algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Dithering dla obrazów kolorowych - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 lipca 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Dithering - Delphi/Unit1.pas:
//Tomasz Lubiński (C) 2009
// www.algorytm.org
//Algorytmy Ditheringu

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, SHELLAPI;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Label1: TLabel;
  Image2: TImage;
  Image3: TImage;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Button1: TButton;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Label4: TLabel;
  Shape1: TShape;
  Shape2: TShape;
  Shape3: TShape;
  Shape4: TShape;
  Shape5: TShape;
  Shape6: TShape;
  Shape7: TShape;
  Shape8: TShape;
  Shape9: TShape;
  Shape10: TShape;
  Shape11: TShape;
  Shape12: TShape;
  Shape13: TShape;
  Shape14: TShape;
  Shape15: TShape;
  Shape16: TShape;
  UpDown1: TUpDown;
  Edit1: TEdit;
  ColorDialog1: TColorDialog;
  Label5: TLabel;
  ComboBox1: TComboBox;
  Label6: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Change(Sender: TObject);
  procedure Shape1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Label6Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;


 PPixelRec = ^TPixelRec;
 TPixelRec = packed record
  B: Byte;
  G: Byte;
  R: Byte;
  Reserved: Byte;
 end;

 TErrorTable =Array [-3..249] of Array [0..231] of Real;
 PErrorTable = ^TErrorTable;

var
 Form1: TForm1;
 eb, eg, er: TErrorTable;
 colors: Array [1..16] of TPixelRec;

 dif: Array[0..10] of Array [0..2] of Array [0..5] of Real =
(
  (
   (0,    0,    0,    0,    7.0/16.0, 0),
   (0,    0,    3.0/16.0, 5.0/16.0, 1.0/16.0, 0),
   (0,    0    , 0,    0,    0,    0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    7.0/48.0, 5.0/48.0),
   (0,    3.0/48.0, 5.0/48.0, 7.0/48.0, 5.0/48.0, 3.0/48.0),
   (0,    1.0/48.0, 3.0/48.0, 5.0/48.0, 3.0/48.0, 1.0/48.0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    8.0/42.0, 4.0/42.0),
   (0,    2.0/42.0, 4.0/42.0, 8.0/42.0, 4.0/42.0, 2.0/42.0),
   (0,    1.0/42.0, 2.0/42.0, 4.0/42.0, 2.0/42.0, 1.0/42.0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    8.0/32.0, 4.0/32.0),
   (0,    2.0/32.0, 4.0/32.0, 8.0/32.0, 4.0/32.0, 2.0/32.0),
   (0,    0    , 0,    0,    0,    0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    7.0/16.0, 0),
   (0,    1.0/16.0, 3.0/16.0, 5.0/16.0, 0,    0),
   (0,    0    , 0,    0,    0,    0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    5.0/32.0, 3.0/32.0),
   (0,    2.0/32.0, 4.0/32.0, 5.0/32.0, 4.0/32.0, 2.0/32.0),
   (0,    0    , 2.0/32.0, 3.0/32.0, 2.0/32.0, 0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    4.0/16.0, 3.0/16.0),
   (0,    1.0/16.0, 2.0/16.0, 3.0/16.0, 2.0/16.0, 1.0/16.0),
   (0,    0    , 0,    0,    0,    0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    2.0/4.0, 0),
   (0,    0,    1.0/4.0, 1.0/4.0, 0,    0),
   (0,    0,    0,    0,    0,    0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    1.0/8.0, 1.0/8.0),
   (0,    0,    1.0/8.0, 1.0/8.0, 1.0/8.0, 0),
   (0,    0,    0,    1.0/8.0, 0,    0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    4.0/8.0, 0),
   (0,    1.0/8.0, 1.0/8.0, 2.0/8.0, 0,    0),
   (0,    0,    0,    0,    0,    0)
  ),
  (
   (0,    0,    0,    0,    8.0/16.0, 0),
   (1.0/16.0, 1.0/16.0, 2.0/16.0, 4.0/16.0, 0,    0),
   (0,    0,    0,    0,    0,    0)
  )
);

implementation

{$R *.DFM}

//---------------------------------------------------------------------------
//pobiera kolory zdefiniowane przez uzytkownika
procedure getColors();
var
  n, i: Integer;
begin

  for i:=0 to Form1.ComponentCount-1 do
  begin
   if (Pos('Shape', Form1.Components[i].Name) = 1) then
   begin
     n := StrToInt(Copy(Form1.Components[i].Name, 6, 2));
     colors[n].b := GetBValue(TShape(Form1.Components[i]).Brush.Color);
     colors[n].g := GetGValue(TShape(Form1.Components[i]).Brush.Color);
     colors[n].r := GetRValue(TShape(Form1.Components[i]).Brush.Color);
     colors[n].reserved := 0;
   end;
  end;
end;

//---------------------------------------------------------------------------
//znajduje kolor w palecie najblizszy zadanemu pikslowi
function findNearest(b: Real; g: Real; r: Real; cnt: Integer): Integer;
var
  i: Integer;
  d, tmp: Real;
begin
  d := (colors[1].b - b) * (colors[1].b - b);
  d := d + (colors[1].g - g) * (colors[1].g - g);
  d := d + (colors[1].r - r) * (colors[1].r - r);

  result := 1;

  for i:=2 to cnt do
  begin
   tmp := (colors[i].b - b) * (colors[i].b - b);
   tmp := tmp + (colors[i].g - g) * (colors[i].g - g);
   tmp := tmp + (colors[i].r - r) * (colors[i].r - r);

   if (d > tmp) then
   begin
     d := tmp;
     result := i;
   end;
  end;

end;
//---------------------------------------------------------------------------
//ucina podana wartosc do zakresu 0-255 (dopuszczalne wartosci dla piksla)
function clip(x: Real): Real;
begin
  if (x > 255) then result := 255
  else if (x < 0) then result := 0
  else result := x;
end;
//---------------------------------------------------------------------------
//propaguje blad do komorek sasiednich
procedure propagateError(alg: Integer; w: Real; e: PErrorTable; i: Integer; j: Integer);
begin
  e[i+1][j ] := e[i+1][j ] + (w*dif[alg][0][4]);
  e[i+2][j ] := e[i+2][j ] + (w*dif[alg][0][5]);

  e[i-3][j+1] := e[i-3][j+1] + (w*dif[alg][1][0]);
  e[i-2][j+1] := e[i-2][j+1] + (w*dif[alg][1][1]);
  e[i-1][j+1] := e[i-1][j+1] + (w*dif[alg][1][2]);
  e[i ][j+1] := e[i ][j+1] + (w*dif[alg][1][3]);
  e[i+1][j+1] := e[i+1][j+1] + (w*dif[alg][1][4]);
  e[i+2][j+1] := e[i+2][j+1] + (w*dif[alg][1][5]);

  e[i-3][j+2] := e[i-3][j+2] + (w*dif[alg][2][0]);
  e[i-2][j+2] := e[i-2][j+2] + (w*dif[alg][2][1]);
  e[i-1][j+2] := e[i-1][j+2] + (w*dif[alg][2][2]);
  e[i ][j+2] := e[i ][j+2] + (w*dif[alg][2][3]);
  e[i+1][j+2] := e[i+1][j+2] + (w*dif[alg][2][4]);
  e[i+2][j+2] := e[i+2][j+2] + (w*dif[alg][2][5]);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j,cnt,alg: Integer;
  pixelOrg, pixelNew: PPixelRec;
begin

//przygotuj wartosci kolorow z palety
getColors();

//przygotuj obrazy wynikowe
Image2.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image2.Canvas.Rectangle(0, 0, Image2.Width, Image2.Height);
Image2.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

Image3.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image3.Canvas.Rectangle(0, 0, Image3.Width, Image3.Height);
Image3.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//przygotuj format obrazu zrodlowego
Image1.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//pobierz liczbe kolorow i algorytm do uzycia
cnt := StrToInt(Form1.Edit1.Text);
alg := Form1.ComboBox1.ItemIndex;

//najblizsze sasiedztwo
for j:=0 to 229 do
begin
    pixelOrg := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    pixelNew := Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    for i:=0 to 247 do
        begin
        pixelNew^ := colors[findNearest(pixelOrg.b, pixelOrg.g, pixelOrg.r, cnt)];
        Inc(pixelOrg);
        Inc(pixelNew);
        end;
end;

//dithering
for j:=0 to 231 do
    for i:=-2 to 249 do
        begin
        eb[i,j] := 0;
        eg[i,j] := 0;
        er[i,j] := 0;
        end;

for j:=0 to 229 do
begin
    pixelOrg := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    pixelNew := Image3.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    for i:=0 to 247 do
        begin
        pixelNew^ := colors[findNearest(clip(pixelOrg.b + eb[i,j]),
                        clip(pixelOrg.g + eg[i,j]),
                        clip(pixelOrg.r + er[i,j]), cnt)];

        propagateError(alg, clip(pixelOrg.b + eb[i,j]) - pixelNew.b , @eb, i, j);
        propagateError(alg, clip(pixelOrg.g + eg[i,j]) - pixelNew.g , @eg, i, j);
        propagateError(alg, clip(pixelOrg.r + er[i,j]) - pixelNew.r , @er, i, j);

        Inc(pixelOrg);
        Inc(pixelNew);
        end;
end;
end;

//---------------------------------------------------------------------------
//Pokazywanie i ukrywanie probek z palety barw
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
var
  cnt, n, i: Integer;
begin

  cnt := StrToInt(Edit1.Text);

  for i:=0 to Form1.ComponentCount-1 do
  begin
   if Pos('Shape', Components[i].Name) = 1 then
   begin
     n := StrToInt(Copy(Components[i].Name, 6, 2));
     if (n <= cnt) then TShape(Components[i]).Visible := true
      else TShape(Components[i]).Visible := false;
   end;
  end;
end;

//---------------------------------------------------------------------------
// Dialog umozliwiajacy zmiane palety barw
procedure TForm1.Shape1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
   if (ColorDialog1.Execute()) then
   begin
    TShape(Sender).Brush.Color := ColorDialog1.Color;
   end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   Form1.ComboBox1.ItemIndex := 0;
end;

procedure TForm1.Label6Click(Sender: TObject);
begin
 with (Sender as Tlabel) do
 ShellExecute(Application.Handle,
       PChar('open'),
       PChar(Hint), 
       PChar(0),
       nil,
       SW_NORMAL);

end;

end.

Dodaj komentarz