algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Odwrotna Notacja Polska - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 26 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Notacja/Unit1.pas:
//Program pobrano ze strony www.algorytm.org
//Opracował Michał Knasiecki
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Menus;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;    //Notacja infiksowa -wejscie
  Edit2: TEdit;    //ONP -wyjscie
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Bevel1: TBevel;
  Button2: TButton;
  MainMenu1: TMainMenu;
  Plik1: TMenuItem;
  Wczytajnotacjinfiksow1: TMenuItem;
  ZapiszONP1: TMenuItem;
  N1: TMenuItem;
  Zakoncz1: TMenuItem;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  SaveDialog1: TSaveDialog;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Wczytajnotacjinfiksow1Click(Sender: TObject);
  procedure ZapiszONP1Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1Change(Sender: TObject);
  procedure Edit2Change(Sender: TObject);
  procedure Zakoncz1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
TYPE wskaznik_stosu=^skladnik_stosu;
    skladnik_stosu=record
    dane:char;
    wskaznik:wskaznik_stosu;
    end;


var
 Form1: TForm1;
 Liczba_Nawiasow:integer=0;
 implementation
function priorytet(op:string):byte;  //bada priorytet operatora
begin
if (op='(') then result:=0;
if (op='+')or(op='-') then result:=1;
if (op='*')or(op='/') then result:=2;
end;
function sprawdzenie(c:char):byte;
begin
if (c='*')or(c='/')or(c='+')or(c='-') then result:=1; //else
//result:=2;
if (c in['a'..'z'])or(c in['A'..'Z'])or(c in['0'..'9']) then result:=2;
if c=')' then result:=0;
if c='(' then result:=3;
end;
procedure nastos(var element:char;
        var wierzcholek:wskaznik_stosu); //Dodaje na stos
var punkt:wskaznik_stosu;
begin
punkt:=wierzcholek;
New(wierzcholek);
with wierzcholek^ do
    begin
    dane:=element;
    wskaznik:=punkt
    end;
end;
procedure zestosu(var element:char;
        var wierzcholek:wskaznik_stosu); //Zdejmuje ze stosu
var punkt:wskaznik_stosu;
begin
if wierzcholek<>nil then
begin
with wierzcholek^ do
    begin
    element:=dane;
    punkt:=wskaznik;
    end;
Dispose(wierzcholek);
wierzcholek:=punkt;
end;
end;
{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s:string; //dzialanie wczytane z edit1.text
//  {c,}c2:string; //zmienna pomocnicza do badania liczb i operatorów
  //t:string; //zmienna pomocnicza do wczytywania operatorów ze stosu
  i:integer; //licznik
  element,wierzcholek:wskaznik_stosu;
  c,t,c2:char;
begin
edit2.clear;
s:=edit1.text;  //wczytaj wyrażenie
wierzcholek:=nil;  //Dno stosu
i:=0;
repeat //Badaj wyrażenie znak po znaku
inc(i);
c:=s[i];      //Jesli trafiles na:
if (c='-')and(i=1) then //Pierwsza liczba jest ujemna
    begin
    edit2.text:=edit2.text+c;
    inc(i);
    c:=s[i];
    end;
if sprawdzenie(c)=0 then   //1- Nawias zamknięty
   begin
   Dec(Liczba_Nawiasow);
    if not(wierzcholek=nil) then begin  //Jesli stos nie jest pusty
    element:=wierzcholek;
    repeat
    t:=element^.dane;
    element:=element^.wskaznik;
    zestosu(t,wierzcholek);   //Zdejmij z niego wszystkie operatory
    if not(t='(') then
    edit2.text:=edit2.text+t; //i wypisz wszystko oprócz nawiasu
    until (element=nil)or(t='(');
    end;
   end;
if sprawdzenie(c)=2 then edit2.text:=edit2.text+c; //2- Liczby wypisz na wujscie
if sprawdzenie(c)=3 then begin
    nastos(c,wierzcholek); //3- Nawias otwarty wrzuc na stos
    Inc(Liczba_Nawiasow);
    c2:=s[i+1];
    if c2='-' then     //Jesli następną liczbą jest l.ujemna
        begin
        edit2.text:=edit2.text+c2;  //przepisz na wyjscie minus
        inc(i);
        end;
    end;
if sprawdzenie(c)=1 then    //4- Dzialanie
    begin
    if(sprawdzenie(s[i-1])=2) then
    edit2.text:=edit2.text+' '; //Odstęp między argumentami
    if not(wierzcholek=nil) then begin
    element:=wierzcholek;
    repeat
    t:=element^.dane;
    element:=element^.wskaznik;
    if priorytet(c)<=priorytet(t) then //Zdejmij ze stosu dzialania (t) o
        begin            //priorytecie większym lub równym (c)
        zestosu(t,wierzcholek);  //i wypisz na wyjscie
        edit2.text:=edit2.text+t;
        end;
    until (element=nil)or(priorytet(t)<priorytet(c));
    end;
    NaStos(c,wierzcholek);     //Nastepnie dodaj do stosu
    end;
until i=strlen(Pchar(s));
if not(wierzcholek=nil)then //Wypisz wszystko, co zostalo na stosie
    repeat
    zestosu(t,wierzcholek);
    edit2.text:=edit2.text+t;
    until wierzcholek=nil;
if Liczba_Nawiasow<>0 then
begin
if Liczba_Nawiasow>0 then
MessageDlg('Wyrażenie zawiera zbyt nieprawidlową liczbę nawiasów'+
' zamykających. Jest ich o: '+inttostr(abs(liczba_nawiasow))+' za malo. Wprowadź korektę i wcisnij [Konwertuj]', mtError,
   [mbCancel	], 0);
if Liczba_Nawiasow<0 then
MessageDlg('Wyrażenie zawiera zbyt nieprawidlową liczbę nawiasów'+
' zamykających. Jest ich o: '+inttostr(abs(liczba_nawiasow))+' za duzo. Wprowadź korektę i wcisnij [Konwertuj]', mtError,
   [mbCancel	], 0);
Edit2.clear;
Liczba_Nawiasow:=0;
end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
application.Terminate;
end;

procedure TForm1.Wczytajnotacjinfiksow1Click(Sender: TObject);
var f:textfile;
s:string;
begin
edit2.Clear;
if opendialog1.Execute then
 begin
 assignfile(f,opendialog1.filename);
 reset(f);
 readln(f,s);
 edit1.text:=s;
 closefile(f);
 end;
button1.enabled:=true;
end;

procedure TForm1.ZapiszONP1Click(Sender: TObject);
var f:textfile;
begin
if savedialog1.Execute then
 begin
 assignfile(f,savedialog1.filename);
 rewrite(f);
 writeln(f,edit2.text);
 closefile(f);
 end;

end;

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
if button1.enabled=false then button1.enabled:=true;
end;

procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
if zapiszonp1.Enabled=false then zapiszonp1.Enabled:=true;
end;

procedure TForm1.Zakoncz1Click(Sender: TObject);
begin
application.terminate;
end;

end.
Dodaj komentarz