algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Code 93 - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 20 września 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - Delphi/Unit1.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych Code 93
// www.algorytm.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Kod: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  curentPos: Integer;
  procedure DrawBars(txt: String);
  procedure DrawSignBars(bars: array of Byte);
  function Check(txt: String): Boolean;
  function CheckLetter(ch: Char): Boolean;
  function GetLetterValue(ch: Char) : Integer;
  function CheckDigitC(txt: String): Integer;
  function CheckDigitK(txt: String; checkDigitC: Byte): Integer;
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 special_1 : Char = Char(127 + 1); // ($)
 special_2 : Char = Char(127 + 2); // (%)
 special_3 : Char = Char(127 + 3); // (/)
 special_4 : Char = Char(127 + 4); // (+)

 code93sign : array [0..46] of Char = (
    '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
    'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
    'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
    'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
    '/', '+', '%', Char(127 + 1), Char(127 + 2), Char(127 + 3), Char(127 + 4));

 code93bars : array [0..46] of array [0..8] of Byte = (
    (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0),
    (1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0),
    (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0),
    (1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0),
    (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0),
    (1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0),
    (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
    (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0),
    (1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0),
    (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0),
    (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0),
    (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0),
    (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0),
    (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0),
    (1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0),
    (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0)
    );

 start_stop : array [0..8] of Byte = (
    1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0
    );

 termination_bar : array [0..0] of Byte = (
    1
    );


implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin


    if Check(Kod.Text) = False then
      begin
        ShowMessage('Incorrect text');
        exit;
      end;

    DrawBars(Kod.Text);

end;

function TForm1.Check(txt: String): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := True;

    for i:=1 to Length(txt) do
        if (CheckLetter(txt[i])) = False then
            begin
                res := False;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

function TForm1.CheckLetter(ch: Char): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := False;

    for i:=0 to 42 do
        if code93sign[i] = ch then
            begin
                res := True;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

// returns letter value for check digit
function TForm1.GetLetterValue(ch: Char) : Integer;
var
    i: Integer;
begin
    Result := 0;

    for i:=0 to 46 do
        if (code93sign[i] = ch) then
            begin
                Result := i;
                break;
            end;
end;

// return check digit C
function TForm1.CheckDigitC(txt: String): Integer;
var
    i, sum, w : Integer;
begin
    sum := 0;
    w := 0;

    for i:=length(txt) downto 1 do
    begin
        sum := sum + (getLetterValue(txt[i]) * ((w mod 20) + 1));
        w := w+ 1;
    end;

    Result := (sum mod 47);

end;

// return check digit K
function TForm1.CheckDigitK(txt: String; checkDigitC: Byte): Integer;
var
    i, sum, w : Integer;
begin
    sum := checkDigitC;
    w := 1;

    for i:=length(txt) downto 1 do
    begin
        sum := sum + (getLetterValue(txt[i]) * ((w mod 15) + 1));
        w := w+ 1;
    end;

    Result := (sum mod 47);

end;

procedure TForm1.DrawBars(txt: String);
var
    i, j, c, k : Integer;
begin
    c := checkDigitC(txt);
    k := checkDigitK(txt, c);

    curentPos := 0;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    DrawSignBars(start_stop);

    //print characters
    for i:=1 to Length(txt) do
        for j:=0 to 46 do
            if code93sign[j] = txt[i] then
                begin
                    DrawSignBars(code93bars[j]);
                    break;
                end;

    //print check digit C
    drawSignBars(code93bars[c]);
    
    //print check digit K
    drawSignBars(code93bars[k]);    

    //print stop character
    drawSignBars(start_stop);

    //print termination bar
    drawSignBars(termination_bar);

    //Draw text
    Image1.Canvas.Font.Size := 10;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Font.Color := clBlack;
    Image1.Canvas.TextOut(curentPos div 2 + 20 - Length(txt)*3, 100, txt);
end;

procedure TForm1.DrawSignBars(bars: array of Byte);
var
    i : Integer;
begin
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;

    //print bars
    for i:=0 to high(bars) do
        begin
            if (bars[i] = 1) then
                Image1.Canvas.Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);

            curentPos := curentPos + 2;
        end;
end;

end.
Dodaj komentarz