algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Dijkstry - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 29
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 09 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

dijkstra_c/Diskstra.cpp:
/********************************************************************************
*                                  		*
*	ALGORYTM DIJKSTRY wyznaczania najkrotszej sciezki od			*
*	danego wierzcholka do wszystkich pozostalych w grafie skierowanym	*
* 	o nieujemnych wagach                          *
*         algorytm.org                         *
*                                        *
*                                        *
*                                        *
*********************************************************************************/

/*Uwaga:
Graf znajduje sie w pliku graf.txt


W ponizszej implementacji posluzono sie biblioteka STL, ktora
zawiera szablon wektora oraz algorytm sortowania kolejki.
Jezeli twĄo kompilator nie posiada tej biblioteki mozesz zastapic
wektor tablica i algorytmem QuickSort (ze strony).

*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iostream.h>
#include <stack>

//!Wartosc, od ktorej przyjmujemy nieskonczonosc
#define nieskonczonosc 1000

using namespace std;

 /*!Wektor odleglosci od pierwszego wierzcholka do pozostalych,
poczatkowo zawiera pierwszy wiersz macierzy A
*/
int 	D[100];

class	cGraf{

public:

/*!Macierz przyleglosci, w indeksie (i,j) zawiera wartosci:
	0			dla i=j
	nieskonczonosc		jezeli nie istnieje krawedz (i,j)
	K>0			waga krawedzi (i,j)
*/
int 	A[100][100];//!Liczba wierzcholkow grafu
int	n;

//!Metoda wyznacza lista nastepnikow wierzcholka x
vector<int> Nastepniki(int x){
vector<int> wynik;

	for (int i=0;i<n;i++)
	  	if ((A[x][i]!=nieskonczonosc)&&(A[x][i]!=0))
	   		wynik.push_back(i);

	return(wynik);
}

};

class cWierzcholek{

public:

//!Wierzcholek
	int	V;

//!Odleglosc wierzcholka pierwszego do wierzcholka V
	int* Odl;   //bedzie wskazywac na odpowiednia komorke D[i]

//!Przeciazamy operator mniejszosci dla klasy cWierzcholek 
friend bool operator < (const cWierzcholek &p1, const cWierzcholek &p2){
		return(*(p1.Odl)>*(p2.Odl));
	}

};


void main(void)
{
FILE 				*plik;
char 				s[5];
int 				i,j,k;
cGraf				Graf;

/*!Kolejka priorytetowa wierzcholkow, uporzadkowana wg klucza,
ktorym jest atrybut Odl klasy cWierzcholek
*/
vector<cWierzcholek>		Q;
cWierzcholek			wierzcholek;

//!Lista nastepnikow
vector<int>			nastepniki;
//--------------------------------------------

if ((plik=fopen("graf.txt","r"))==NULL)
	printf("Brak pliku graf.txt!\n"); else
  	{
//!Wczytujemy liczbe wierzcholkow grafu
   fscanf(plik,"%d",&Graf.n);

//!Wczytujemy dane do macierzy przylegsosci
	for (j=0;j<Graf.n;j++)
   		for (i=0;i<Graf.n;i++)
   		{
     	fscanf(plik,"%s",s);
     	if (strcmp(s,"*")!=0)
     		Graf.A[j][i]=atoi(s); else Graf.A[j][i]=nieskonczonosc;
     	}
   fclose(plik);


//!przyjmujemy, ze wyznaczamy odleglosci od pierwszego wierzcholka w macierzy A


	for (i=0;i<Graf.n;i++){

//!Poczatkowo wektor D zawiera pierwszy wiersz macierzy A
		D[i]=Graf.A[0][i];

//!Dodaj dane z macierzy do kolejki Q
    		wierzcholek.V=i;
      	wierzcholek.Odl=&D[i];
      	Q.push_back(wierzcholek);
      }

      vector<cWierzcholek>::iterator it;
      //tworzymy kopiec
         make_heap(Q.begin(),Q.end(),less<cWierzcholek>());


/*!Usun pierwszy wierzcholek (odleglosc od pierwszego wierzcholka do pierwszego
wierzcholka wynosi 0)
*/
     pop_heap(Q.begin(),Q.end());
     Q.pop_back();
     
	while (Q.empty()!=true){
          //przywrocenie wlasnosci kopca
          make_heap(Q.begin(),Q.end(),less<cWierzcholek>()) ;

//!Pobierz pierwszy wierzcholek z kolejki Q (ma on najmniejsza wartosc klucza)
        wierzcholek=Q[0];

//!Usun go z kolejki
        pop_heap(Q.begin(),Q.end());
        Q.pop_back();

//!Wyznacz liste jego nastepnikow
		nastepniki=Graf.Nastepniki(wierzcholek.V);

//!Dokonaj relaksacji odleglosci od wierzcholka pierwszego do kazdego nastepnika z tej listy
		for (i=0;i<nastepniki.size();i++)
		D[nastepniki[i]]=min(D[nastepniki[i]],D[wierzcholek.V]+Graf.A[wierzcholek.V][nastepniki[i]]);
    }


//!Wypisz wektor D zastepujac wartosc stalej nieskonczonosc znakiem *
   	k=nieskonczonosc;
   	for (i=0;i<Graf.n;i++)
     	if (D[i]<k)
   		printf("D(%i)=%d\n",i,D[i]);
      else
     	printf("D(%i)=%s\n",i,"*");
    }printf("\nDowolny klawisz...\n");
getch();
return;
}


Komentarze
photo
-2 # Patryk 2015-01-16 13:39
Bardzo dobrze
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz