algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Odwrotna Notacja Polska - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

ONP.adb:
--
-- Odwrotna Notacja Polska
-- www.algorytm.org (c) 2006
-- Tomasz Lubiński
--
--

with Text_IO;
use Text_IO;

procedure ONP is

  Stack_pointer: Integer range 0..1000 := 0;
  Stack: array (1 .. 1000) of Character;
  
  procedure concat(dst : in out String; src : in String; ptr : in out Integer) is
  begin
   for i in src'Range loop
    ptr := ptr + 1;
    dst(ptr) := src(i);
   end loop;
  end;
  
  -- returns true if stack is empty, false otherwise
  function stackIsEmpty return boolean is
  begin
   return (Stack_pointer = 0);
  end;
  
  -- gets character from stack
  function stackPop return character is
  begin
   if Stack_pointer > 0 then
     Stack_pointer := Stack_pointer - 1;
     return Stack(Stack_pointer + 1);
   end if;
   return ' ';
  end;
  
  -- pushes character on stack
  procedure stackPush(c: Character) is
  begin
   Stack_pointer := Stack_pointer + 1;
   Stack(Stack_pointer) := c;
  end;  

  -- gets all operators until bracket from stack
  function getFromStackUntilBracket return String is
   result : String(1..1000);
   ptr  : Integer := 0;
   c   : Character;
  begin
   if not stackIsEmpty then
     c := stackPop;
     ptr := ptr + 1;
     result(ptr) := ' ';
     while c /= '(' loop
      ptr := ptr + 1;
      result(ptr) := ' ';
      ptr := ptr + 1;
      result(ptr) := c;
      if stackIsEmpty then
        exit;
      end if;
      c := stackPop;
     end loop;
   end if;
   return result(1..ptr);
  end;

  -- gets all operators with priority less or equal to oeprator from stack
  function getFromStack(operator: Character) return String is
   result : String(1..1000);
   ptr  : Integer := 0;
   c   : Character;
  begin
   if not stackIsEmpty then
     c := stackPop;
     while (((operator = '+' or operator = '-') and c /= '(') or
        ((operator = '/' or operator = '*') and (c = '/' or c = '*'))) loop
      ptr := ptr + 1;
      result(ptr) := ' ';
      ptr := ptr + 1;
      result(ptr) := c;
      if stackIsEmpty then
        exit;
      end if;
      c := stackPop;
     end loop;
     stackPush(c);
   end if;
   
   stackPush(operator);
   return result(1..ptr);
  end;

  -- gets all from stack
  function getAllFromStack return String is
   result : String(1..1000);
   ptr  : Integer := 0;
   c   : Character;
  begin  
   while not stackIsEmpty loop
     c := stackPop;
     ptr := ptr + 1;
     result(ptr) := ' ';
     ptr := ptr + 1;
     result(ptr) := c;
   end loop;
   return result(1..ptr);
  end;


  statement: String := "(2+4)*3";
  sign   : boolean := true; --indicates that - is a number sign (not operator minus)
  result  : String (1..1000);
  ptr   : Integer := 0;
  
begin

  -- process all characters
  for i in statement'range loop
   if statement(i) = '(' then
     stackPush('(');
     sign := true;
     concat(result, " ", ptr);                
   elsif statement(i) = ')' then
     concat(result, " " & getFromStackUntilBracket, ptr);
     sign := false;
   elsif (statement(i) = '+' or
       statement(i) = '-' or
       statement(i) = '*' or
       statement(i) = '/') and (sign = false) then
     concat(result, " " & getFromStack(statement(i)), ptr);       
     sign := true;
   else
     if sign and then
      statement(i) = '-' then
     concat(result, " ", ptr);                
     end if;
     concat(result, ""&statement(i), ptr);           
     sign := false;
   end if;
  end loop;
  
  concat(result, getAllFromStack, ptr);                
  Put_Line(statement & " ONP: " & result(1..ptr));
 
end;
Dodaj komentarz