algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Stos - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 29 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Stos/Unit1.pas:
//Plik sciagniety ze strony www.algorytm.org
//Program napisal: Michal Knasiecki
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  Button2: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;


 // Nasz stos będzie się skladal z:
 TYPE wskaznik_stosu=^skladnik_stosu;
    skladnik_stosu=record
    Nazwisko:string;
    wskaznik:wskaznik_stosu;
    end;

var
 Form1: TForm1;
 Licznik:integer=0; //Licznik elementów na stosie
 wskaznik:wskaznik_stosu;
 implementation
 //Zdefiniujemy sobie dwie procedury:

//Poniższa procedura dodaje na stos nazwisko
procedure nastos(element:string;
        var wierzcholek:wskaznik_stosu);
var punkt:wskaznik_stosu;
begin
punkt:=wierzcholek;
New(wierzcholek);
with wierzcholek^ do
    begin
    nazwisko:=element;
    wskaznik:=punkt
    end;
end;
//Poniższa procedura usuwa ze stosu nazwisko
procedure zestosu(var element:String;
        var wierzcholek:wskaznik_stosu);
var punkt:wskaznik_stosu;
begin
if wierzcholek<>nil then
begin
with wierzcholek^ do
    begin
    element:=nazwisko;
    punkt:=wskaznik;
    end;
Dispose(wierzcholek);
wierzcholek:=punkt;
end;
end;

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin
//jeżeli stos jest pusty to
if licznik=0 then wskaznik:=nil;
//Dalej zwiększ licznik o 1
inc(licznik);
//i dodaj do niego nazwisko z pola edit1:
nastos(edit1.text,wskaznik);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
naz:string;
begin
//jeżeli stos nie jest pusty
if wskaznik<>nil then
begin
//zmniejsz licznik
dec(licznik);
//zdejmij ze stosu
zestosu(naz,wskaznik);
//i wypisz
edit2.text:=naz;
end
//jesli stos jest pusty pokaz komunikat
else showmessage('Stos jest pusty');
end;

end.
Dodaj komentarz