algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zmiana ekspozycji obrazu - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 sierpnia 2008 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Histogram_d - ekspozycja/Unit1.pas:
//Histogram - zmiana ekspozycji
//(c) 2005 Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 OleCtrls, chartfx3, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart,
 Series, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  ObrazKolorowy: TImage;
  Histogram1: TChart;
  Series1: TLineSeries;
  Series2: TLineSeries;
  Series3: TLineSeries;
  ObrazMono: TImage;
  Histogram2: TChart;
  LineSeries1: TLineSeries;
  Chart3: TChart;
  LineSeries2: TLineSeries;
  Edit1: TEdit;
  UpDown1: TUpDown;
  Label1: TLabel;
  WynikKolorowy: TImage;
  WynikMono: TImage;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure UpdateLUT;
  procedure UpDown1Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 LUT: Array[0..255] of Double;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i, j, rvalue, gvalue, bvalue, grayvalue: Integer;
  r, g, b, gray: Array [0..255] of Double;
  color: TColor;
begin
for i := 0 to 255 do
  begin
    r[i] := 0;
    g[i] := 0;
    b[i] := 0;
    gray[i] := 0;
  end;

for i := 0 to ObrazKolorowy.Width-1 do
  for j := 0 to ObrazKolorowy.Height-1 do
    begin
      color := ObrazKolorowy.Canvas.Pixels[i,j];
      rvalue := GetRValue(color);
      gvalue := GetGValue(color);
      bvalue := GetBValue(color);
      //zmien wartosc wedlug tablicy LUT
      color := Round(LUT[rvalue]) +
          (Round(LUT[gvalue]) shl 8) +
          (Round(LUT[bvalue]) shl 16);
      //oblicz histogram
      WynikKolorowy.Canvas.Pixels[i,j] := color;
      r[GetRValue(color)] := r[GetRValue(color)] + 1;
      g[GetGValue(color)] := g[GetGValue(color)] + 1;
      b[GetBValue(color)] := b[GetBValue(color)] + 1;
    end;
Histogram1.SeriesList.Series[0].Clear;
Histogram1.SeriesList.Series[1].Clear;
Histogram1.SeriesList.Series[2].Clear;
Histogram1.SeriesList.Series[0].AddArray(r);
Histogram1.SeriesList.Series[1].AddArray(g);
Histogram1.SeriesList.Series[2].AddArray(b);

for i := 0 to ObrazMono.Width-1 do
  for j := 0 to ObrazMono.Height-1 do
    begin
      color := ObrazMono.Canvas.Pixels[i,j];
      grayvalue := GetRValue(color);
      //zmien wartosc wedlug tablicy LUT
      color := Round(LUT[grayvalue]) +
          (Round(LUT[grayvalue]) shl 8) +
          (Round(LUT[grayvalue]) shl 16);
      //oblicz histogram
      WynikMono.Canvas.Pixels[i,j] := color;
      gray[GetRValue(color)] := gray[GetRValue(color)] + 1;
    end;
Histogram2.SeriesList.Series[0].Clear;
Histogram2.SeriesList.Series[0].AddArray(gray);
end;


//zainicjuj tablice LUT
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
for i := 0 to 255 do
  LUT[i] := i;
UpdateLUT;
end;

//wyswietl wartosci tablicy LUT
procedure TForm1.UpdateLUT();
begin
Chart3.SeriesList.Series[0].Clear;
Chart3.SeriesList.Series[0].AddArray(LUT);
end;

//zmień wartosc kontrastu i przelicz nowe wartosci tablicy LUT
procedure TForm1.UpDown1Click(Sender: TObject; Button: TUDBtnType);
var
  i: Integer;
  a: double;
begin
a := StrToFloat(Edit1.Text);
if Button = btNext then
  a := a + 0.05
else
  a := a - 0.05;

if a < 0.05 then
  a := 0.05;

Edit1.Text := FloatToStr(a);
for i := 0 to 255 do
  if (a*i) > 255 then
    LUT[i] := 255
  else
    LUT[i] := a*i;
UpdateLUT;
end;

end.
Dodaj komentarz