algorytm.org

Implementacja w Delphi/Pascal



Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki






Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Ciąg Fibonacciego - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 26 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Fib/Unit1.pas:
//Program pobrany ze strony www.algorytm.org
//Opracowal Michal Knasiecki
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Label1: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation
function Fib(n:byte):integer; //funkcja rekurencyjna
begin
if (n=1)or(n=2)then result:=1 else //pierwsze dwie liczby Fibonacciego 			 	  //są równe 1
result:=Fib(n-2)+Fib(n-1); //każda następna jest sumą dwóch poprzednich
end;
{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
//w edit1 dane jest n
//w edit2 wypisana jest n-ta liczba ciągu
edit2.text:=inttostr(Fib(strtoint(edit1.text)));
end;

end.
Dodaj komentarz