algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Code 39 - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 14 września 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - Delphi/Unit1.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych Code 39
// www.algorytm.org
// (c)2005 Tomasz Lubinski

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Kod: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  curentPos: Integer;
  procedure DrawBars(txt: String);
  procedure DrawSignBars(bars: array of Char);
  function Check(txt: String): Boolean;
  function CheckLetter(ch: Char): Boolean;
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 code39sign : array [0..42] of Char = (
    '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
    'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
    'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
    'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
    '/', '+', '%');

 code39bars : array [0..42] of array [0..8] of Char = (
    ('N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'),
    ('W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'),
    ('N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'),
    ('W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'),
    ('W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'),
    ('W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'),
    ('W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'),
    ('N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'),
    ('W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W'),
    ('W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W'),
    ('W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N'),
    ('W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'),
    ('N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'),
    ('W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W'),
    ('W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'),
    ('N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W'),
    ('W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'),
    ('N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N'),
    ('W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'),
    ('N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'),
    ('W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'),
    ('W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'),
    ('W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'),
    ('N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'),
    ('N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'),
    ('N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'),
    ('N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N'),
    ('N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N')
    );

 start_stop : array [0..8] of Char = (
    'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'
    );

 wide_multiply : Integer = 2;


implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin


    if Check(Kod.Text) = False then
      begin
        ShowMessage('Incorrect text');
        exit;
      end;

    DrawBars(Kod.Text);

end;

function TForm1.Check(txt: String): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := True;

    for i:=1 to Length(txt) do
        if (CheckLetter(txt[i])) = False then
            begin
                res := False;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

function TForm1.CheckLetter(ch: Char): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := False;

    for i:=0 to 42 do
        if code39sign[i] = ch then
            begin
                res := True;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

procedure TForm1.DrawBars(txt: String);
var
    i, j : Integer;
begin
    curentPos := 0;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    DrawSignBars(start_stop);

    //print characters
    for i:=1 to Length(txt) do
        for j:=0 to 42 do
            if code39sign[j] = txt[i] then
                begin
                    DrawSignBars(code39bars[j]);
                    break;
                end;
    //Draw text
    Image1.Canvas.Font.Size := 10;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Font.Color := clBlack;
    Image1.Canvas.TextOut(curentPos div 2 + 20 - Length(txt)*3, 100, txt);

    //print stop character
    DrawSignBars(start_stop);
end;

procedure TForm1.DrawSignBars(bars: array of Char);
var
    i, nextPos : Integer;
begin
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;

    //print bars
    for i:=0 to 8 do
        begin
            if (bars[i] = 'W') then
                nextPos := curentPos + 2*wide_multiply
            else
                nextPos := curentPos + 2;

            if (i mod 2) = 0 then
                Image1.Canvas.Rectangle(curentPos + 20, 10, nextPos + 20, 100);

            curentPos := nextPos;
        end;

    curentPos := curentPos + 2;
end;

end.
Dodaj komentarz