algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Filtrowanie obrazów - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 15 sierpnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Filtracja - Delphi/Unit1.pas:
//Filtracja obrazów
//(c) 2006 Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, Grids, Filters;

type

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  ObrazKolorowy: TImage;
  ObrazMono: TImage;
  WynikKolorowy: TImage;
  WynikMono: TImage;
  ComboBox1: TComboBox;
  StringGrid1: TStringGrid;
  Label1: TLabel;
  procedure LinearFiltr(Sender: TObject);
  procedure MinFiltr(Sender: TObject);
  procedure MedFiltr(Sender: TObject);  
  procedure MaxFiltr(Sender: TObject);
  procedure KuwaharaFiltr(Sender: TObject);
  procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  Filtr: array of array of Integer;
  red: array of array of Byte;
  green: array of array of Byte;
  blue: array of array of Byte;
  gray: array of array of Byte;
  Norm: Integer;
  Size: Integer;
  procedure UpdateFilter(NewFiltr: Array of Integer);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;


implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.LinearFiltr(Sender: TObject);
var
  i, j, k, l, margin: Integer;
  rsume, gsume, bsume, graysume: Integer;
begin
margin := Round((size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for i := margin to ObrazKolorowy.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazKolorowy.Height-margin-1 do
    begin
      rsume := 0;
      gsume := 0;
      bsume := 0;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            rsume := rsume + Filtr[k,l]*red[i+k-margin,j+l-margin];
            gsume := gsume + Filtr[k,l]*green[i+k-margin,j+l-margin];
            bsume := bsume + Filtr[k,l]*blue[i+k-margin,j+l-margin];
          end;
      rsume := rsume div norm;
      gsume := gsume div norm;
      bsume := bsume div norm;

      if (rsume > 255) then rsume := 255
      else if (rsume < 0) then rsume := 0;
      if (gsume > 255) then gsume := 255
      else if (gsume < 0) then gsume := 0;
      if (bsume > 255) then bsume := 255
      else if (bsume < 0) then bsume := 0;

      WynikKolorowy.Canvas.Pixels[i,j] := rsume + (gsume shl 8) + (bsume shl 16);
    end;

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for i := margin to ObrazMono.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazMono.Height-margin-1 do
    begin
      graysume := 0;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            graysume := graysume + Filtr[k,l]*gray[i+k-margin,j+l-margin];
          end;
      graysume := graysume div norm;
      if (graysume > 255) then graysume := 255
      else if (graysume < 0) then graysume := 0;

      WynikMono.Canvas.Pixels[i,j] := graysume + (graysume shl 8) + (graysume shl 16);
    end;
end;

procedure TForm1.MinFiltr(Sender: TObject);
var
  i, j, k, l, margin: Integer;
  rmin, gmin, bmin, graymin: Integer;
begin
size := 3;
margin := Round((size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for i := margin to ObrazKolorowy.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazKolorowy.Height-margin-1 do
    begin
      rmin := 255;
      gmin := 255;
      bmin := 255;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            if rmin > (red[i+k-margin,j+l-margin]) then rmin := red[i+k-margin,j+l-margin];
            if gmin > (green[i+k-margin,j+l-margin]) then gmin := green[i+k-margin,j+l-margin];
            if bmin > (blue[i+k-margin,j+l-margin]) then bmin := blue[i+k-margin,j+l-margin];
          end;
      WynikKolorowy.Canvas.Pixels[i,j] := rmin + (gmin shl 8) + (bmin shl 16);
    end;

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for i := margin to ObrazMono.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazMono.Height-margin-1 do
    begin
      graymin := 255;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            if graymin > (gray[i+k-margin,j+l-margin]) then graymin := (gray[i+k-margin,j+l-margin]);
          end;
      WynikMono.Canvas.Pixels[i,j] := graymin + (graymin shl 8) + (graymin shl 16);
    end;
end;

//dla algorytmu Hoar'e - obliczanie mediany
function partition(var c: Array of Integer; a,b: Integer): Integer;
var
 e,tmp: Integer;
begin
a:=a;
b:=b;
e:=c[a];    //elemennt dzielacy
while a<b do
    begin
    while ((a<b) and (c[b]>=e)) do b:=b-1;
    while ((a<b) and (c[a]<e)) do a:=a+1;
    if (a<b) then
        begin
        tmp:=c[a];
        c[a]:=c[b];
        c[b]:=tmp;
        end;
    end;
partition:=a;
end;

//algorytmu Hoar'e - obliczanie mediany
function med(var c: Array of Integer): Integer;
var
    i, j, k, w : Integer;
begin
//algorytm Hoare'a
i:=0;
j:=length(c) - 1;
w:=j div 2;
while (i<>j) do
begin
    k:=partition(c,i,j);
    k:=k-i+1;
    if k>=w then
        j:=i+k-1;
    if k<w then
        begin
        w:=w-k;
        i:=i+k
        end;
end;
med := c[i];
end;

procedure TForm1.MedFiltr(Sender: TObject);
var
  i, j, k, l, m, margin: Integer;
  rval, gval, bval, grayval: Array [1..9] of Integer;
begin
size := 3;
margin := Round((size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for i := margin to ObrazKolorowy.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazKolorowy.Height-margin-1 do
    begin
      m := 0;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            m := m + 1;
            rval[m] := red[i+k-margin,j+l-margin];
            gval[m] := green[i+k-margin,j+l-margin];
            bval[m] := blue[i+k-margin,j+l-margin];
          end;
      WynikKolorowy.Canvas.Pixels[i,j] := med(rval) + (med(gval) shl 8) + (med(bval) shl 16);
    end;

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for i := margin to ObrazMono.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazMono.Height-margin-1 do
    begin
      m := 0;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            m := m + 1;
            grayval[m] := gray[i+k-margin,j+l-margin]
          end;
      WynikMono.Canvas.Pixels[i,j] := med(grayval) + (med(grayval) shl 8) + (med(grayval) shl 16);
    end;
end;

procedure TForm1.MaxFiltr(Sender: TObject);
var
  i, j, k, l, margin: Integer;
  rmax, gmax, bmax, graymax: Integer;
begin
size := 3;
margin := Round((size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for i := margin to ObrazKolorowy.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazKolorowy.Height-margin-1 do
    begin
      rmax := 0;
      gmax := 0;
      bmax := 0;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            if rmax < (red[i+k-margin,j+l-margin]) then rmax := red[i+k-margin,j+l-margin];
            if gmax < (green[i+k-margin,j+l-margin]) then gmax := green[i+k-margin,j+l-margin];
            if bmax < (blue[i+k-margin,j+l-margin]) then bmax := blue[i+k-margin,j+l-margin];
          end;
      WynikKolorowy.Canvas.Pixels[i,j] := rmax + (gmax shl 8) + (bmax shl 16);
    end;

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for i := margin to ObrazMono.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazMono.Height-margin-1 do
    begin
      graymax := 0;
      for k := 0 to size-1 do
        for l := 0 to size-1 do
          begin
            if graymax < (gray[i+k-margin,j+l-margin]) then graymax := gray[i+k-margin,j+l-margin];
          end;
      WynikMono.Canvas.Pixels[i,j] := graymax + (graymax shl 8) + (graymax shl 16);
    end;
end;

procedure TForm1.KuwaharaFiltr(Sender: TObject);
var
  i, j, k, l, margin, m, mr, mg, mb: Integer;
  rm, gm, bm, graym: Array [1..4] of Real; //wartosci srednie
  rs, gs, bs, grays: Array [1..4] of Real; //wariancje
begin
size := 5;
margin := Round((size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for i := margin to ObrazKolorowy.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazKolorowy.Height-margin-1 do
    begin
      //oblicz wartosci srednie
      for k := 1 to 4 do
        begin
         rm[k] := 0;
         gm[k] := 0;
         bm[k] := 0;
        end;

      for k := 0 to 2 do
        for l := 0 to 2 do
          begin
            rm[1] := rm[1] + red[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
            rm[2] := rm[2] + red[i+k][j+l-margin] / 9.0;
            rm[3] := rm[3] + red[i+k-margin][j+l] / 9.0;
            rm[4] := rm[4] + red[i+k][j+l] / 9.0;

            gm[1] := gm[1] + green[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
            gm[2] := gm[2] + green[i+k][j+l-margin] / 9.0;
            gm[3] := gm[3] + green[i+k-margin][j+l] / 9.0;
            gm[4] := gm[4] + green[i+k][j+l] / 9.0;

            bm[1] := bm[1] + blue[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
            bm[2] := bm[2] + blue[i+k][j+l-margin] / 9.0;
            bm[3] := bm[3] + blue[i+k-margin][j+l] / 9.0;
            bm[4] := bm[4] + blue[i+k][j+l] / 9.0;
          end;

      //oblicz wariancje
      for k := 1 to 4 do
        begin
         rs[k] := 0;
         gs[k] := 0;
         bs[k] := 0;
        end;
      for k := 0 to 2 do
        for l := 0 to 2 do
          begin
            rs[1] := rs[1] + (red[i+k-margin][j+l-margin] - rm[1]) * (red[i+k-margin][j+l-margin] - rm[2]);
            rs[2] := rs[2] + (red[i+k][j+l-margin] - rm[2]) * (red[i+k][j+l-margin] - rm[2]);
            rs[3] := rs[3] + (red[i+k-margin][j+l] - rm[3]) * (red[i+k-margin][j+l] - rm[3]);
            rs[4] := rs[4] + (red[i+k][j+l] - rm[4]) * (red[i+k][j+l] - rm[4]);

            gs[1] := gs[1] + (green[i+k-margin][j+l-margin] - gm[1]) * (green[i+k-margin][j+l-margin] - gm[2]);
            gs[2] := gs[2] + (green[i+k][j+l-margin] - gm[2]) * (green[i+k][j+l-margin] - gm[2]);
            gs[3] := gs[3] + (green[i+k-margin][j+l] - gm[3]) * (green[i+k-margin][j+l] - gm[3]);
            gs[4] := gs[4] + (green[i+k][j+l] - gm[4]) * (green[i+k][j+l] - gm[4]);

            bs[1] := bs[1] + (blue[i+k-margin][j+l-margin] - bm[1]) * (blue[i+k-margin][j+l-margin] - bm[2]);
            bs[2] := bs[2] + (blue[i+k][j+l-margin] - bm[2]) * (blue[i+k][j+l-margin] - bm[2]);
            bs[3] := bs[3] + (blue[i+k-margin][j+l] - bm[3]) * (blue[i+k-margin][j+l] - bm[3]);
            bs[4] := bs[4] + (blue[i+k][j+l] - bm[4]) * (blue[i+k][j+l] - bm[4]);
          end;

     //znajdz najmniejsza wariancje
     mr:=1;
     for k:=2 to 4 do
      if (rs[k] < rs[mr]) then
        mr := k;

     mg:=1;
     for k:=2 to 4 do
      if (gs[k] < gs[mg]) then
        mg := k;

     mb:=1;
     for k:=2 to 4 do
      if (bs[k] < bs[mb]) then
        mb := k;

      WynikKolorowy.Canvas.Pixels[i,j] := Round(rm[mr]) + (Round(gm[mg]) shl 8) + (Round(bm[mb]) shl 16);

    end;

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for i := margin to ObrazMono.Width-margin-1 do
  for j := margin to ObrazMono.Height-margin-1 do
    begin
      //oblicz wartosci srednie
      for k := 1 to 4 do
        graym[k] := 0;
      for k := 0 to 2 do
        for l := 0 to 2 do
          begin
            graym[1] := graym[1] + gray[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
            graym[2] := graym[2] + gray[i+k][j+l-margin] / 9.0;
            graym[3] := graym[3] + gray[i+k-margin][j+l] / 9.0;
            graym[4] := graym[4] + gray[i+k][j+l] / 9.0;
          end;

      //oblicz wariancje
      for k := 1 to 4 do
        grays[k] := 0;
      for k := 0 to 2 do
        for l := 0 to 2 do
          begin
            grays[1] := grays[1] + (gray[i+k-margin][j+l-margin] - graym[1]) * (gray[i+k-margin][j+l-margin] - graym[2]);
            grays[2] := grays[2] + (gray[i+k][j+l-margin] - graym[2]) * (gray[i+k][j+l-margin] - graym[2]);
            grays[3] := grays[3] + (gray[i+k-margin][j+l] - graym[3]) * (gray[i+k-margin][j+l] - graym[3]);
            grays[4] := grays[4] + (gray[i+k][j+l] - graym[4]) * (gray[i+k][j+l] - graym[4]);
          end;

     //znajdz najmniejsza wariancje
     m:=1;
     for k:=2 to 4 do
      if (grays[k] < grays[m]) then
        m := k;

      WynikMono.Canvas.Pixels[i,j] := Round(graym[m]) + (Round(graym[m]) shl 8) + (Round(graym[m]) shl 16);
    end;
end;

//wybór filtru
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
  case ComboBox1.ItemIndex of
    0: UpdateFilter(USREDNIAJACY);
    1: UpdateFilter(KWADRATOWY);
    2: UpdateFilter(KOLOWY);
    3: UpdateFilter(LP1);
    4: UpdateFilter(LP2);
    5: UpdateFilter(LP3);
    6: UpdateFilter(PIRAMIDALNY);
    7: UpdateFilter(STOZKOWY);
    8: UpdateFilter(GAUSS1);
    9: UpdateFilter(GAUSS2);
    10: UpdateFilter(GAUSS3);
    11: UpdateFilter(GAUSS4);
    12: UpdateFilter(GAUSS5);
    13: UpdateFilter(USUN_SREDNIA);
    14: UpdateFilter(HP1);
    15: UpdateFilter(HP2);
    16: UpdateFilter(HP3);
    17: UpdateFilter(POZIOMY);
    18: UpdateFilter(PIONOWY);
    19: UpdateFilter(UKOSNY1);
    20: UpdateFilter(UKOSNY2);
    21: UpdateFilter(GRADIENT_E);
    22: UpdateFilter(GRADIENT_SE);
    23: UpdateFilter(GRADIENT_S);
    24: UpdateFilter(GRADIENT_SW);
    25: UpdateFilter(GRADIENT_W);
    26: UpdateFilter(GRADIENT_NW);
    27: UpdateFilter(GRADIENT_N);
    28: UpdateFilter(GRADIENT_NE);
    29: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_E);
    30: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_SE);
    31: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_S);
    32: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_SW);
    33: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_W);
    34: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_NW);
    35: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_N);
    36: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_NE);
    37: UpdateFilter(LAPL1);
    38: UpdateFilter(LAPL2);
    39: UpdateFilter(LAPL3);
    40: UpdateFilter(LAPL_SKOSNY);
    41: UpdateFilter(LAPL_POZIOMY);
    42: UpdateFilter(LAPL_PIONOWY);
    43: UpdateFilter(SOBEL_POZIOMY);
    44: UpdateFilter(SOBEL_PIONOWY);
    45: UpdateFilter(PREWITT_POZIOMY);
    46: UpdateFilter(PREWITT_PIONOWY);
    47: begin
      Button1.OnClick := MedFiltr;
      Label1.Visible := False;
      StringGrid1.Visible := False;
      end;
    48: begin
      Button1.OnClick := MinFiltr;
      Label1.Visible := False;
      StringGrid1.Visible := False;
      end;
    49: begin
      Button1.OnClick := MaxFiltr;
      Label1.Visible := False;
      StringGrid1.Visible := False;
      end;
    50: begin
      Button1.OnClick := KuwaharaFiltr;
      Label1.Visible := False;
      StringGrid1.Visible := False;
      end;
  end;
end;

//zaladowanie wybranego filtru
procedure TForm1.UpdateFilter(NewFiltr: Array of Integer);
var
  length, i, j: Integer;
begin
length := High(NewFiltr) + 1;
size := Round(Sqrt(length));
StringGrid1.RowCount := size;
StringGrid1.ColCount := size;
SetLength(Filtr, size);
for i := 0 to size-1 do
  SetLength(Filtr[i], size);
for i := 0 to size-1 do
  for j := 0 to size-1 do
    begin
      Filtr[i,j] := NewFiltr[i*size + j];
      StringGrid1.Cells[i,j] := FloatToStr(Filtr[i,j]);
    end;
Norm := 0;
for i := 0 to size-1 do
  for j := 0 to size-1 do
    Norm := Norm + Filtr[i,j];
if Norm = 0 then Norm := 1;
Label1.Caption := '1/' + FloatToStr(Norm) + ' *';
Label1.Visible := True;
StringGrid1.Visible := True;
Button1.OnClick := LinearFiltr;
end;

//wczytaj kolory piksli z obrazow do tablic
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
    i, j: Integer;
    color: TColor;
begin
SetLength(red, ObrazKolorowy.Width);
SetLength(green, ObrazKolorowy.Width);
SetLength(blue, ObrazKolorowy.Width);
for i := 0 to ObrazKolorowy.Width-1 do
  begin
    SetLength(red[i], ObrazKolorowy.Height);
    SetLength(green[i], ObrazKolorowy.Height);
    SetLength(blue[i], ObrazKolorowy.Height);
    for j := 0 to ObrazKolorowy.Height-1 do
     begin
       color := ObrazKolorowy.Canvas.Pixels[i,j];
       red[i,j] := (color and $FF);
       green[i,j] := ((color shr 8) and $FF);
       blue[i,j] := ((color shr 16) and $FF);
     end
  end;
SetLength(gray, ObrazMono.Width);
for i := 0 to ObrazMono.Width-1 do
  begin
    SetLength(gray[i], ObrazMono.Height);
    for j := 0 to ObrazMono.Height-1 do
     begin
       color := ObrazMono.Canvas.Pixels[i,j];
       gray[i,j] := (color and $FF);
     end
  end;
end;

end.

Filtracja - Delphi/Filters.pas:
unit Filters;

interface

const

  USREDNIAJACY: array [0..8] of Integer = (1, 1, 1,
                      1, 1, 1,
                      1, 1, 1);

  KWADRATOWY: array [0..24] of Integer = (1, 1, 1, 1, 1,
                      1, 1, 1, 1, 1,
                      1, 1, 1, 1, 1,
                      1, 1, 1, 1, 1,
                      1, 1, 1, 1, 1);

  KOLOWY: array [0..24] of Integer = (0, 1, 1, 1, 0,
                    1, 1, 1, 1, 1,
                    1, 1, 1, 1, 1,
                    1, 1, 1, 1, 1,
                    0, 1, 1, 1, 0);

  LP1: array [0..8] of Integer = (1, 1, 1,
                  1, 2, 1,
                  1, 1, 1);

  LP2: array [0..8] of Integer = (1, 1, 1,
                  1, 4, 1,
                  1, 1, 1);

  LP3: array [0..8] of Integer = (1, 1, 1,
                  1, 12,1,
                  1, 1, 1);

  PIRAMIDALNY: array [0..24] of Integer = (1, 2, 3, 2, 1,
                      2, 4, 6, 4, 2,
                      3, 6, 9, 6, 3,
                      2, 4, 6, 4, 2,
                      1, 2, 3, 2, 1);

  STOZKOWY: array [0..24] of Integer = (0, 0, 1, 0, 0,
                     0, 2, 2, 2, 0,
                     1, 2, 5, 2, 1,
                     0, 2, 2, 2, 0,
                     0, 0, 1, 0, 0);

  GAUSS1: array [0..8] of Integer = (1, 2, 1,
                   2, 4, 2,
                   1, 2, 1);

  GAUSS2: array [0..24] of Integer = (1, 1, 2, 1, 1,
                    1, 2, 4, 2, 1,
                    2, 4, 8, 4, 2,
                    1, 2, 4, 2, 1,
                    1, 1, 2, 1, 1);

  GAUSS3: array [0..24] of Integer = (0, 1, 2, 1, 0,
                    1, 4, 8, 4, 1,
                    2, 8, 16,8, 2,
                    1, 4, 8, 4, 1,
                    0, 1, 2, 1, 0);

  GAUSS4: array [0..24] of Integer = (1, 4, 7, 4, 1,
                    4,16,26,16, 4,
                    7,26,41,26, 7,
                    4,26,16,26, 4,
                    1, 4, 7, 4, 1);

  GAUSS5: array [0..48] of Integer = (1, 1, 2, 2, 2, 1, 1,
                    1, 2, 2, 4, 2, 2, 1,
                    2, 2, 4, 8, 4, 2, 2,
                    2, 4, 8,16, 8, 4, 2,
                    2, 2, 4, 8, 4, 2, 2,
                    1, 2, 2, 4, 2, 2, 1,
                    1, 1, 2, 2, 2, 1, 1);

  USUN_SREDNIA: array [0..8] of Integer = (-1, -1, -1,
                      -1, 9, -1,
                      -1, -1, -1);

  HP1: array [0..8] of Integer = ( 0, -1, 0,
                  -1, 5, -1,
                  0, -1, 0);

  HP2: array [0..8] of Integer = ( 1, -2, 1,
                  -2, 5, -2,
                  1, -2, 1);

  HP3: array [0..8] of Integer = ( 0, -1, 0,
                  -1, 20, -1,
                  0, -1, 0);

  POZIOMY: array [0..8] of Integer = ( 0, 0, 0,
                    -1, 1, 0,
                    0, 0, 0);
                                      
  PIONOWY: array [0..8] of Integer = ( 0, -1, 0,
                    0, 1, 0,
                    0, 0, 0);

  UKOSNY1: array [0..8] of Integer = (-1, 0, 0,
                    0, 1, 0,
                    0, 0, 0);

  UKOSNY2: array [0..8] of Integer = ( 0, 0, -1,
                    0, 1, 0,
                    0, 0, 0);

  GRADIENT_E: array [0..8] of Integer = (-1, 1, 1,
                     -1, -2, 1,
                     -1, 1, 1);

  GRADIENT_SE: array [0..8] of Integer = (-1, -1, 1,
                      -1, -2, 1,
                      1, 1, 1);

  GRADIENT_S: array [0..8] of Integer = (-1, -1, -1,
                      1, -2, 1,
                      1, 1, 1);

  GRADIENT_SW: array [0..8] of Integer = ( 1, -1, -1,
                      1, -2, -1,
                      1, 1, 1);

  GRADIENT_W: array [0..8] of Integer = ( 1, 1, -1,
                      1, -2, -1,
                      1, 1, -1);

  GRADIENT_NW: array [0..8] of Integer = ( 1, 1, 1,
                      1, -2, -1,
                      1, -1, -1);

  GRADIENT_N: array [0..8] of Integer = ( 1, 1, 1,
                      1, -2, 1,
                     -1, -1, -1);

  GRADIENT_NE: array [0..8] of Integer = ( 1, 1, 1,
                      -1, -2, 1,
                      -1, -1, 1);

  UWYPUKLAJACY_E: array [0..8] of Integer = (-1, 0, 1,
                       -1, 1, 1,
                       -1, 0, 1);

  UWYPUKLAJACY_SE: array [0..8] of Integer = (-1, -1, 0,
                        -1, 1, 1,
                        0, 1, 1);

  UWYPUKLAJACY_S: array [0..8] of Integer = (-1, -1, -1,
                        0, 1, 0,
                        1, 1, 1);

  UWYPUKLAJACY_SW: array [0..8] of Integer = ( 0, -1, -1,
                        1, 1, -1,
                        1, 1, 0);

  UWYPUKLAJACY_W: array [0..8] of Integer = ( 1, 0, -1,
                        1, 1, -1,
                        1, 0, -1);

  UWYPUKLAJACY_NW: array [0..8] of Integer = ( 1, 1, 0,
                        1, 1, -1,
                        0, -1, -1);

  UWYPUKLAJACY_N: array [0..8] of Integer = ( 1, 1, 1,
                        0, 1, 0,
                       -1, -1, -1);

  UWYPUKLAJACY_NE: array [0..8] of Integer = ( 0, 1, 1,
                        -1, 1, 1,
                        -1, -1, 0);

  LAPL1: array [0..8] of Integer = ( 0, -1, 0,
                   -1, 4, -1,
                   0, -1, 0);

  LAPL2: array [0..8] of Integer = (-1, -1, -1,
                   -1, 8, -1,
                   -1, -1, -1);

  LAPL3: array [0..8] of Integer = ( 1, -2, 1,
                   -2, 4, -2,
                   1, -2, 1);

  LAPL_SKOSNY: array [0..8] of Integer = (-1, 0, -1,
                      0, 4, 0,
                      -1, 0, -1);

  LAPL_PIONOWY: array [0..8] of Integer = ( 0, -1, 0,
                       0, 2, 0,
                       0, -1, 0);

  LAPL_POZIOMY: array [0..8] of Integer = ( 0, 0, 0,
                      -1, 2, -1,
                       0, 0, 0);

  SOBEL_POZIOMY: array [0..8] of Integer = ( 1, 2, 1,
                       0, 0, 0,
                       -1, -2, -1);

  SOBEL_PIONOWY: array [0..8] of Integer = ( 1, 0, -1,
                       2, 0, -2,
                       1, 0, -1);

  PREWITT_POZIOMY: array [0..8] of Integer = (-1, -1, -1,
                        0, 0, 0,
                        1, 1, 1);

  PREWITT_PIONOWY: array [0..8] of Integer = ( 1, 0, -1,
                        1, 0, -1,
                        1, 0, -1);

implementation

end.

Dodaj komentarz