algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Histogram - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 08 września 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Histogram_d/Unit1.pas:
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 OleCtrls, chartfx3, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart,
 Series;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  ObrazKolor: TImage;
  HistogramKolor: TChart;
  Series1: TLineSeries;
  Series2: TLineSeries;
  Series3: TLineSeries;
  ObrazMono: TImage;
  HistogramMono: TChart;
  LineSeries1: TLineSeries;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i, j: Integer;
  r, g, b: Array [0..255] of Double;
  gray: Array [0..255] of Double;
  color: TColor;
begin
for i := 0 to 255 do
  begin
    r[i] := 0;
    g[i] := 0;
    b[i] := 0;
    gray[i] := 0;
  end;

for i := 0 to ObrazKolor.Width-1 do
  for j := 0 to ObrazKolor.Height-1 do
    begin
      color := ObrazKolor.Canvas.Pixels[i,j];
      r[GetRValue(color)] := r[GetRValue(color)] + 1;
      g[GetGValue(color)] := g[GetGValue(color)] + 1;
      b[GetBValue(color)] := b[GetBValue(color)] + 1;
    end;
HistogramKolor.SeriesList.Series[0].Clear;
HistogramKolor.SeriesList.Series[1].Clear;
HistogramKolor.SeriesList.Series[2].Clear;
HistogramKolor.SeriesList.Series[0].AddArray(r);
HistogramKolor.SeriesList.Series[1].AddArray(g);
HistogramKolor.SeriesList.Series[2].AddArray(b);

for i := 0 to ObrazMono.Width-1 do
  for j := 0 to ObrazMono.Height-1 do
    begin
      color := ObrazMono.Canvas.Pixels[i,j];
      gray[GetRValue(color)] := gray[GetRValue(color)] + 1;
    end;
HistogramMono.SeriesList.Series[0].Clear;
HistogramMono.SeriesList.Series[0].AddArray(gray);
end;

end.
Dodaj komentarz