algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm KR (Karpa-Rabina) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 16 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

KR delphi/Algorytm_KR.dpr:
//www.algorytm.org
//Algorytm KR (Karpa-Rabina) - wyszukiwanie wzorca
//(c)2006 Tomasz Lubinski

program Algorytm_KR;

uses
 Forms,
 Math,
 Sysutils;

{$R *.RES}
{$Apptype console}

var
m,n,i,j:Integer;
rm,h1,h2:Int64;
wzorzec:String;
tekst:String;

const q:Integer=117899; //możliwie duża liczba pierwsza
   r:Integer=256;  //liczba symboli alfabetu

//oblicza a^b mod m
function power_modulo_fast(a: Integer; b: Integer; m: Integer): Integer;
var
  i: Integer;
  x: Int64;
begin
  result := 1;
  x := a mod m;

  i := 1;
  while (i<=b) do
   begin
     x := x mod m;
     if ((b and i) <> 0) then
      begin
        result := (result * x) mod m;
      end;
     x := x * x;
     i := i shl 1;
   end;
  result := result mod m;
end;

//Algorytm KR (Karpa-Rabina) - wyszukiwanie wzorca
begin
writeln('Podaj tekst');
readln(tekst);
writeln('Podaj wzorzec');
readln(wzorzec);

n:=length(tekst);
m:=length(wzorzec);

rm:=power_modulo_fast(r, m-1, q);
h1:=0;
h2:=0;
writeln('Indeksy poczatkow wzorca w tekscie');
//algorytm Hornera do obliczenia funkcji haszującej h(wzorzec)
for i:=1 to m do
  begin
   h1:=((h1*r) + Ord(wzorzec[i]));
   h1:=h1 mod q;
  end;
//algorytm Hornera do obliczenia funkcji haszującej h(tekst[1..m])
for i:=1 to m do
  begin
   h2:=((h2*r) + Ord(tekst[i]));
   h2:=h2 mod q;
  end;

i:=1;
while i<n-m+1 do
    begin
    j:=0;
    if h1=h2 then while ((j<m)and(wzorzec[j+1]=tekst[i+j])) do j:=j+1;
    if j=m then writeln((IntToStr(i)));
    h2:=h2-Ord(tekst[i])*rm;
    h2:=h2*r;
    h2:=h2+Ord(tekst[i+m]);
    h2:=h2 mod q;
    if (h2<0) then h2:=h2+q;
    i:=i+1;
    end;
j:=0;
if h1=h2 then while ((j<m)and(wzorzec[j+1]=tekst[i+j])) do j:=j+1;
if j=m then writeln((IntToStr(i)));

readln;
end.
Dodaj komentarz