algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Test pierwszości - test Millera-Rabina - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 kwietnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Miller_Rabin.adb:
--
-- Test pierwszosci - test Millera-Rabina
--
-- www.algorytm.org
-- (c)2007 Tomasz Lubinski
--

with Text_IO;
use Text_IO;

with Interfaces;
use Interfaces;

with Ada.Numerics.Discrete_Random;

procedure Miller_Rabin is
	
  powerOf2 : array (0..30) of Integer :=
  ( 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
   128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
   16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576,
   2097152, 4194304, 8388608, 16777216, 33554432, 67108864, 134217728,
   268435456, 536870912, 1073741824 );  
    
  -- calculates a^b mod n
  function power_modulo_fast(a: Integer; b: Unsigned_32; m: Integer) return Integer is
   i: Unsigned_32;
   result: Integer := 1;
	 x: Integer := a mod m;
  begin
   i := 1;
   while i<=b loop
     x := x mod m;
     if (b and i) /= 0 then
      result := result * x;
      result := result mod m;
     end if;
     x := x*x;
     i := i * 2;
   end loop;
   return (result);
  end;
  
  -- Miller-Rabin test
  -- retrun: true - probably prime
  --     false - not prime
  function MillerRabinTest(n: Positive; k: Positive) return Boolean is
   subtype Rand_Range is Positive range 2 .. n-1;
   package Random_Gen is new Ada.Numerics.Discrete_Random (Rand_Range);
   use Random_Gen;
   a, d: Positive;
   g : Generator;
   s: Natural := 0;
   s2: Natural := 1;   
   prime: Boolean;
  begin
  
   if n < 4 then
     return TRUE;
   end if;

   if n mod 2 = 0 then
     return FALSE;
   end if;

   Reset(g);

   -- calculate s and d
   while (Unsigned_32(s2) and Unsigned_32(n-1)) = 0 loop
     s := s + 1;
     s2 := s2 * 2;
   end loop;
   d := n/s2;

   -- try k times
   for i in 1 .. k loop
     a := Random(g);
     if power_modulo_fast(a, Unsigned_32(d), n) /= 1 then
      prime := FALSE;
      for r in 0 .. s-1 loop
        if power_modulo_fast(a, Unsigned_32(powerOf2(r)*d), n) = n - 1 then 
         prime := TRUE;
         exit;
        end if;
      end loop;
      if prime = FALSE then
        return FALSE;
      end if;
     end if;
   end loop;

   return TRUE;
  end;

begin

  -- check 13
  if MillerRabinTest(13, 3) then
   Put_Line("13 jest pradopodobnie liczba pierwsza");
  else
   Put_Line("13 nie jest liczba pierwsza");
  end if;

  -- check 27
  if MillerRabinTest(27, 3) then
   Put_Line("27 jest pradopodobnie liczba pierwsza");
  else
   Put_Line("27 nie jest liczba pierwsza");
  end if;

end;
Dodaj komentarz