algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

L-systemy - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Partyka, 27 grudnia 2013 12:25
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Qlsyst.java:
/*
  18.IX.2008                        Qlsyst.java
  www.algorytm.org
*/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.text.*;
import javax.swing.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.net.*;
import java.awt.image.*;
import javax.print.*;
import javax.print.attribute.*;
import java.awt.print.*;
import java.util.*;
class TURTLE implements Cloneable {
  public  double X,Y,Alfa;
  public  Color Kolor;
  public TURTLE(double x, double y, double alfa, Color color) {
   X = x;
   Y = y;
   Alfa = alfa;
   Kolor = color;
  }
  public TURTLE() {
   X =0.0; Y = 0.0;
   Alfa = 0;
   Kolor = Color.black;
  }
  public TURTLE clone() {
   TURTLE trt = new TURTLE();
   try {
     trt = (TURTLE)super.clone();
   } catch(CloneNotSupportedException  e) {
     System.out.println("SZCZUR w TURTLE.clone"); System.exit(1);
   }
   return trt;
  }
}
//==========================================================
class Rysunek {
  Qlsyst Qls;
  FraktPanel Pan1;
  int NrIter = 0;
  JLabel Opis;
  double Y0, Xwmin, Xwmax, Ywmin, Ywmax, K, Kx, Ky;
  int szer, wys;
  public Rysunek(Qlsyst qls, FraktPanel pan1, JLabel opis) {
   Qls = qls;
   Pan1 = pan1;
   Opis = opis;
   NrIter = 0;
   Qls.OpisTr.setText( opis.getText() );
   Dimension wym = Pan1.getSize();
   szer = wym.width; wys = wym.height;
   if( Qls.Test && (szer <= 0 || wys <= 0) ) {
     System.out.println("szer = "+szer+" wys = "+wys+
      "\nObrazEkr NIE utworzony !");
     Pan1.ObrazEkr = null;
   } else {
     Pan1.ObrazEkr = new ObrazEkranu(szer, wys);
     if( Qls.Test)
      System.out.println("Utworzono ObrazEkr("+szer+", "+wys+")" );
   }
   Xwmin = Qls.Xmin;  Xwmax = Qls.Xmax;
   Ywmin = Qls.Ymin;  Ywmax = Qls.Ymax;
   Y0 = (double)wys;
   Kx = szer/(Xwmax - Xwmin);
   Ky = wys/(Ywmax - Ywmin);
   K = Math.min( Kx, Ky );
   if(Qls.Test)
     System.out.println("Kx="+Kx+", Ky="+Ky+", K="+K+", Y0="+Y0);
   NrIter = 0;
  }
  void drawLine(double xp, double yp, double xk, double yk) {
   Graphics g = Pan1.getGraphics();
   Color kolor = Pan1.getForeground();
   int x1, y1, x2, y2;
   if(yk < Ywmin) {
     if(Qls.Test) System.out.println("yk="+yk+" a Ywmin="+Ywmin);
   }
   if(yk > Ywmax) {
     if(Qls.Test) System.out.println("yk="+yk+" a Ywmax"+Ywmax);
   }
   if(xk > Xwmax) {
     if(Qls.Test) System.out.println("xk="+xk+" a Xwmax="+Xwmax);
   }
   x1 = (int)( K * (xp - Xwmin) );
   y1 = (int)( -K * (yp - Ywmin) + Y0);
   x2 = (int)( K * (xk - Xwmin) );
   y2 = (int)( -K * (yk - Ywmin) + Y0);
   NrIter++;
   g.setColor( kolor );
   g.drawLine(x1,y1,x2,y2);
   if(y1 < 0 || y1 > wys || y2 < 0 || y2 > wys) {
     if(Qls.Test)
     System.out.println("drawLine: x1 = "+x1+" y1 ="+y1+" x2 = "+x2+
                  " y2 = "+y2);
   }
   if(Pan1.ObrazEkr != null ) {
     Graphics2D g2 = Pan1.ObrazEkr.Obraz().createGraphics();
     g2.setColor( kolor );
     g2.drawLine(x1,y1,x2,y2);
     g2.dispose();
   }
   g.dispose();
  }
}
//==========================================================
class FraktPanel extends JPanel {
  Qlsyst Qls;
  Rysunek Rys0;
  Color KolorTla, KolorRys;
  ObrazEkranu ObrazEkr;
  FraktPanel(Qlsyst qls, Color kolorRys, Color kolorTla) {
   Qls = qls;
   KolorTla = kolorTla; KolorRys = kolorRys;
   setBackground( kolorTla );
   setForeground(kolorRys);
   setOpaque(true);
   Dimension wym = getSize();
   ObrazEkr = null;
  }
  void zmienKolory(Color kolorRys, Color kolorTla) {
   setBackground( kolorTla );
   setForeground(kolorRys);
   KolorTla = kolorTla; KolorRys = kolorRys;
   repaint();
  }
  public void paintComponent(Graphics g) {
   super.paintComponent(g);
   if(Qls.Rys0 != null && ObrazEkr != null) {
     ImageIcon img = new ImageIcon( ObrazEkr.Obraz() );
     img.paintIcon(this, g, 0, 0);
     if(Qls.Test) System.out.println("Wykonano img.paintIcon");
   }
  }
}
//=========================================================
enum StanSzuk { przedsym, przedznak, wstringu, pobyku }
//=========================================================
public class Qlsyst extends JFrame implements ActionListener {
  final int     Vsb = JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,
           Hsb = JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED;
  Dimension ekr;
  File PlikOdczytany = null;
  String NazwaPliku;
  int szerekr,wysekr,szram,wram;
  String KatStart = System.getProperty("user.dir");
  Color       KolorRys = Color.black, KolorTla = Color.white;
  public String   Axiom;
  public String   FProd,fProd;
  public String   GProd,HProd,IProd,JProd,XProd,YProd,
           GDef,HDef,IDef,JDef,XDef,YDef;
  public double   Beta,Skurcz;
  public TURTLE   Stan;
  public double   TurtleStep;
  public int     IleIter;
  public Stack<TURTLE> Stos;
  public FraktPanel Pan1;
  JFrame Frame0;
  FraktPanel Panel1;
  JMenu  Men0;
  JMenuItem JmKoniec, JmKolFrakt, JmKolTla, JmHelp,
       JmCzyt,JmZap, JmDruk, JmPodglDr, JmUstStr;
  double Xmin, Ymin, Xmax, Ymax;
  double alfaPocz, KrokPocz = 100;
  JPanel Opis;
  JLabel OpisTr;
  JPanel przyciski, polaparm;
  Box polaster;
  JScrollPane PanSter;
  JTextArea Regl;
  Rysunek Rys0;
  boolean LiczObszar;
  JButton RysButt;
  JTextField Tpozrek, Tbeta,Tskurcz, Tnazw, TalfaPocz, TkrokPocz;
  public boolean Test;
  public Qlsyst(double degstop, double skurcz, boolean test) {
   Test = test;
   JFileChooser Wybor;
   Color KolorRys = Color.black, KolorTla = Color.white;
   Dimension ekr;
   Stan = new TURTLE();
   Stos = new Stack<TURTLE>();
   Frame0 = this;
   Frame0.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   Reset();
   wycentruj(Frame0);
   Men0 = new JMenu("Plik");
   Men0.setMnemonic(KeyEvent.VK_P);
   JmKolFrakt = UtwElMenu("Kolor Fraktala","KolorRys" ,KeyEvent.VK_F);
   Men0.add(JmKolFrakt);
   JmKolTla = UtwElMenu("Kolor Tła","KolorTla" ,KeyEvent.VK_T);
   Men0.add(JmKolTla);
   JmHelp = UtwElMenu("Pomoc", "Help", KeyEvent.VK_C);
   Men0.add(JmHelp);
/*
   JmDruk = UtwElMenu("Drukuj fraktal", "Druk", KeyEvent.VK_D);
   Men0.add(JmDruk);
   JmPodglDr = UtwElMenu("Podgląd druku", "PodglDr", KeyEvent.VK_P);
   Men0.add(JmPodglDr);
   JmUstStr = UtwElMenu("Ustawienia strony","UstStr", KeyEvent.VK_U);
   Men0.add(JmUstStr);
*/
   JmCzyt = UtwElMenu("Wczytaj z pliku", "Odczyt", KeyEvent.VK_W);
   Men0.add(JmCzyt);
   JmZap = UtwElMenu("Zapisz", "Zapis", KeyEvent.VK_S);
   Men0.add(JmZap);

   Men0.addSeparator();
   JmKoniec = UtwElMenu("Zakończ","Koniec" ,KeyEvent.VK_Z);
   Men0.add(JmKoniec);
   JMenuBar pasekMenu = new JMenuBar();
   pasekMenu.add(Men0);
   setJMenuBar(pasekMenu);
   Opis = new JPanel();
   OpisTr = new JLabel("L-systemy");
   Opis.add( OpisTr );
   Beta = Math.toRadians(degstop);
   Skurcz = skurcz;
   polaster = Box.createVerticalBox();
   polaparm = new JPanel();
   polaparm.add(new JLabel("Nazwa: ") );
   Tnazw = new JTextField("Drzewko");
   polaparm.add(Tnazw);
   polaparm.add(new JLabel(" Skurcz: ") );
   Tskurcz = new JTextField(" 0.333 ");
   polaparm.add(Tskurcz);
   polaparm.add(new JLabel(" Beta ( stopni ): ") );
   Tbeta = new JTextField(" 45 ");
   polaparm.add(Tbeta);
   polaparm.add(new JLabel(" AlfaPocz ( stopni ): ") );
   TalfaPocz = new JTextField(" 90 ");
   polaparm.add(TalfaPocz);
   polaparm.add(new JLabel("Poziom rekursji: ") );
   Tpozrek = new JTextField(" 001 ");
   polaparm.add(Tpozrek);
   polaster.add(polaparm);
   JPanel pandod = new JPanel();
   pandod.add( new JLabel(" Krok pocz. ") );
   TkrokPocz = new JTextField(" 100 ");
   pandod.add(TkrokPocz);
   polaster.add(pandod);
   JPanel polareg = new JPanel();
   String s0 = "A:F\nF:F[+F]F[-F]F";
   Regl = new JTextArea(s0, 3,45);
   Font f0 = Regl.getFont();
   int fsize = f0.getSize();
   fsize = (int)( fsize*1.25);
   Regl.setFont( f0.deriveFont(Font.BOLD, fsize ) );
   polareg .add(Regl);
   polareg.setBorder(
    BorderFactory.createTitledBorder("Reguły przekształceń "+
      "symboli") );
   polaster.add(polareg);
   przyciski = new JPanel();
   RysButt = new JButton("Rysuj");
   RysButt.addActionListener(this);
   przyciski.add( RysButt );
   polaster.add(przyciski);
   PanSter = new JScrollPane(polaster, Vsb, Hsb);
   Panel1 = new FraktPanel(this,KolorRys, KolorTla);
   Frame0.getContentPane().add(Opis, BorderLayout.NORTH);
   Frame0.getContentPane().add(Panel1, BorderLayout.CENTER);
   Frame0.getContentPane().add(PanSter,BorderLayout.SOUTH);
   Frame0.setVisible( true );
  }
  void Reset() {
   Axiom = new String();
   FProd = new String();
   fProd = new String();
   GProd = new String();
   HProd = new String();
   IProd = new String();
   JProd = new String();
   XProd = new String();
   YProd = new String();
   GDef = new String();
   HDef = new String();
   IDef = new String();
   JDef = new String();
   XDef = new String();
   YDef = new String();
   Stan = new TURTLE();
   Stos = new Stack<TURTLE>();
  }
  private JMenuItem UtwElMenu( String nazwa, String akcja ) {
   JMenuItem m = new JMenuItem( nazwa );
   m.setActionCommand(akcja);
   m.addActionListener( this );
   return m;
  }
  private JMenuItem UtwElMenu( String nazwa, String akcja, int skrot ) {
   JMenuItem m = new JMenuItem( nazwa, skrot );
   m.setActionCommand(akcja);
   m.addActionListener( this );
   return m;
  }
  boolean niepoprawnaLiczba(String nazwa,int vdbl, JTextField jf) {
   String s0; double nr; int nri;
   boolean wynik = false;
   s0 = jf.getText().trim();
   try {
     if( vdbl == 1) {
      nr = Double.parseDouble( s0 );
     } else {
      nri = Integer.parseInt( s0 );
     }
   }
   catch(NumberFormatException e) {
     Powiadom("NIEPOPRAWNA postać liczby w polu: "+ nazwa + ": "+ s0);
     jf.requestFocus();
     wynik = true;
   }
   return wynik;
  }
//  public String Strdup(String s0,String plik, int linia);
  private void wycentruj(JFrame f) {
   int szekr,wekr,szram,wram;
   Dimension ekr = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
   szekr = ekr.width; wekr = ekr.height;
   szram = (9*szekr)/10; wram = (9*wekr)/10;
   int bok = Math.min(szram,wram);
   f.setSize(bok,bok);
   f.setLocation( (szekr-szram)/2, (wekr-wram)/2);
  }
  void zmienKolorFrakt() {
   Color nowykolor;
   nowykolor = JColorChooser.showDialog(
          this,        // element nadrzędny
          "Kolor dla fraktala",  // tytuł
          KolorRys);      // domyślnie
   if( nowykolor == null)
     return;
    Color dawny = KolorRys;
    KolorRys = nowykolor;
    if(dawny.getRGB() != KolorRys.getRGB() ) {
     if(Panel1.ObrazEkr != null) {
       Panel1.ObrazEkr.zamienKolor(dawny, nowykolor);
     }
    }
    Panel1.zmienKolory(KolorRys, KolorTla);
  }
  void zmienKolorTla() {
   Color nowykolor;
   nowykolor = JColorChooser.showDialog(
          this,        // element nadrzędny
          "Kolor dla Tła",   // tytuł
          KolorTla);      // domyślnie
   if( nowykolor == null)
     return;
    KolorTla = nowykolor;
    Panel1.zmienKolory(KolorRys, KolorTla);
  }
  public void WykonajF(){
   double dx,dy;
   dx = TurtleStep * Math.cos(Stan.Alfa);
   dy = TurtleStep * Math.sin(Stan.Alfa);
   if( ! LiczObszar ) {
     Rys0.drawLine(Stan.X,Stan.Y,Stan.X+dx, Stan.Y+dy);
   }
   Stan.X += dx;
   Stan.Y += dy;
   if(LiczObszar) {
     Xmin = Math.min(Stan.X, Xmin);
     Ymin = Math.min(Stan.Y, Ymin);
     Xmax = Math.max(Stan.X, Xmax);
     Ymax = Math.max(Stan.Y, Ymax);
   }
  }
  public void Wykonaj_f(){
   Stan.X += TurtleStep * Math.cos(Stan.Alfa);
   Stan.Y += TurtleStep * Math.sin(Stan.Alfa);
   if(LiczObszar) {
     Xmin = Math.min(Stan.X, Xmin);
     Ymin = Math.min(Stan.Y, Ymin);
     Xmax = Math.max(Stan.X, Xmax);
     Ymax = Math.max(Stan.Y, Ymax);
   }
  }
  public void WykonajPlus(){
   Stan.Alfa -= Beta;
  }
  public void WykonajMinus(){
   Stan.Alfa += Beta;
  }
  public void WykonajDef(String s0) {
   int i;
   char c0;
   for(i = 0; i < s0.length(); i++) {
     c0 = s0.charAt(i);
     switch(c0) {
      case '+': WykonajPlus(); break;
      case '-': WykonajMinus(); break;
      case 'F': WykonajF(); break;
      case 'f': Wykonaj_f(); break;
      default: break;
     } // end of switch(c0)
   }
  }
  public void WykonajG(){
   if(GDef == null || GDef.length() == 0) return;
   WykonajDef(GDef);
  }
  public void WykonajH(){
   if(HDef == null || HDef.length() == 0) return;
   WykonajDef(HDef);
  }
  public void WykonajI(){
   if(IDef == null || IDef.length() == 0) return;
   WykonajDef(IDef);
  }
  public void WykonajJ(){
   if(JDef == null || JDef.length() == 0) return;
   WykonajDef(JDef);
  }
  public void WykonajX(){
   if(XDef == null || XDef.length() == 0) return;
   WykonajDef(XDef);
  }
  public void WykonajY(){
   if(YDef == null || YDef.length() == 0) return;
   WykonajDef(YDef);
  }
  public String AProd(int[] i, String formula) {
   String   wynik;
   int i0 = i[0];
   StringBuffer wyj = new StringBuffer();
   int    j;
   i0 += 2;
   wyj.append('A');
   wyj.append (formula.charAt(i0-1) );
   j = 2;
   while(i0 < formula.length() &&
     ( formula.charAt(i0) >= '0' && formula.charAt(i0) <= '9')) {
     wyj.append( formula.charAt(i0) );
     i0++;
     j++;
   }
   i0--;
   wynik = new String(wyj);
   i[0] = i0;
   return wynik;
  }
  String rProd(int[] i, String formula) {
   String   wynik;
   int i0 = i[0];
   StringBuffer wyj = new StringBuffer();
   int    j;
   i0 += 2;
   wyj.append('r');
   wyj.append( formula.charAt(i0-1) );
   j = 2;
   while(i0 < formula.length() &&
     ( formula.charAt(i0) >= '0' && formula.charAt(i0) <= '9')) {
     wyj.append( formula.charAt(i0) );
     i0++;
     j++;
   }
   i0--;
   wynik = new String(wyj);
   i[0] = i0;
   return wynik;
  }
  public int WykonajA(int i, String formula) {
   StringBuffer sb = new StringBuffer();
   char c;
   double deg;
   String s0;
   i += 2;
   sb.append(formula.charAt(i-1) ); c = formula.charAt(i);
   while(i < formula.length() && c >= '0' && c <= '9' ) {
     sb.append(c); i++;
     if(i < formula.length() ) c = formula.charAt(i);
   }
   i--;
   s0 = new String(sb);
   deg = Math.toRadians( Double.parseDouble(s0) );
   Stan.Alfa -= deg;
   return i;
  }
  public int Wykonaj_r(int i,String formula) {
   StringBuffer sb = new StringBuffer();
   char c0, c;
   double deg;
   String s0;
   i += 2; c0 = formula.charAt(i-1);
   sb.append( c0 );
   c = formula.charAt(i);
   while(i < formula.length() && c >= '0' && c <= '9' ) {
     sb.append(c); i++;
     if(i < formula.length() ) c = formula.charAt(i);
   }
   s0 = new String(sb);
   if(Test) System.out.println("Kąt: "+s0);
   deg = Math.toRadians( Double.parseDouble(s0) );
   if(Test) System.out.println("Kąt: "+deg);
   deg = Math.random()* deg;
   if(Test) System.out.println("Kąt zrandomizowany: "+deg);
   Stan.Alfa -= deg;
   return i;
  }
  public void Rysuj(int iliter, double dlgkrokpocz, int zerox,int zeroy) {
   Stan.X = zerox;
   Stan.Y = zeroy;
   IleIter = iliter;
   try {
     TurtleStep = dlgkrokpocz *
       Math.exp( IleIter * Math.log(Skurcz) );
   } catch(Exception e) {
    System.out.println("Szczur przy liczeniu TurtleStep: "+e);
    System.exit(1);
   }
   Interpretuj(Axiom,1);
  }
  public void WyznaczObszar(int iliter, double dlgkrokpocz,
                     int zerox,int zeroy) {

   int i;
   Stan.X = zerox;
   Stan.Y = zeroy;
   Xmin = 0; Ymin = 0; Xmax = 0; Ymax = 0;
   IleIter = iliter;
   TurtleStep = dlgkrokpocz *
       Math.exp( IleIter * Math.log(Skurcz) );
   LiczObszar = true;
   Interpretuj(Axiom,1);
   double dx = 0.0125*(Xmax - Xmin), dy = 0.0125*(Ymax - Ymin);
   Xmin -= dx; Ymin -= dy; Xmax += dx; Ymax += dy;
  } // koniec WyznaczObszar;
  public void Interpretuj(String formula, int nrkroku){
   int i = 0;
   String str1 = new String(), s1;
   char c0;
   int[] itt;
   if(nrkroku <= IleIter) {
     while(i < formula.length() ) {
      c0 = formula.charAt(i);
      switch( c0 ) {
        case 'F':
         Interpretuj(FProd,nrkroku+1);
         break;
        case 'f':
         Interpretuj(fProd,nrkroku+1);
         break;
        case '+':
         Interpretuj("+",nrkroku+1);
         break;
        case '-':
         Interpretuj("-",nrkroku+1);
         break;
        case '[':
         Interpretuj("[",nrkroku+1);
         break;
        case ']':
         Interpretuj("]",nrkroku+1);
         break;
        case 'A':
         itt = new int[2]; itt[0] = i;
         s1 = AProd(itt,formula);
         i = itt[0];
         Interpretuj(s1,nrkroku+1);
         break;
        case 'r':
         itt = new int[2]; itt[0] = i;
         s1 = rProd(itt,formula);
         i = itt[0];
         Interpretuj(s1,nrkroku+1);
         break;
        case 'G':
         Interpretuj(GProd,nrkroku+1);
         break;
        case 'H':
         Interpretuj(HProd,nrkroku+1);
         break;
        case 'I':
         Interpretuj(IProd,nrkroku+1);
         break;
        case 'J':
         Interpretuj(JProd,nrkroku+1);
         break;
        case 'X':
         Interpretuj(XProd,nrkroku+1);
         break;
        case 'Y':
         Interpretuj(YProd,nrkroku+1);
         break;
      } // end of switch
      i++;
     } // end of while
   } else {
     while(i < formula.length()) {
      c0 = formula.charAt(i);
      switch( c0 ) {
        case 'F': if(Test) System.out.println("F:");
         WykonajF();
         break;
        case 'f': if(Test) System.out.println("f:");
         Wykonaj_f();
         break;
        case '+': if(Test) System.out.println("+:");
         WykonajPlus();
         break;
        case '-': if(Test) System.out.println("-:");
         WykonajMinus();
         break;
        case '[': if(Test) System.out.println("[:");
         Stos.push( Stan.clone() ); // i TO JEST TO !!!
         break;
        case ']': if(Test) System.out.println("]:");
         if( Stos.empty() ) {
           Powiadom("Pobieranie z pustego stosu !"); break;
         } else {
           if(Test) meldujStan("** przed pop-em Stan: ",Stan);
           Stan = Stos.pop(); // NARESZCIE ?!
           if(Test) meldujStan("* po pop-ie Stan: ",Stan);
           break;
         }
        case 'A': if(Test) System.out.println("A:");
         i = WykonajA(i,formula);
         break;
        case 'r': if(Test) System.out.println("r:");
         i = Wykonaj_r(i,formula);
         break;
        case 'G': if(Test) System.out.println("G:");
         WykonajG();
         break;
        case 'H': if(Test) System.out.println("H:");
         WykonajH();
         break;
        case 'I': if(Test) System.out.println("I:");
         WykonajI();
         break;
        case 'J': if(Test) System.out.println("J:");
         WykonajJ();
         break;
        case 'X': if(Test) System.out.println("X:");
         WykonajX();
         break;
        case 'Y': if(Test) System.out.println("Y:");
         WykonajY();
         break;
        default:
         if(Test) System.out.println("Znak: "+c0); break;
      } // end of switch
      i++;
     } // end of while
   }
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
   String kom = e.getActionCommand( );
   Object obj = e.getSource();
   if(obj == RysButt) {
     Narysuj();
     return;
   }
   if( kom.equals("Koniec") ) {
     System.exit(0);
     return;
   }
   if(kom.equals("Zapis") ) {
     ZapiszPlik("L-system"); return;
   }
   if(kom.equals("Odczyt") ) {
     odczytajPlik(); Narysuj(); return;
   }
   if( kom.equals("KolorRys") ) {
     zmienKolorFrakt();
   }
   if(kom.equals("KolorTla") ) {
     zmienKolorTla();
   }
   if(kom.equals("Help") ) {
     helpHtml(); return;
   }
  }
  void Narysuj() {
   String s0;
   int ustRegWyn;
   Rys0 = null; Panel1.repaint();
   if( niepoprawnaLiczba("Poziom rekursji",0, Tpozrek) ) return;
   s0 = Tpozrek.getText().trim();
   int iliter =Integer.parseInt(s0);
   if( niepoprawnaLiczba("Skurcz",1, Tskurcz) ) return;
   IleIter = iliter;
   s0 = Tskurcz.getText().trim();
   Skurcz = Double.parseDouble(s0);
   if( niepoprawnaLiczba("Beta",1, Tbeta) ) return;
   s0 = Tbeta.getText().trim();
   Beta = Math.toRadians( Double.parseDouble(s0) );
   if( niepoprawnaLiczba("AlfaPocz",1, TalfaPocz) ) return;
   s0 = TalfaPocz.getText().trim();
   alfaPocz = Math.toRadians( Double.parseDouble(s0) );
   Stan.Alfa = alfaPocz;
   if(niepoprawnaLiczba("Krok pocz.",1, TkrokPocz) ) return;
   s0 = TkrokPocz.getText().trim();
   KrokPocz = Double.parseDouble(s0);
   ustRegWyn = ustawRegl(Regl);
   if(ustRegWyn > 0) {
     Powiadom("Błąd w zapisie reguł");
     return;
   }
   LiczObszar = true;
   WyznaczObszar(iliter,KrokPocz,0,0);
   LiczObszar = false;
   Rys0 = new Rysunek(this, Panel1, new JLabel( Tnazw.getText() ) );
   Stan.Alfa = alfaPocz;
   Rysuj(iliter, KrokPocz, 0,0); //NOWE
   String s1 = OpisTr.getText() + "  ( Linii: " +
    new Integer(Rys0.NrIter).toString() + " )";
   OpisTr.setText(s1);
  }
  void meldujStan(String s0, TURTLE trtl) {
   double alfa = Math.toDegrees(trtl.Alfa);
   String sX = String.format(Locale.US,"%7.4f", trtl.X);
   String sY = String.format(Locale.US,"%7.4f", trtl.Y);
   System.out.println(s0+" "+"X="+sX+", Y="+sY+
             ", Alfa="+alfa);
  }
  void helpHtml() {
   String plikPomocy = "Qlsyst.html";
   URL url = Qlsyst.class.getResource(plikPomocy);
   if(url == null ) {
     Powiadom(
       "NIE znaleziono pliku \""+plikPomocy + "\"\n"
      +" Wyświetlenie pomocy nie jest mozliwe");
     return;
   }
   JFrame fram = new HelpFrame(url,
            "Pokaz fraktali typu IFS - Informacje");
   fram.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
   fram.setVisible(true);
  }
  void Powiadom(String kom) {
   int k;
   k = JOptionPane.showConfirmDialog(Frame0,
    kom + "\nYES przerwie program",
    "Qlsyst komunikat",
    JOptionPane.YES_NO_OPTION,
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
   );
   if(k == JOptionPane.YES_OPTION) {
     System.out.println("Program przerwany przez klienta");
     System.exit(0);
   }
   return;
  }
// enum StanSzuk { przedsym, przedznak, wstringu, pobyku }
  public int ustawRegl( JTextArea jta0) {
   String s0 = jta0.getText();
   StanSzuk stan = StanSzuk.przedsym;
   StringBuffer sb = new StringBuffer();
   char sym = '?', rodz = '?',znak;
   jta0.requestFocus();
   jta0.setSelectedTextColor(Color.red );
   jta0.setSelectionColor(Color.green);
   int it0 = 0;
   String s2;
   boolean byk = false;
   for(it0 = 0; it0 < s0.length(); it0++ ) {
     znak = s0.charAt(it0);
     if(znak == ' ') {
      continue;
     }
     switch(stan) {
      case przedsym:
        switch( znak) {
         case 'A': case 'F': case 'f': case 'G': case 'H':
         case 'I': case 'J': case 'X': case 'Y':
           sym = znak; stan = StanSzuk.przedznak;
           break;
         case '\n': break;
         default:
           byk = true;
           jta0.setSelectionStart(it0);
           jta0.setSelectionEnd(it0+1);
           Powiadom("Zły znak początku reguły "+znak+
            "\n na pozycji "+it0);
           it0 = s0.length();
        } //end of switch(znak)
        break;
      case przedznak:
        switch(znak) {
         case ':': case '=':
           rodz = znak; stan=StanSzuk.wstringu;
           sb = new StringBuffer();
           break;
         default:
           byk = true;
           jta0.setSelectionStart(it0);
           jta0.setSelectionEnd(it0+1);
           Powiadom("Znak musi być : lub = a jest "+znak+
           "\n na pozycji "+it0);
           it0 = s0.length();
        } //end of switch(znak)
        break;
      case wstringu:
        if(znak == '\n' || znak == ';' || it0 == s0.length() - 1 ) {
         if(it0 == s0.length() - 1 ) {
           sb.append(znak);
         }
         switch(sym) {
           case 'A': Axiom = new String(sb);
            break;
           case 'F': FProd = new String(sb);
            break;
           case 'f': fProd = new String(sb); break;
           case 'G':
            if(rodz == ':')
              GProd = new String(sb);
            else
              GDef = new String(sb);
            break;
           case 'H':
            if(rodz == ':')
              HProd = new String(sb);
            else
              HDef = new String(sb);
            break;
           case 'I':
            if(rodz == ':')
              IProd = new String(sb);
            else
              IDef = new String(sb);
            break;
           case 'J':
            if(rodz == ':')
              JProd = new String(sb);
            else
              JDef = new String(sb);
            break;
           case 'X':
            if(rodz == ':')
              XProd = new String(sb);
            else
              XDef = new String(sb);
            break;
           case 'Y':
            if(rodz == ':')
              YProd = new String(sb);
            else
              YDef = new String(sb);
            break;
         } // end of switch(sym)
         stan = StanSzuk.przedsym;
           s2 = (znak == ';') ? "średnika" : "nowej linii" ;
        } else {
         sb.append(znak);
        } // end of if;
        break;
     } // end of switch( stan );
   } // end of for
   return (byk) ? 1 : 0;
  }
  File wyznaczNazwePlikuZapisu(String s0) {
   Dimension ekr;
   int szerekr, wysekr, szram, wram;
   JFileChooser wybor = new JFileChooser( KatStart);
   JFileFilter filtr = new JFileFilter();
   filtr.addType("Lsys");
   filtr.setDescription("pliki definicji L-systemu");
   wybor.addChoosableFileFilter(filtr);
   wybor.setDialogTitle("Wybór nazwy pliku do zapisu ( " + s0 + ")" );
   ekr = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
   szerekr = ekr.width; wysekr = ekr.height;
   szram = (9*szerekr)/10; wram = (9*wysekr)/10;
   wybor.setPreferredSize( new Dimension(szram,wram) );
   int wynik = wybor.showSaveDialog(this);
   if (wynik == JFileChooser.CANCEL_OPTION) return null;
   // Zapisz dane do wybranego pliku...
   File plik = wybor.getSelectedFile( );
   return plik;
  }
  boolean zezwolenieNaZapis( String nazwa ) {
   int wynikDial;
   File ff = new File(nazwa);
   if( ! ff.exists() ) return true;
   Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
   wynikDial = JOptionPane.showConfirmDialog(
     this, //Component parentComponent,
     "Plik "
    +nazwa
    +" już istnieje, jego obecna zawartość będzie ZNISZCZONA\n"//message
    +"            Zgoda na to ?",
     "UWAGA nie zniszcz sobie pliku !!!", // String title,
     JOptionPane.YES_NO_OPTION, // int optionType,
     JOptionPane.WARNING_MESSAGE   /*int messageType*/);
   return (wynikDial == JOptionPane.YES_OPTION) ? true : false;
  }
  void ZapiszPlik(String n0) {
   File fnpl = wyznaczNazwePlikuZapisu(n0);
   if(fnpl == null) {
     Powiadom("Zrezygnowano z zapisu L-systemu");
     return;
   }
   String nowyPlik = fnpl.getAbsolutePath();
   if( ! zezwolenieNaZapis(nowyPlik) ) {
     Powiadom("Nie zapisano opisu L-systemu\n"
         +"w pliku \""+ nowyPlik + "\"\n"
         +"bo użytkownik się nie zgodził");
     return;
   }
   if( ZapiszDoPliku(nowyPlik) ) {
     Powiadom("Zapisano opis L-systemu w pliku "+nowyPlik);
   } else {
     Powiadom("NIEUDANY zapis pliku "+nowyPlik);
   }
  }
  public boolean ZapiszDoPliku(String nplik) {
   int i;
   PrintStream wy;
   try {
     wy = new PrintStream(nplik);
   }
   catch(Exception e) {
     System.out.println("Nieudane otwarcie pliku "+ nplik + "\n" + e);
     return false;
   }
   wy.println(Tnazw.getText() );
   wy.println("Skurcz: "+Tskurcz.getText() );
   wy.println("Beta: "+Tbeta.getText() );
   wy.println("AlfaPocz: "+TalfaPocz.getText() );
   wy.println("Iteracji: "+IleIter);
   wy.println("KrokPocz: "+TkrokPocz.getText() );
   wy.println("Przekszt:");
   wy.println(Regl.getText() );
   wy.close();
   return true;
  }
  String nazwPliku() {
   JFileChooser wybor = new JFileChooser( KatStart );
   JFileFilter filtr = new JFileFilter();
   filtr.addType("Lsys");
   filtr.setDescription("pliki definicji L-systemu");
   wybor.addChoosableFileFilter(filtr);
   ekr = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
   szerekr = ekr.width; wysekr = ekr.height;
   szram = (9*szerekr)/10; wram = (9*wysekr)/10;
   wybor.setPreferredSize( new Dimension(szram,wram) );
   wybor.setDialogTitle("Wybór pliku definicji L-systemu ( *.Lsys ) ");
   int wynik = wybor.showOpenDialog(this);
   if (wynik == JFileChooser.CANCEL_OPTION) return null;
   PlikOdczytany = wybor.getSelectedFile( );
   KatStart = PlikOdczytany.getPath();
   return PlikOdczytany.getAbsolutePath();
  }
  void odczytajPlik() {
   NazwaPliku = nazwPliku();
   if(NazwaPliku == null) {
     Powiadom("NIC nie wybrano !"); return;
   }
   Wczytaj(NazwaPliku);
  }
  public boolean Wczytaj(String nplik) {
   boolean koniecPliku = false, prawdWPliku = false;
   String szyld = null, s1, s2;
   int i;
   BufferedReader in = null;
   try {
     in = new BufferedReader(new FileReader(nplik));
   }
   catch(FileNotFoundException e) {
     System.out.println("Nie znaleziono pliku "+nplik);
     Powiadom("Nie znaleziono pliku "+nplik);
     return false;
   }
   IndriScanfX sc = new IndriScanfX( in );
   boolean przekszt = false;
   try {
     szyld = sc.pobierzLinie();
   } catch(IOException e) {}
   Tnazw.setText(szyld);
   s1 = null; s2 = null;
   try {
     for(i = 0; i < 6; i++) {
      s1 = sc.czytStr();
      if(s1.equalsIgnoreCase("Skurcz:") ) {
        s2 = sc.czytStr();
        Tskurcz.setText(s2);
        continue;
      }
      if(s1.equalsIgnoreCase("Beta:") ) {
        s2 = sc.czytStr();
        Tbeta.setText(s2);
        continue;
      }
      if(s1.equalsIgnoreCase("AlfaPocz:") ) {
        s2 = sc.czytStr();
        TalfaPocz.setText(s2);
        continue;
      }
      if(s1.equalsIgnoreCase("Iteracji:") ) {
        s2 = sc.czytStr();
        Tpozrek.setText(s2);
        continue;
      }
      if(s1.equalsIgnoreCase("KrokPocz:") ) {
        s2 = sc.czytStr();
        TkrokPocz.setText(s2);
        continue;
      }
      if(s1.equalsIgnoreCase("Przekszt:") ) {
        czytajPrzekszt(sc);
      }
     } // end of for
   }
   catch(IOException e) {
     Powiadom("Błąd czytania pliku\n"+e);
     System.exit(1);
   }
   try {
    in.close();
   } catch(IOException e1) { }
   return true;
  }
  void czytajPrzekszt(IndriScanfX sc ) {
   ArrayList al0 = new ArrayList<String>();
   String wyn, w0 = null; int i, k=0;
   boolean koniec = false;
   while( !koniec) {
     try {
      w0 = sc.pobierzLinie();
     } catch(IOException e) {}
     if( w0 == null) {
      koniec = true;
     } else {
      if(w0.equalsIgnoreCase("KonPrzekszt:") ) {
        koniec = true;
      } else {
        al0.add(w0); k++;
      }
     }
   }
   StringBuffer sb = new StringBuffer();
   for(i = 0; i < k; i++) {
     sb.append(al0.get(i) );
     sb.append("\n");
   }
   wyn = new String(sb);
   Regl.setText(wyn);
  }
  public static void main( String[] args ) {
   boolean test = false;
   for(int i = 0; i < args.length; i++) {
     if( args[i].compareToIgnoreCase("test") == 0 ) {
      test = true;
      break;
    }
   }
   File fbyk = new File("$qlsyst.err");
   FileOutputStream fs = null;
   if(test) {
     try {
      fs = new FileOutputStream(fbyk);
     } catch(FileNotFoundException e) {}
     PrintStream ps = new PrintStream(fs);
     System.setErr(ps );
   }
   Qlsyst qls = new Qlsyst(60, 0.333, test );
   qls.setTitle("L-systemy");
  }
}
Dodaj komentarz