algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda najmniejszych kwadratów - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 06 grudnia 2011 21:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

met_najmn_kwadr/LeastSqUnit.pas:
//Metoda najmniejszych kwadratów
//Andrzej Borucki
//www.algorytm.org

unit LeastSqUnit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image: TImage;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  a,b: real;
 public
  procedure Calc;
  procedure DrawCoord;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

type
 TRealPoint = record
  x,y: real;
 end;
const
 Points: array[0..8] of TRealPoint =
     ((x:2;y:3),(x:4;y:1;),(x:6;y:6),
     (x:6;y:4),(x:8;y:3),(x:8;y:5),
     (x:11;y:6),(x:14;y:5),(x:14;y:7));


{ TForm1 }

procedure TForm1.Calc;
var
 Sx,Sy,Sxx,Sxy: real;
 Delta: real;
 i,n: integer;
begin
 Sx:=0; Sy:=0; Sxx:=0; Sxy:=0;
 n:=Length(Points);
 for i:=Low(Points) to High(Points) do
 with Points[i] do
 begin
  Sx:=Sx+x;
  Sy:=Sy+y;
  Sxx:=Sxx+x*x;
  Sxy:=Sxy+x*y;
 end;
 Delta:=Sx*Sx-Sxx*n;
 a:=(Sx*Sy-Sxy*n)/Delta;
 b:=(Sx*Sxy-Sxx*Sy)/Delta;
end;

{
Standardowa funkcja Trunc obicna zawsze w kierunku zera, potrzebujemy
obicnajacych zawsze w dol lub w gore
}

function TruncDown(f: real): int64;
begin
 result:=Trunc(f);
 if (result <> f) and (f < 0) then result:=result-1;
end;

function TruncUp(f: real): int64;
begin
 result:=Trunc(f);
 if (result <> f) and (f > 0) then result:=result+1;
end;

procedure TForm1.DrawCoord;
var
 Center: TPoint;
 Scale: real;
 //funkcje do konwersji na wspolrzedne komponentu image
 function imgX(x: real):integer;
 begin
  result:=round(x*Scale+Center.X);
 end;
 function imgY(y: real):integer;
 begin
  result:=round(Center.Y-y*Scale);
 end;
var
 fromPosX,toPosX: integer;
 fromPosY,toPosY: integer;
 i: integer;
begin
 Center.X:=20;
 Center.Y:=Image.Height-20;
 Scale:=30;
 with Image.Canvas do
 begin
  MoveTo(0,Center.Y);
  LineTo(Image.Width,Center.Y);
  MoveTo(Center.X,Image.Height);
  LineTo(Center.X,0);
  //rysowanie podzialki poziomej
  fromPosX:=TruncUp((-Center.X)/Scale);
  toPosX:=TruncDown((Image.Width-Center.X)/Scale);
  for i:=fromPosX to toPosX do
  begin
   MoveTo(imgX(i),Center.Y-5);
   LineTo(imgX(i),Center.Y+5);
   TextOut(imgX(i)-3,Center.Y+2,IntToStr(i));
  end;
  //rysowanie podzialki pionowej
  fromPosY:=TruncUp(-(Image.Height-Center.Y)/Scale);
  toPosY:=TruncDown(Center.Y/Scale);
  for i:=fromPosY to toPosY do
  begin
   MoveTo(Center.X-5,imgY(i));
   LineTo(Center.X+5,imgY(i));
   TextOut(Center.X-10,imgY(i)-6,IntToStr(i));
  end;
  //rysowanie punktow
  for i:=Low(Points) to High(Points) do
  with Points[i] do
   Ellipse(imgX(X)-2,imgY(Y)-2,imgX(X)+2,imgY(Y)+2);
  //rysowanie prostej
  MoveTo(imgX(fromPosX-1),imgY(a*(fromPosX-1)+b));
  LineTo(imgX(toPosX+1),imgY(a*(toPosX+1)+b));
 end;
end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Calc;
 DrawCoord;
end;

end.
Dodaj komentarz