algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Histogram - wyrównywanie - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 12 października 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Histogram_d - wyrownanie/Unit1.pas:
//Histogram - wyrównanie histogramu
//(c) 2005 Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 OleCtrls, chartfx3, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart,
 Series, ComCtrls;

type
 LUTType = Array[0..255] of Double;

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  ObrazKolorowy: TImage;
  Histogram1: TChart;
  Series1: TLineSeries;
  Series2: TLineSeries;
  Series3: TLineSeries;
  ObrazMono: TImage;
  Histogram2: TChart;
  LineSeries1: TLineSeries;
  Chart3: TChart;
  LineSeries2: TLineSeries;
  WynikKolorowy: TImage;
  WynikMono: TImage;
  Series4: TLineSeries;
  Series5: TLineSeries;
  Series6: TLineSeries;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure UpdateLUT(D: LUTType; var LUT: LUTType; series: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 LUTr, LUTg, LUTb, LUTgray: LUTType;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i, j, rvalue, gvalue, bvalue, grayvalue: Integer;
  sumR, sumG, sumB, sumGray: Double;
  numberOfPixels: Double;
  r, g, b, gray: Array [0..255] of Double;
  Dr, Dg, Db, Dgray: LUTType;
  color: TColor;
begin
for i := 0 to 255 do
  begin
    r[i] := 0;
    g[i] := 0;
    b[i] := 0;
    gray[i] := 0;
  end;

//oblicz dystrybuante
for i := 0 to ObrazKolorowy.Width-1 do
  for j := 0 to ObrazKolorowy.Height-1 do
    begin
      color := ObrazKolorowy.Canvas.Pixels[i,j];
      r[GetRValue(color)] := r[GetRValue(color)] + 1;
      g[GetGValue(color)] := g[GetGValue(color)] + 1;
      b[GetBValue(color)] := b[GetBValue(color)] + 1;
      color := ObrazMono.Canvas.Pixels[i,j];
      gray[GetRValue(color)] := gray[GetRValue(color)] + 1;
    end;
numberOfPixels := (ObrazMono.Width) * (ObrazMono.Height);
sumR := 0;
sumG := 0;
sumB := 0;
sumGray := 0;
for i := 0 to 255 do
  begin
    sumR := sumR + r[i]/numberOfPixels;
    sumG := sumG + g[i]/numberOfPixels;
    sumB := sumB + b[i]/numberOfPixels;
    sumGray := sumGray + gray[i]/numberOfPixels;
    Dr[i] := sumR;
    Dg[i] := sumG;
    Db[i] := sumB;
    Dgray[i] := sumGray;
  end;

//przelicz tablice LUT, tak by wyrownac histogram
updateLUT(Dr, LUTr, 1);
updateLUT(Dg, LUTg, 2);
updateLUT(Db, LUTb, 3);
updateLUT(Dgray, LUTgray, 0);

for i := 0 to 255 do
  begin
    r[i] := 0;
    g[i] := 0;
    b[i] := 0;
    gray[i] := 0;
  end;

for i := 0 to ObrazKolorowy.Width-1 do
  for j := 0 to ObrazKolorowy.Height-1 do
    begin
      color := ObrazKolorowy.Canvas.Pixels[i,j];
      rvalue := GetRValue(color);
      gvalue := GetGValue(color);
      bvalue := GetBValue(color);
      //zmien wartosc wedlug tablicy LUT
      color := Round(LUTr[rvalue]) +
          (Round(LUTg[gvalue]) shl 8) +
          (Round(LUTb[bvalue]) shl 16);
      //oblicz histogram
      WynikKolorowy.Canvas.Pixels[i,j] := color;
      r[GetRValue(color)] := r[GetRValue(color)] + 1;
      g[GetGValue(color)] := g[GetGValue(color)] + 1;
      b[GetBValue(color)] := b[GetBValue(color)] + 1;
    end;
Histogram1.SeriesList.Series[0].Clear;
Histogram1.SeriesList.Series[1].Clear;
Histogram1.SeriesList.Series[2].Clear;
Histogram1.SeriesList.Series[0].AddArray(r);
Histogram1.SeriesList.Series[1].AddArray(g);
Histogram1.SeriesList.Series[2].AddArray(b);

for i := 0 to ObrazMono.Width-1 do
  for j := 0 to ObrazMono.Height-1 do
    begin
      color := ObrazMono.Canvas.Pixels[i,j];
      grayvalue := GetRValue(color);
      //zmien wartosc wedlug tablicy LUT
      color := Round(LUTgray[grayvalue]) +
          (Round(LUTgray[grayvalue]) shl 8) +
          (Round(LUTgray[grayvalue]) shl 16);
      //oblicz histogram
      WynikMono.Canvas.Pixels[i,j] := color;
      gray[GetRValue(color)] := gray[GetRValue(color)] + 1;
    end;
Histogram2.SeriesList.Series[0].Clear;
Histogram2.SeriesList.Series[0].AddArray(gray);
end;

//przelicz nowe wartosci tablicy LUT
//wyswietl wartosci tablicy LUT
procedure TForm1.UpdateLUT(D: LUTType; var LUT: LUTType; series: Integer);
var
  i: Integer;
  D0min: double;
begin
//znajdz pierwszą niezerową wartosc dystrybuanty
i := 0 ;
while D[i] = 0 do
  i := i + 1;
D0min := D[i];

for i := 0 to 255 do
  LUT[i] := Round(((D[i] - D0min) / (1 - D0min)) * (256 - 1)) ;

Chart3.SeriesList.Series[series].Clear;
Chart3.SeriesList.Series[series].AddArray(LUT);
end;


end.
Dodaj komentarz