algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sztuczny neuron - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

n_d/sztuczny_neuron.pas:
//www.algorytm.org
//sztuczny neuron (c)2002 by Tomasz Lubiński

unit sztuczny_neuron;

interface

uses
 Windows, Messages, Math, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;
  Edit5: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  Edit6: TEdit;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel;
  Edit7: TEdit;
  Edit8: TEdit;
  Label10: TLabel;
  Edit9: TEdit;
  Label11: TLabel;
  Edit10: TEdit;
  Label12: TLabel;
  GroupBox1: TGroupBox;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  RadioButton3: TRadioButton;
  RadioButton4: TRadioButton;
  RadioButton5: TRadioButton;
  Button1: TButton;
  Label13: TLabel;
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 x,w: Array [1..5] of Real;
 y,z: Real;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
sleep(100);
Canvas.MoveTo(32,60);
Canvas.LineTo(197,250);
Canvas.MoveTo(120,60);
Canvas.LineTo(199,250);
Canvas.MoveTo(216,60);
Canvas.LineTo(201,250);
Canvas.MoveTo(304,60);
Canvas.LineTo(203,250);
Canvas.MoveTo(392,60);
Canvas.LineTo(205,250);
Canvas.MoveTo(201,280);
Canvas.LineTo(201,320);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
x[1]:=StrToFloat(Edit1.Text);
x[2]:=StrToFloat(Edit2.Text);
x[3]:=StrToFloat(Edit3.Text);
x[4]:=StrToFloat(Edit4.Text);
x[5]:=StrToFloat(Edit5.Text);
w[1]:=StrToFloat(Edit6.Text);
w[2]:=StrToFloat(Edit7.Text);
w[3]:=StrToFloat(Edit8.Text);
w[4]:=StrToFloat(Edit9.Text);
w[5]:=StrToFloat(Edit10.Text);
y:=0;
for i:=1 to 5 do y:=y+x[i]*w[i];
if RadioButton1.checked then z:=0.8*y+1;
if RadioButton2.checked then
    begin
    if y>0 then z:=1 else
        if y<0 then z:=-1 else
            z:=0;
    end;
if RadioButton3.checked then z:=1/(1+exp(-y));
if RadioButton4.checked then z:=Tanh(y);
if RadioButton5.checked then z:=exp(-y*y);
Label1.Caption:='y = ' + FloatToStr(y);
Label13.Caption:='z = ' + FloatToStr(z);
end;

end.
Komentarze
photo
0 # Ai programista 2019-09-10 19:02
Nie weim czy nie lepiej napisać zwykłą pętle i powiedzieć że to neuron. Zaoszczędził byś masę czasu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz