algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Współliniowość trzech punktów - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Punkty/Unit1.pas:
//Program został pobrany ze strony www.algorytm.org
//Opracował Michał Knasiecki

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Label3: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Edit3: TEdit;
  Label6: TLabel;
  Edit4: TEdit;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Edit5: TEdit;
  Label9: TLabel;
  Edit6: TEdit;
  Label10: TLabel;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 type wsp=record    //Współrzędne
    x,y:byte;
    end;
var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c:wsp; //punkty
    det:integer; //wyznacznik macierzy
begin
//Pobieranie współrzędnych
a.x:=strtoint(edit1.text);
a.y:=strtoint(edit2.text);
b.x:=strtoint(edit3.text);
b.y:=strtoint(edit4.text);
c.x:=strtoint(edit5.text);
c.y:=strtoint(edit6.text);
//Obliczanie wyznacznika macierzy shcematem Sarrusa wg. uproszczonego wzoru
//det= x1y2 + x2y3 + x3y1 - x3y2 - x1y3 - x2y1
det:=a.x*b.y+b.x*c.y+c.x*a.y-c.x*b.y-a.x*c.y-b.x*a.y;
if det>0 then showmessage('Punkt c leży po lewej stronie wektora a->b')
else if det<0 then showmessage('Punkt c leży po prawej stronie wektora a->b')
else showmessage('Punkty a, b, c leżą na jednej prostej');
end;

end.
Dodaj komentarz