algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Akcent kolorystyczny - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 19 sierpnia 2010 10:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Color Accent - Delphi/color_accent.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
//Akcent koloru
//www.algorytm.org
//(c) 2010 by Tomasz Lubinski

unit color_accent;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ComCtrls, StdCtrls, ExtCtrls, Math;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Src: TImage;
  Dst: TImage;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Range: TEdit;
  UpDown1: TUpDown;
  procedure SrcMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 PPixelRec = ^TPixelRec;
 TPixelRec = packed record
  B: Byte;
  G: Byte;
  R: Byte;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

function fmod(x: double; y: double): double;
begin
    Result := x - Int(x / y) * y;
end;

procedure rgb2hsv(var hue: double; var sat: double; var val: double; red: double;grn: double; blu:double);
var
    x, f, i: double;
begin
    x := MIN(MIN(red, grn), blu);
    val := MAX(MAX(red, grn), blu);
    if x = val then
        begin
            hue := 0;
            sat := 0;
        end
    else
        begin
            if red = x then
                f := grn-blu
            else
                if grn = x then
                    f := blu-red
                else
                    f := red-grn;
            if red = x then
                i := 3
            else
                if grn = x then
                    i := 5
                else
                    i := 1;
            hue := fmod((i-f/(val-x))*60, 360);
            sat := ((val-x)/val);
        end;
end;

procedure TForm1.SrcMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
 color: TColor;
 Psrc, Pdst: PPixelRec;
 hsrc, ssrc, vsrc, hdst, sdst, vdst, hfrom, hto : double;
 range, i, j: Integer;
begin

  Dst.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  Dst.Canvas.Rectangle(0, 0, Src.Picture.Bitmap.Width, Src.Picture.Bitmap.Height);
  Dst.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf24bit;

  color := Src.Canvas.Pixels[X, Y];
  RGB2HSV(hsrc, ssrc, vsrc, (color and $FF) / 255.0, ((color and $FF00) shr 8) / 255.0, ((color and $FF0000) shr 16) / 255.0);
  range := StrToInt(Form1.Range.Text);
  hfrom := fmod((hsrc - (range / 2)) + 360, 360);
  hto := fmod(hsrc + (range / 2), 360);

  for i:=0 to Src.Picture.Bitmap.Height-1 do
  begin
   Psrc := Src.Picture.Bitmap.ScanLine[i];
   Pdst := Dst.Picture.Bitmap.ScanLine[i];
   for j:=0 to Src.Picture.Bitmap.Width-1 do
   begin
     RGB2HSV(hdst, sdst, vdst, Psrc.r/255.0, Psrc.g/255.0, Psrc.b/255.0);

     if (( (hfrom <= hto) and
        (hfrom <= hdst) and
        (hto >= hdst) ) or
       ( (hfrom > hto) and
        ( (hfrom <= hdst) or
         (hto >= hdst) ))) then
      Pdst^ := Psrc^
     else
     begin
      Pdst.r := Round(0.299 * Psrc.r + 0.587 * Psrc.g + 0.114 * Psrc.b);
      Pdst.g := Round(0.299 * Psrc.r + 0.587 * Psrc.g + 0.114 * Psrc.b);
      Pdst.b := Round(0.299 * Psrc.r + 0.587 * Psrc.g + 0.114 * Psrc.b);
     end;

     Inc(Psrc);
     Inc(Pdst);
   end;
  end;
end;

end.
Dodaj komentarz