algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Test pierwszości - test Millera-Rabina - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 kwietnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Miller_Rabin - Delphi/Miller_Rabin.dpr:
//
// Test pierwszości - test Millera-Rabina
//
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski
//

program Miller_Rabin;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
  n, k: Integer;

powerOf2 : array [0..30] of Integer =
  ( 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
   128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
   16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576,
   2097152, 4194304, 8388608, 16777216, 33554432, 67108864, 134217728,
   268435456, 536870912, 1073741824 );

// calculates a^b mod m
function power_modulo_fast(a: Integer; b: Integer; m: Integer): Integer;
var
  i: Integer;
  x: Int64;
begin
  result := 1;
  x := a mod m;

  i := 1;
  while (i<=b) do
   begin
     x := x mod m;
     if ((b and i) <> 0) then
      begin
        result := (result * x) mod m;
      end;
     x := x * x;
     i := i shl 1;
   end;
end;

//Miller-Rabin test
//retrun: true - probably prime
//    false - not prime
function MillerRabinTest(n: Integer; k: Integer): Boolean;
var
  s, s2, a, d, i, r: Integer;
  prime: Boolean;
begin

  if (n<4) then
  begin
   Result := true;
   exit;
  end;
  if (n mod 2) = 0 then
  begin
   Result := false;
   exit;
  end;

  s := 0;
  s2 := 1;

  // calculate s and d
  while ((s2 and (n-1)) = 0) do
  begin
   s := s + 1;
   s2 := s2 * 2;
  end;
  d := n div s2;

  // try k times
  randomize();
  for i:=1 to k do
  begin
   a := Random(n-2)+2;
   if power_modulo_fast(a, d, n) <> 1 then
   begin
     prime := false;
     for r:=0 to s-1 do
     begin
      if power_modulo_fast(a, powerOf2[r]*d, n) = n - 1 then
      begin
        prime := true;
        break;
      end;
     end;
     if prime = false then
     begin
      Result := false;
      exit;
     end;
   end;
  end;

  Result := true;
end;

begin
  writeln('Podaj liczbe do sprawdzenia.');
  readln(n);

  writeln('Podaj dokladnosc sprawdzenia.');
  readln(k);

  if MillerRabinTest(n, k) then
   writeln('Liczba jest prawdopodobnie pierwsza.')
  else
   writeln('Liczba jest zlozona.');

  readln;

end.
Dodaj komentarz