algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Lista - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 16 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

lista_d/Unit1.pas:
//Program pobrany ze strony www.algorytm.org
//Opracowal: Michal Knasiecki
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Button1: TButton;
  Edit2: TEdit;
  Label2: TLabel;
  Button2: TButton;
  Label3: TLabel;
  ListBox1: TListBox;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
    Type  wskaznik=^Lista;
        Lista = record
            dane:integer;
            wsk:wskaznik;
            end;
var
 Form1: TForm1;
 first,current:wskaznik;
 tekst:integer;
 i,k:integer;
implementation

{$R *.DFM}
procedure AddToList(dane:integer;var current:wskaznik);//Dodawanie liczby do listy
var prev,next:wskaznik;  //w miejscy wyznaczonym przez wskaznik CURRENT
begin
if current<>nil then
    begin
    prev:=current;
    next:=current^.wsk;
    end else
    begin
    prev:=nil;
    next:=nil;
    end;
new(current);
current^.dane:=dane;
current^.wsk:=next;
if prev<>nil then prev^.wsk:=current;
end;
procedure GetAddr(dane:integer;var first,current:wskaznik);//Wyznaczanie adresu
var next:wskaznik;     //elementu DANE i ustawianie w nim zmiennej CURRENT
begin
if first<>nil then
    begin
    next:=first;
    repeat
    if next^.wsk<>nil then next:=next^.wsk
    until (next^.wsk=nil)or(next.dane=dane);
    current:=next;
    end;
    end;
procedure GetNum(n:integer;var first,current:wskaznik);//Wyznaczanie adresu n-tego
var next:wskaznik;   //elementu listy i ustawianie w nim zmiennej CURRENT
begin
if first<>nil then
if n=1 then current:=first else
if (n=2)and(first^.wsk=nil) then n:=0 else
    begin
    next:=first;
    i:=1;
    repeat
    inc(i);
    if next^.wsk<>nil then next:=next^.wsk
    until (i=n)or(next^.wsk=nil);
    if (next^.wsk=nil)and(i<n) then n:=0 else
    current:=next;
    end;
end;

procedure List;       //wypisywanie listy
var l:integer;
begin
    form1.listbox1.clear;
    for l:=1 to i do begin
    Getnum(l,first,current);
    if l>1 then
    form1.listbox1.items.add(inttostr(current^.dane));
    end;
end;
procedure RemoveFromList(dane:integer;var first,current:wskaznik);//usuwanie elementu
var prev,next:wskaznik;      //CURRENT
begin
if (first<>nil)and(current<>nil) then
    if first<>current then
        begin
        prev:=first;
        next:=prev^.wsk;
        if next<>current then
        repeat
        prev:=next;
        next:=prev^.wsk;
        until next=current;
        current^.dane:=dane;
        prev^.wsk:=current^.wsk;
        dispose(current);
        current:=prev;
        end else
        begin
        first^.dane:=dane;
        first:=first^.wsk;
        dispose(current);
        current:=first;
        end;
    end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
current:=nil;
addtolist(0,current);//Najmniejszym elementem listy może by 0
i:=1;
first:=current;
end;
procedure findLess(dane:integer;var first,current:wskaznik);//Wyznacza odpowiednie miejsce
var tmp,next:wskaznik;  //dla elementu DANE i ustawia w nim CURRENT
begin
if first<>nil then
    begin
    next:=first;
    repeat
    if (next^.wsk<>nil) then begin
        tmp:=next;
        next:=next^.wsk
        end;
    until (next^.wsk=nil)or(next.dane>dane);
    if next.dane>dane then current:=tmp else current:=next;
    end;
    end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
inc(i);
findLess(strtoint(edit1.text),first,current); //znajdź miejsce dla zmienneh z edit1
addtolist(strtoint(edit1.text),current); //dodaj ją do listy
label3.caption:='Elementów: '+inttostr(i-1);
edit1.SetFocus;
list;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var l:integer;
begin
if i>0 then
    begin
    GetAddr(strtoint(edit2.text),first,current);//znajdź adres danej z edit2
    label3.caption:='Elementów: '+inttostr(i-1);
    removeFromList(tekst,first,current);// usuń ją z listy
    dec(i);
    label3.caption:='Elementów: '+inttostr(i-1);
    listbox1.clear;
    for l:=1 to i do begin//wypisz to, co zostalo
    GetNum(l,first,current);
    if l>1 then
    listbox1.items.add(inttostr(current^.dane));
    end;
    end;
    end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var k:integer;
begin
for k:=1 to i do  //usuń z pamięci calą listę 
begin
Getnum(k,first,current);
RemoveFromList(tekst,first,current);
end;
end;

end.
Dodaj komentarz