnFirst.Enabled := miPrior.Enabled;
 miFirst.Enabled := btnFirst.Enabled;

 btnNext.Enabled := model.CommandProcessor.CanRedo;
 miNext.Enabled := btnNext.Enabled;
 btnLast.Enabled := btnNext.Enabled;
 miLast.Enabled := btnLast.Enabled;
end;

procedure TGaussForm.FormActivate(Sender: TObject);
const
 Activated: boolean = false;
begin
 if not Activated then
  spinSize.Value := Opt.InitSize;
 Activated := true;
 comboMode.ItemIndex := Opt.InitMode-1;
end;

procedure TGaussForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 LastComboIndex := -1;
 Restore := TRestore.Create;
end;

procedure TGaussForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 Restore.Free;
end;

procedure TGaussForm.btnNextClick(Sender: TObject);
begin
 model.CommandProcessor.Redo();
 Memo.Lines.Add(model.CommandProcessor.Describe());
 Colorize();
 ArraysToGrid;
 EnableDisableCommands;
 UpdateSpin;
 UpdateTrack;
end;

procedure TGaussForm.btnPriorClick(Sender: TObject);
begin
 model.CommandProcessor.Undo();
 Colorize();
 ArraysToGrid;
 Memo.Lines.Add(model.CommandProcessor.Describe());
 EnableDisableCommands;
 UpdateSpin;
 UpdateTrack;
end;

procedure TGaussForm.miAboutClick(Sender: TObject);
begin
 AboutForm.ShowModal;
end;

end.
Dodaj komentarz