algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Przynależność punktu do wielokąta - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

polygon_d/Unit1.pas:
{
Algorytm sprawdzający, czy punkt p należy do wielokąta W
Program pobrano ze strony www.algorytm.org
Opracował: Michał Knasiecki
Format zapisu danych wejściowych znajduje się w pliku "!FormatDanych.txt"
}
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls,math;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 vertex=record             //Współrzędne
    x,y:integer;
    end;
var
 Form1: TForm1;
 polygon:array[0..20] of vertex;    //Tablica wierzchołków wielokąta, max 20
 p:vertex;               //Dany punkt - pierwszy koniec odcinka
 r:vertex;               //Drugi koniec odcinka
 n:byte;                //liczba wierzchołków wielokąta
 k:integer;
 tmp:vertex;
implementation

{$R *.DFM}
function przynaleznosc(x,y,z:vertex):boolean; //Ta procedura sprawdza, czy punkt z należy do odcinka |xy|
var det:byte;
begin
det:=x.x*y.y+y.x*z.y+z.x*x.y-z.x*y.y-x.x*z.y-y.x*x.y;
if det<>0 then result:=false else
begin
if (min(x.x,y.x)<=z.x)and(z.x<=max(x.x,y.x)) and (min(x.y,y.y)<=z.y)and(z.y<=max(x.y,y.y)) then
result:=true else
result:=false;
end;
end;

function det(x,y,z:vertex):integer; //Wyznacznik macierzy kwadratowej stopnia 3.
begin
result:=x.x*y.y+y.x*z.y+z.x*x.y-z.x*y.y-x.x*z.y-y.x*x.y;
end;

function sgn(a:integer):integer;
begin
  if a = 0 then result := 0
  else if a < 0 then result := -1
  else result := 1;
end;

function przecinanie(a,b:vertex):boolean; //Funkcja sprawdza czy odcinki |AB| i |PR| się przecinają
begin
result:=false;
if (przynaleznosc(p,r,a)=false)and(przynaleznosc(p,r,b)=false) then
begin  //półprosta nie przecina odcinka |AB| w końcach
if (sgn(det(p,r,a)) <> sgn(det(p,r,b))) and
  (sgn(det(a,b,p)) <> sgn(det(a,b,r))) then result:=true else
result:=false;
end else //do półprostej należy przynajmniej jeden koniec odcinka |AB|
        begin
        if (przynaleznosc(p,r,a))and(przynaleznosc(p,r,b)) then
        begin
        if (sgn(det(p,r,polygon[(k-1+n) mod n])) = sgn(det(p,r,polygon[(k+2) mod n]))) and
          (sgn(det(p,r,polygon[(k-1+n) mod n])) <> 0) then result:=false
        else result:=true;
        end else
        if (przynaleznosc(p,r,polygon[(k-1+n) mod n]))or(przynaleznosc(p,r,polygon[(k+2) mod n]))then
            result:=false else
            begin //półprosta zawiera tylko wierzchołek
            if przynaleznosc(p,r,b) then
                begin
                tmp:=a;
                result:=false;
                end;
            if przynaleznosc(p,r,a) then
                begin
                if (sgn(det(p,r,tmp)) = sgn (det(p,r,b))) and
                  (sgn(det(p,r,tmp)) <> 0) then result:=false
                else result:=true;
                end;
            end;
        end;
end;
function oblicz:boolean; //Funkcja zwraca True, gdy liczba przecięć jest nieparzysta
var
    l:byte; //liczba przecięć
    i:integer;
begin
l:=0;
for i:=0 to n-1 do //pętla po wszystkich wierzchołkach wielokąta
    begin
    k:=i;
    if przynaleznosc(polygon[i], polygon[(i+1)mod n], p)=true then
    begin
      result:=true;
      showmessage('Punkt nalezy do krawedzi wielokata');
      exit;
    end;
    if przecinanie(polygon[i],polygon[(i+1) mod n]) then inc(l);
    end;
if (l mod 2)=0 then result:=false else result:=true;
showmessage('Liczba przecięć: '+inttostr(l));
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var f:textfile;
  j:integer;
  max_X:integer;
begin
if fileexists('dane.txt') then
begin
    assignfile(f,'dane.txt');
    reset(f);
    //Wczytywanie współrzędnych punktu
    readln(f,p.x);
    readln(f,p.y);
    j:=0;
    n:=0;
    max_X:=0;
    while not(eof(f)) do
        begin
        readln(f,polygon[j].x);
        if polygon[j].x>max_X then max_X:=polygon[j].x;
        readln(f,polygon[j].y);
        inc(j);
        end;
    n:=j;        
    closefile(f);
    //Wyznaczanie współrzędnych drugiego końca odcinka
    r.x:=max_X+1;
    r.y:=p.y;
    //Punkt r na pewno znajduje się poza wielokątem
    //Wypisywanie danych wejściowych
    memo1.lines.add('p=('+inttostr(p.x)+','+inttostr(p.y)+')');
    memo1.lines.add('r=('+inttostr(r.x)+','+inttostr(r.y)+')');
    for j:=0 to n-1 do
    memo1.lines.add('Wierzchołek #'+inttostr(j)+'=('+inttostr(polygon[j].x)+','+inttostr(polygon[j].y)+')');
    if oblicz=true then showmessage('Punkt p należy do zadanego wielokąta') else
    showmessage('Punkt p NIE należy do zadanego wielokąta') 
end else showmessage('Plik z danymi nie istnieje');
end;

end.
Komentarze
photo
+1 # Borneq 2014-07-11 18:38
Czy w linii 104 (po reformatowaniu) powinno być else?, bo tak jest rezultat a nie ma opuszczenia programu a w Javie jest return
Druga, poważniejsza jeszcze rzecz - zarówno tu (w 106 i 107)jak i w programie w Javie mamy odwołanie to punktu tmp, który może być niezainicjowany
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
photo
+1 # Borneq 2014-07-11 18:40
Czy dla globalnego tmp=(0,0) jest dobrze?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
photo
+1 # Borneq 2014-07-11 19:38
Aha, rozumiem tmp będzie globalne, ustawiane w poprzednim przebiegu zawsze ustawione. A jeśli chodzi o pierwsze pytanie - czy wcześniej ma być else/exit - niekoniecznie, bo "if przynaleznosc(p ,r,a) then" nie wywoła się po "if przynaleznosc(p ,r,b) then" bo wcześniej były przypadki gdy należały oba punkty
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz