algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Generowanie podzbiorów za pomocą Kodu Grey'a. - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Krzysztof Kwiatkowski, 05 marca 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

kod_graya_d.dpr:
// Generowanie podzbiorów zbioru n-elementowego za pomocą Kodu Grey’a.
// www.algorytm.org
// (c) 2006 Krzysztof Kwiatkowski

program kod_graya;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type
  vector = array[1..10] of Integer;

 {
 ***************************************************************************
 *
 *  Prosta implementacja funkcji f(x)=a^x.
 *
 ***************************************************************************
 }
 function pow(pods: Integer; wyk: Integer): LongInt;
 var
  a: Integer;
 begin
 if ( pods = 0 ) then pods:=0
 else if ( pods = 1) then pods:=1
 else if ( wyk = 0) then pods:=1
 else begin
  if (wyk<0) then begin
   writeln('Wykladnik mniejszy od 0. Nie obsluguje');
   exit;
  end;
  a := pods;
  while ( wyk > 1 ) do begin
   dec(wyk);
   pods:=pods*a;
  end;
 end;
 pow:=pods;
 end;

 {
 ****************************************************
 *
 * Funkcja przeksztalcajaca liczbe calkowita
 * na zapis dwojkowy. Wynikiem jest wektor
 *
 * Pierwsza liczba w zwracanym wektorze to ilosc elementow
 * obliczonej liczby.
 *
 ****************************************************
 }

 function ZmianaPodstawy2Wektor(pods: Integer; liczba: Integer): vector;
 var
  v,w: vector;
  i,j: Integer;
 begin

  if (liczba<0) then begin
   writeln('Liczba mniejsza od 0. Nie obsluguje');
   exit;
  end;
  if (liczba=0) then begin
   v[1]:=1;
   v[2]:=0;
   ZmianaPodstawy2Wektor:=v;
  end;
  i:=1;
  while (liczba>0) do begin
   inc(i);
   v[i]:=liczba mod pods;
   liczba:=liczba div pods;
  end;
  for j:=2 to i do w[j]:=v[i-j+2];
  w[1]:=i-1;
  ZmianaPodstawy2Wektor:=w;
 end;

 {
 *****************************************************************************
 *
 *  Ta funkcja przeszktalca liczbe z systemu o podstawie pods zapisanej
 *  w wektorze, do liczby w systemie dziesietnym.
 *  Podana liczba w wektorze v, musi miec specyficzna postac, tzn.
 *  pierwszy element tablicy to liczba mowiaca ile cyfr ma liczba
 *  do przeksztalcenia.
 *
 *  np. v=[3,1,1,0]; (czyli w systemie dziesietnym jest to = 6)
 *
 *****************************************************************************
 }
 function ZmianaPodstwy2Liczba(pods: Integer; v: vector): Integer;
 var
  suma: Integer;
  i,j : Integer;
 begin
  suma:=0;
  j:=0;
  for i:=v[1]+1 downto 2 do begin
    suma:=suma+(v[i]*pow(pods,j));
    inc(j);
  end;
  ZmianaPodstwy2Liczba:=suma;
 end;


 {
 **********************************************************
 *
 *  Funkcja na podstawie indexu generuje slowo Grey'a
 *
 **********************************************************
 }

 function IndeksNaSlowoGreya(i: Integer; ile_m: Integer):vector;
 var
  g,h: vector;
  j,z: Integer;
 begin
  FillChar(h,sizeof(h),0);
  g:=ZmianaPodstawy2Wektor(2,i);
  if (ile_m<g[1]) then begin
   writeln('Za mala liczba miejsc na ktorych nalezy przedstawic liczbe.');
   writeln('Wychodze z funkcji.');
   exit;
  end;

  for i:=2 to g[1]+1 do h[ile_m-g[1]+i-1]:=g[i];
  for i:=1 to ile_m do begin
   z:=ile_m-i+1;
   g[ile_m-i+1]:=(h[z]+h[z-1]) mod 2;
  end;

  FillChar(h,sizeof(h),0);
  h[1]:=ile_m;
  for i:=2 to ile_m+1 do h[i]:=g[i-1];
  IndeksNaSlowoGreya:=h;
 end;

 { DORZUCIC GENEROWANIE G[n] ZA POMOCA ROZNICY SYMETRYCZNEJ }
 function IndeksNaSlowoGreyaXOR(i: Integer; ile_m: Integer):vector;
 var
  g,h: vector;
  j,z: Integer;
 begin
  FillChar(h,sizeof(h),0);
  g:=ZmianaPodstawy2Wektor(2,i);
  if (ile_m<g[1]) then begin
   writeln('Za mala liczba miejsc na ktorych nalezy przedstawic liczbe.');
   writeln('Wychodze z funkcji.');
   exit;
  end;

 end;

 {**************************************************************************
 *
 *  Ta funkcja zwraca numer indeksu dla pobranego slowa Graya.
 *
 *  Parametry
 *  v [in] - macierzy wyjsciowa zawierajaca w pierwszym elemencie
 *       warosc ile_m oraz w ile_m kolejnych elementow
 *       szukane slowo Grey'a
 *
 *  n [out] - szukany indeks slowa Gray'a
 *
 **************************************************************************}
 function SlowoGrayaNaIndeks(v:vector):integer;
 var
  b  : vector;
  i,j : Integer;
  suma: Integer;
 begin
  b[1]:=v[1];
  for j:=v[1]+1 downto 2 do begin
   suma:=0;
   for i:=j downto 2 do
    suma:=suma+v[i];
   b[j]:=suma mod 2;
  end;
  SlowoGrayaNaIndeks:=ZmianaPodstwy2Liczba(2,b);
 end;

 {***************************************************************************
 *
 *  Funkcja ta generuje wektor przejsc korzystajac z tablic.
 *  Wektor przejsc zawiera numery bitow, ktore ulegaja zmianie w generowaniu
 *  kolejnych slow kodu Grey'a.
 *  Podawany argument n oraz dlugosc rozpatrywanych slow w kodzie Grey'a,
 *  maja taka sama wartosc.
 *
 *  n [in]   - dlugosc wektora wejsciowego
 *  Tout [out] - wygenerowany wektor przejsc
 *
 *  UWAGA:
 *  Pierwszy element w wektorze wyjsciowym zawiera dlugosc tego wygenerowanego
 *  wektora.
 ***************************************************************************}
 function GenerujWektorPrzejsc(n: Integer): vector;
 var
  i,k,Twsk,j: Integer;
  flag   : Boolean;
  v,Tout  : vector;
  warunekZak: Integer;
 begin
  // inicjowanie wartosci poczatkowych
  i:=1; Twsk:=2;
  flag:=True;
  warunekZak := pow(2,n)-1;

  for j:=1 to n do v[j]:=j;

  while flag do begin
   if v[i]>0 then begin
    Tout[Twsk]:=v[i];
    inc(Twsk);
    v[i]:=0;
    for k:=i-1 downto 1 do v[k]:=k;
    i:=1;
   end else
    inc(i);
   // obliczamy wartosci do polowy, poniewaz wartosci w ciagu sa takie same
   // jak wartosci w obliczonym ciagu ale od tylu.

   // TO DO: dla n= 2 ten program nie dziala. Powodem jest ten warunek ponizej.
   // Powoduje on wystepowanie petli nieskonczonej
   if Twsk=( (warunekZak+1) div 2 ) then flag:=False;
  end;
  // wartosc 2^(n-1) jest zawsze rowna n (jest to srodek ciagu, miejsce
  // w kodzie Grey'a gdzie pierwsza wartosc kodu zmienia sie z 0 na 1)
  Tout[Twsk+1]:=n;
  // TODO: nie wiem czemu ale cos sie kopie na tym wskazniku wiec ustwie go na twrado
  Tout[Twsk]:=1;
  // reszta juz jest znana - wiec przepisujemy

  j:=0;
  for i:=Twsk+2 to warunekZak+1 do begin
   Tout[i]:=Tout[Twsk-j];
   inc(j);
  end;

  Tout[1]:=warunekZak;           //w pierwszym elemencie jest liczba okreslajaca dlugosc wektora przejsc
  GenerujWektorPrzejsc:=Tout;
 end;


 // PONIZSZE PROCEDURY SA POTRZBNE DO GENEROWANIA PODZBIOROW I OGOLNIE DO
 // DZIALANIA PROGRAMU.
 // CALA TRUDNOSC ALGORYMU POLEGA NA WYZNACZENIU WEKTORA PRZEJSC.
 // OPIS ALGORYTMU:
 // 1. GENERUJEMY WEKTOR PRZEJSC
 // 2. WYKORZYSTUJEMY TEN WEKTOR DO GENEROWANIA SLOW KODU GREYA
 // 3. WYGENEROWANE SLOWO GREYA PODAJEMY DO PROCCEDURY PokazImiona(), KTORA
 //  WSTAWIA W MIEJSCE JEDYNEK ODPOWIEDNIE SLOWA (W TYM PRZYPADKU IMIONA)


var
 i,n: Integer;
 v,w: vector;
 imie: array[1..10] of String;

procedure PodajImiona(n: integer);
var
 i: Integer;
begin
 for i:=1 to n do begin
  write('Podaj imie ',i,': ');
  Readln(imie[i]);
 end;
end;

procedure PokazImiona(v: vector; n: Integer);
var
 j: Integer;
begin
 for j:=1 to n do
  if (v[j]=1) then
   write(imie[j],',');
 writeln;
end;

procedure GenerujPodzbiory;
begin
// nmax dla tablicy w typie vector jest ustawione na 1025
// wiec maxymalna liczba elementow w slowie Gray'a nie moze byc wieksza niz 10

 w:=GenerujWektorPrzejsc(n);
 for i:=1 to n do
  v[i]:=0;
 // wystarczy tak bo tylko jedna liczba sie zmienia w jednym przejsciu
 for i:=1 to w[1] do begin
  if (v[w[i+1]] = 0) then
   v[w[i+1]]:=1
  else
   v[w[i+1]]:=0;
  write(i:2,': ');
  PokazImiona(v,n);
end;
end;

begin
Write('Ilosc elementow (wartosc od 2 do 10): '); Readln(n);
PodajImiona(n);
GenerujPodzbiory;
readln;
end.
Dodaj komentarz