algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyznaczanie dominanty – mody - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 19 lipca 2011 14:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Dominanta.dpr:
//Program do wyznacznia najczęściej występującej wartości w tablicy (dominaty)
//Michał Witaszek
//dla algorytm.org

program Dominanta;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 T: Array of integer;      // Tablica będzie przechowywała zadany zbiór liczb
 Lista: Array of integer;    // Lista liczb występujących w zbiorze
 Wystepowanie: Array of integer; // Zapamięta ile razy liczby pojawiają się w zbiorze
 n: integer;           
 i,j: integer;          // Będą służyły jako indeksy tablic
 znaleziono: boolean;      // Podczas przeszukiwania tablic będzie określała czy liczba już zajduje się na liście

 const
  separator = '---------------------------';

begin
// Pobranie od użytkownika ilości elementów tablicy

 Write('Ilosc elementow tablicy: ');
 ReadLn(n);

// Ustawienie długości tablicy T[]
 setLength(T, n);

// Inicjalizacja pozostałych tablic
 setLength(lista, 1);
 setLength(wystepowanie, 1);
 // z długością 1, ponieważ nie można ustawić długości tablicy na 0

 WriteLn(separator);
// Odczytywanie n elementów tablicy
 for i:=0 to Length(T)-1 do
  begin
   Write('Wartosc nr ', i+1, ': ');
   ReadLn(T[i]);
  end;

// Przeszukiwanie zadanej tablicy T[]
  for i:=0 to Length(T)-1 do
  begin
   j:=0;
   znaleziono:= false;

// Przeszukuje listę liczb aż znajdzie w niej aktualnie odczytaną wartość z tablicy T[]
// lub osiągnie koniec listy
   repeat
    if Lista[j]= T[i] then //Jeśli liczba znajduje się na liście...
     begin
     Wystepowanie[j]:= Wystepowanie[j]+1; // Zwiększ ilość wystąpień liczby o 1
     znaleziono:= true; // Zapamiętaj że odnaleziono liczbę.
     end;
    j:=j+1;
   until (znaleziono) or (j>=Length(lista));

   if not znaleziono then //Jeśli liczba nie znajduje się jeszcze na liście...
    begin
     if i>0 then // Jeśli nie pracujemy na pierwszym elemencie tablicy...
      begin
      setLength(lista, length(lista)+1); //Zwiększ długość listy o 1
      setLength(wystepowanie, length(wystepowanie)+1); //Zwiększ długość tablicy wystąpień o 1
      end;
     lista[length(lista)-1]:=T[i]; //Wstaw liczbę na ostanią pozycje w liście
     wystepowanie[length(wystepowanie)-1]:=1; //Ustaw ilość wystąpień liczby na 1
    end;
  end;

 WriteLn(separator);

 
  //Dla przejżystości program wypisze ilośći wystąpień wszystkich liczb.
  for i:=0 to length(lista)-1 do WriteLn(lista[i], ' x ', wystepowanie[i]);

 WriteLn(separator);

  //Szukanie najczęściej występującej liczby
  i:=0; j:=0;

  for i:=1 to length(wystepowanie)-1 do //Przeszukanie tablicy występowania liczb
   begin
    //Jeśli liczba wystąpień jest większa od poprzednio znalezionej...
    if wystepowanie[i]>wystepowanie[j] then j:=i; // zapamiętaj indeks liczby.
   end;

  //Wypisz wynik
  WriteLn('Dominanta jest liczba ', lista[j]);
  WriteLn('Pojawia sie ', wystepowanie[j], ' razy.');

  //Czekaj na ENTER 
  ReadLn;

end.
Dodaj komentarz