algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Retinex - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 18 lutego 2013 22:28
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

retinex/Form1.cs:
//Retinex
//(c) 2013 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using System.Drawing.Imaging;

namespace retinex
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    /// <summary>
    /// Obraz zrodlowy i wynikowy
    /// </summary>
    private Image zrodlo;
    private Obraz wynik;

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      zrodlo = null;
      InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "pliki jpg (*.jpg)|*.jpg";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        zrodlo = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        wynik = new Obraz();
        wynik.obrazWynikowy.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        wynik.obrazWynikowy.Height = wynik.obrazWynikowy.Image.Height;
        wynik.obrazWynikowy.Width = wynik.obrazWynikowy.Image.Width;
        wynik.obrazWynikowy.Refresh();
        wynik.ClientSize = new System.Drawing.Size(wynik.obrazWynikowy.Width + 24, wynik.obrazWynikowy.Height + 32);
        wynik.Show();
        wynik.Refresh();
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Zainicjuj wartosci w tabeli skal
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      wagi.Rows.Add();
      wagi.Rows.Add();
      wagi.Rows.Add();
      wagi.Rows[0].Cells[0].Value = 0.33;
      wagi.Rows[1].Cells[0].Value = 0.33;
      wagi.Rows[2].Cells[0].Value = 0.34;
      wagi.Rows[0].Cells[1].Value = 5;
      wagi.Rows[1].Cells[1].Value = 50;
      wagi.Rows[2].Cells[1].Value = 250;
    }

    /// <summary>
    /// Wieloskalowy retinex z przywracaniem kolorow (MSR with Color Restoration)
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void retinex_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Nie rob nic wiecej jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (zrodlo == null)
      {
        return;
      }

      //Pobierz wartosci alfa i beta
      double alfa = Double.Parse(this.alfa.Text);
      double beta = Double.Parse(this.beta.Text);

      //Kopiuj obrazek zrodlowy
      Bitmap bitmap = (Bitmap)zrodlo.Clone();

      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] original = new byte[Math.Abs(bmpData.Stride) * bitmap.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, original, 0, original.Length);

      //Utworz tablice z wynikiem
      double[][][] retinexResult = new double[3][][];
      retinexResult[0] = new double[bitmap.Height][];
      retinexResult[1] = new double[bitmap.Height][];
      retinexResult[2] = new double[bitmap.Height][];
      for (var i = 0; i < bitmap.Height; i++)
      {
        retinexResult[0][i] = new double[bitmap.Width];
        retinexResult[1][i] = new double[bitmap.Width];
        retinexResult[2][i] = new double[bitmap.Width];
      }

      //dla wszystkich skal (MSR - multi scale retinex)
      for (var s = 0; s < wagi.Rows.Count-1; s++)
      {
        byte[] blured = (byte[])original.Clone();

        //Pobierz wspolczynniki do rozmywania gaussowskiego
        double[] coefs = gaussian_coefs(Double.Parse(wagi.Rows[s].Cells[1].Value.ToString()));

        //Rozmywaj gaussowsko w poziomie
        for (int i = 0; i < bitmap.Height; i++)
        {
          gausssmooth(blured, i * Math.Abs(bmpData.Stride) + 0, 3, Math.Abs(bmpData.Stride) / 3, coefs);
          gausssmooth(blured, i * Math.Abs(bmpData.Stride) + 1, 3, Math.Abs(bmpData.Stride) / 3, coefs);
          gausssmooth(blured, i * Math.Abs(bmpData.Stride) + 2, 3, Math.Abs(bmpData.Stride) / 3, coefs);
        }

        //Rozmywaj gaussowsko w pionie
        for (int i = 0; i < Math.Abs(bmpData.Stride) / 3; i++)
        {
          gausssmooth(blured, i * 3 + 0, Math.Abs(bmpData.Stride), bitmap.Height, coefs);
          gausssmooth(blured, i * 3 + 1, Math.Abs(bmpData.Stride), bitmap.Height, coefs);
          gausssmooth(blured, i * 3 + 2, Math.Abs(bmpData.Stride), bitmap.Height, coefs);
        }

		    //Retinex (SSR - single scale retinex)
        double weight = Double.Parse(wagi.Rows[s].Cells[0].Value.ToString());
        for (var i = 0; i < bitmap.Height; i++)
        {
          for (var j = 0; j < bitmap.Width; j++)
          {
            int index = i * Math.Abs(bmpData.Stride) + j * 3;
            retinexResult[0][i][j] += weight * Math.Log((original[index + 0] + 1.0) / (blured[index + 0] + 1.0));
            retinexResult[1][i][j] += weight * Math.Log((original[index + 1] + 1.0) / (blured[index + 1] + 1.0));
            retinexResult[2][i][j] += weight * Math.Log((original[index + 2] + 1.0) / (blured[index + 2] + 1.0));
          }
        }
      }

      //Wyszukaj wartosci najmniejszej i najwiekszej
      double min = retinexResult[0][0][0];
      double max = min;
      for (var i = 0; i < bitmap.Height; i++)
      {
        for (var j = 0; j < bitmap.Width; j++)
        {
          if (min > retinexResult[0][i][j])
            min = retinexResult[0][i][j];
          else if (max < retinexResult[0][i][j])
            max = retinexResult[0][i][j];
          if (min > retinexResult[1][i][j])
            min = retinexResult[1][i][j];
          else if (max < retinexResult[1][i][j])
            max = retinexResult[1][i][j];
          if (min > retinexResult[2][i][j])
            min = retinexResult[2][i][j];
          else if (max < retinexResult[2][i][j])
            max = retinexResult[2][i][j];
        }
      }

      //Wyswietl rezultat
      double range = (max - min) / 255.0;
      for (var i = 0; i < bitmap.Height; i++)
      {
        for (var j = 0; j < bitmap.Width; j++)
        {
          //Przywracanie kolorow (MSRCR - multiscale retinex with color restoration)				
          int index = i * Math.Abs(bmpData.Stride) + j * 3;
          double sum = original[index + 0] + original[index + 1] + original[index + 2] + 3.0;

          double value = retinexResult[0][i][j] * beta * Math.Log(alfa * (original[index + 0] + 1.0) / sum);
          value = (value - min) / range;
          if (value > 255)
            original[index + 0] = 255;
          else if (value < 0)
            original[index + 0] = 0;
          else
            original[index + 0] = (byte)value;

          value = retinexResult[1][i][j] * beta * Math.Log(alfa * (original[index + 1] + 1.0) / sum);
          value = (value - min) / range;
          if (value > 255)
            original[index + 1] = 255;
          else if (value < 0)
            original[index + 1] = 0;
          else
            original[index + 1] = (byte)value;

          value = retinexResult[2][i][j] * beta * Math.Log(alfa * (original[index + 2] + 1.0) / sum);
          value = (value - min) / range;
          if (value > 255)
            original[index + 2] = 255;
          else if (value < 0)
            original[index + 2] = 0;
          else
            original[index + 2] = (byte)value;
        }

      }
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(original, 0, bmpData.Scan0, original.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
      wynik.obrazWynikowy.Image = bitmap;
    }

    /// <summary>
    /// Papers: "Recursive Implementation of the gaussian filter.",
    /// Ian T. Young , Lucas J. Van Vliet, Signal Processing 44, Elsevier 1995.
    /// </summary>
    /// <param name="sigma"></param>
    /// <returns></returns>
    private double[] gaussian_coefs(double sigma)
    {
	    double[] result = new double[5];
	    double q = 0;
	    if (sigma >= 2.5)
		    q = 0.98711 * sigma - 0.96330;
	    else if ((sigma >= 0.5) && (sigma < 2.5))
		    q = 3.97156 - 4.14554 * Math.Sqrt(1.0 - 0.26891 * sigma);
	    else
		    q = 0.1147705018520355224609375;

	    double q2 = q * q;
      double q3 = q * q2;
	    result[0] = (1.57825+(2.44413*q)+(1.4281 *q2)+(0.422205*q3));
 	    result[1] =     (2.44413*q)+(2.85619*q2)+(1.26661 *q3);
 	    result[2] =           -((1.4281*q2)+(1.26661 *q3));
	    result[3] =                  (0.422205*q3);
 	    result[4] = (1.0-((result[1]+result[2]+result[3])/result[0]));

 	    return result;
    }

    private void gausssmooth(byte[] img, int shift, int rowstride, int size, double[] coefs)
    {
	    // forward pass
	    double[] w1 = new double[size+3];
      double[] w2 = new double[size+6];
	    w1[0] = img[shift];
	    w1[1] = img[shift];
	    w1[2] = img[shift];
	    for(int i=0, n=3; i<size; i++, n++)
	    {
		    w1[n] = (coefs[4]*img[shift+i*rowstride] +
			      ((coefs[1]*w1[n-1] +
			      coefs[2]*w1[n-2] +
			      coefs[3]*w1[n-3] ) / coefs[0]));
	    }
	    w1[size+0] = w1[size-1];
	    w1[size+1] = w1[size-2];
	    w1[size+2] = w1[size-3];

	    // backward pass
	    w2[size+0]= w1[size+0];
	    w2[size+1]= w1[size+1];
	    w2[size+2]= w1[size+2];
	    w2[size+3]= w1[size+2];
	    w2[size+4]= w1[size+2];
	    w2[size+5]= w1[size+2];	
	    for(int i=size-1, n=i+3; i>=0; i--, n--)
	    {
		    w2[n] = (coefs[4]*w1[n] +
			    ((coefs[1]*w2[n+1] +
			    coefs[2]*w2[n+2] +
			    coefs[3]*w2[n+3] ) / coefs[0]));
        img[shift + i * rowstride] = (byte)w2[n];
	    }
    }
  }
}
Dodaj komentarz