algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Drzewa Poszukiwań Binarnych (BST) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 14
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 16 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

bst_d/Unit1.pas:
//Program pobrano ze strony www.algorytm.org
//Opracował Michał Knasiecki
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  Edit2: TEdit;
  Button2: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Button3: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 wskaznik=^Drzewo;
    drzewo=record
    dane:integer;
    l,r:wskaznik;
    end;
    Tstos=array of wskaznik; //prymitywny stos
var
 Form1: TForm1;
 i:integer;
 first,current:wskaznik;
 stos:Tstos;
 LStos:integer=0;
 implementation

{$R *.DFM}
procedure removeall;
var tmp:wskaznik;
begin
tmp:=stos[Lstos];
stos[Lstos]:=nil;
dec(lstos);
if tmp^.l<>nil then
    begin
    inc(Lstos);
    stos[lstos]:=tmp^.l;
    end;
if tmp^.r<>nil then
    begin
    inc(Lstos);
    stos[lstos]:=tmp^.r;
    end;
dispose(tmp);
dec(i);
end;

function findnode(s:integer):boolean;//znajdź element
var koniec:boolean;
begin
koniec:=false;
if first<>nil then
    begin
    current:=first;
    if s<>first^.dane
        then repeat
        if (s<=current^.dane)and(current^.l<>nil) then current:=current^.l else
        if (s>current^.dane)and(current^.r<>nil) then current:=current^.r else
        koniec:=true;
        until (s=current^.dane)or(koniec);
    if koniec=false then result:=true else result:=false;
    end;
end;
procedure erasenode;
begin

end;
procedure add(s:integer);
var
prev:wskaznik;
koniec:boolean;
begin
koniec:=false;
current:=first;
if first=nil then
    begin
    new(first);
    with first^ do
        begin
        dane:=s;
        l:=nil;
        r:=nil;
        end;
    end else
while not (koniec) do
if s<=current^.dane then
    if current^.l=nil then
    begin
    prev:=current;
    new(current);
    prev^.l:=current;
        with current^ do
        begin
        dane:=s;
        l:=nil;
        r:=nil;
        koniec:=true;
        end;
    end else current:=current.l
else if s>current^.dane then
    if current^.r=nil then
        begin
        prev:=current;
        new(current);
        prev^.r:=current;
            with current^ do
            begin
            dane:=s;
            l:=nil;
            r:=nil;
            koniec:=true;
            end;
        end
    else current:=current^.r;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
i:=0;
current:=nil;
first:=nil;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
inc(i);
add(strtoint(edit1.text));
edit1.SetFocus;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if first=nil then showmessage('Drzewo jest puste') else
if findnode(strtoint(edit2.text))=true then
showmessage('Znaleziono: '+inttostr(current.dane)) else
showmessage('Brak elementu w drzewie');
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if first<>nil then
begin
setlength(stos,i);
stos[1]:=first;
Lstos:=1;
while not (Lstos=0) do
removeall;
end;
finalize(stos);
application.terminate;
end;

end.
Dodaj komentarz