algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Cohena-Sutherlanda - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 12 grudnia 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Algorytm Cohena-Sutherlanda - Delphi/Cohen_Sutherland.pas:
//Algorytm Cohena-Sutherlanda
//(c) 2009 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org
unit Cohen_Sutherland;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, SHELLAPI;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Label6: TLabel;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Button1: TButton;
  procedure Label6Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Cohen_Sutherland(x1, y1, x2, y2: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

const
 WIN_LEFT: Integer = 80;
 WIN_RIGHT: Integer = 420;
 WIN_TOP: Integer = 80;
 WIN_BOTTOM: Integer = 320;


implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Label6Click(Sender: TObject);
begin
 with (Sender as Tlabel) do
 ShellExecute(Application.Handle,
       PChar('open'),
       PChar(Hint), 
       PChar(0),
       nil,
       SW_NORMAL);
end;

function calcRegCode(x, y: Integer): Integer;
begin
  result := 0;
  if (x < WIN_LEFT)  then result := (result or 1);
  if (x > WIN_RIGHT) then result := (result or 2);
  if (y > WIN_BOTTOM) then result := (result or 4);
  if (y < WIN_TOP)  then result := (result or 8);
end;

procedure TForm1.Cohen_Sutherland(x1, y1, x2, y2: Integer);
var
  rcode1, rcode2, rcode, x, y: Integer;
begin

  // Algorytm Cohena-Sutherlanda
  // 1. Zakoduj końce odcinka zgodnie z kodami obszarów
  rcode1 := calcRegCode(x1, y1);
  rcode2 := calcRegCode(x2, y2);
  // 2. Jeżeli iloczyn logiczny (AND) tych kodów <>0,
  // to odcinek może być pominięty (w całości poza
  // oknem) - zaznacz go na czerwono
  if ((rcode1 and rcode2) <> 0) then
  begin
   Image1.Canvas.Pen.Color := clRed;
   Image1.Canvas.MoveTo(x1, y1);
   Image1.Canvas.LineTo(x2, y2);
  end
  // 3. Jeżeli suma logiczna (OR)tych kodów = 0,
  // to odcinek w całości mieści się w okienku
  // - zaznacz go na zielono
  else if ((rcode1 or rcode2) = 0) then
  begin
   Image1.Canvas.Pen.Color := clGreen;
   Image1.Canvas.MoveTo(x1, y1);
   Image1.Canvas.LineTo(x2, y2);
  end
  else
  begin
   // pozostale przypadki - przeciecie z krawedzia okna
   repeat
     if (rcode1 <> 0) then
      rcode := rcode1
     else
      rcode := rcode2;

     // pozostale przypadki - przeciecie z krawedzia okna
     if (rcode and 1) <> 0 then
     begin
      y := y1+(y2-y1)*(WIN_LEFT-x1) div (x2-x1);
      x := WIN_LEFT;
     end
     else if (rcode and 2) <> 0 then
     begin
      y := y1+(y2-y1)*(WIN_RIGHT-x1) div (x2-x1);
      x := WIN_RIGHT;
     end
     else if (rcode and 4) <> 0 then
     begin
      x := x1+(x2-x1)*(WIN_BOTTOM-y1) div (y2-y1);
      y := WIN_BOTTOM;
     end
     else if (rcode and 8) <> 0 then
     begin
      x := x1+(x2-x1)*(WIN_TOP-y1) div (y2-y1);
      y := WIN_TOP;
     end;

     if (rcode = rcode1) then
     begin
      Image1.Canvas.Pen.Color := clYellow;
      Image1.Canvas.MoveTo(x1, y1);
      Image1.Canvas.LineTo(x, y);
      x1 := x;
      y1 := y;
      rcode1 := calcRegCode(x1, y1);
     end
     else
     begin
      Image1.Canvas.Pen.Color := clYellow;
      Image1.Canvas.MoveTo(x2, y2);
      Image1.Canvas.LineTo(x, y);
      x2 := x;
      y2 := y;
      rcode2 := calcRegCode(x2, y2);
     end;
   until (((rcode1 and rcode2) <> 0) or ((rcode1 or rcode2) = 0));

   if ((rcode1 or rcode2) = 0) then
   begin
     Image1.Canvas.Pen.Color := clBlue;
     Image1.Canvas.MoveTo(x1, y1);
     Image1.Canvas.LineTo(x2, y2);
   end
   else
   begin
     Image1.Canvas.Pen.Color := clYellow;
     Image1.Canvas.MoveTo(x1, y1);
     Image1.Canvas.LineTo(x2, y2);
   end;
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i, x1, y1, x2, y2: Integer;
begin

  // wyczysc wszystko
  Image1.Canvas.Pen.Color := clBlack;
  Image1.Canvas.Pen.Width := 2;
  Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, Image1.Width, Image1.Height);

  // narysuj okno
  Image1.Canvas.Brush.Color := clLtGray;
  Image1.Canvas.Rectangle(WIN_LEFT, WIN_TOP, WIN_RIGHT, WIN_BOTTOM);

  // losuj odciniki 
  randomize();
  for i:=1 to 20 do
  begin
   x1 := random(Image1.Width);
   y1 := random(Image1.Height);
   x2 := x1 + random(200) - 100;
   y2 := y1 + random(200) - 100;

   Cohen_Sutherland(x1, y1, x2, y2);
  end;
end;

end.
Dodaj komentarz