algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-13 - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 października 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - Delphi/Unit1.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych EAN13
// www.algorytm.org
// (c)2005 Tomasz Lubinski

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Kod: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  procedure DrawBars;
  function Check: Boolean;
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 EAN13 : array [0..12] of Byte;
 bars : array [0..94] of Byte;

 parityTable : array [0..9] of array [0..5] of Byte = (
    (0, 0, 0, 0, 0, 0),
    (0, 0, 1, 0, 1, 1),
    (0, 0, 1, 1, 0, 1),
    (0, 0, 1, 1, 1, 0),
    (0, 1, 0, 0, 1, 1),
    (0, 1, 1, 0, 0, 1),
    (0, 1, 1, 1, 0, 0),
    (0, 1, 0, 1, 0, 1),
    (0, 1, 0, 1, 1, 0),
    (0, 1, 1, 0, 1, 0)
    );

 rightValues : array [0..9] of array [0..6] of Byte = (
    (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0),
    (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 0, 0, 1, 0),
    (1, 0, 1, 1, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 1, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0),
    (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0),
    (1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)
    );

 leftValues : array [0..1] of array [0..9] of array [0..6] of Byte = (
        (
            (0, 0, 0, 1, 1, 0, 1),
            (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1),
            (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1),
            (0, 1, 1, 1, 1, 0, 1),
            (0, 1, 0, 0, 0, 1, 1),
            (0, 1, 1, 0, 0, 0, 1),
            (0, 1, 0, 1, 1, 1, 1),
            (0, 1, 1, 1, 0, 1, 1),
            (0, 1, 1, 0, 1, 1, 1),
            (0, 0, 0, 1, 0, 1, 1)
        ),
        (
            (0, 1, 0, 0, 1, 1, 1),
            (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1),
            (0, 0, 1, 1, 0, 1, 1),
            (0, 1, 0, 0, 0, 0, 1),
            (0, 0, 1, 1, 1, 0, 1),
            (0, 1, 1, 1, 0, 0 ,1),
            (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1),
            (0, 0, 1, 0, 0, 0 ,1),
            (0, 0, 0, 1, 0, 0, 1),
            (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1)
        )
    );
implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    i, j : Integer;
begin


    if Length(Kod.Text) <> 13 then
      begin
        ShowMessage('Incorrect EAN13 number');
        exit;
      end;

    for i:=0 to 12 do
        EAN13[i] := StrToInt(Kod.Text[i+1]);

    for i:=0 to 94 do
        bars[i] := 0;

    if Check() = false then
      begin
        ShowMessage('Incorrect EAN13 number');
        exit;
      end;

    bars[0] := 1;
    bars[1] := 0;
    bars[2] := 1;

    for i:=1 to 6 do
        for j:=0 to 6 do
            bars[(i-1)*7 + 3 + j] := leftValues[parityTable[EAN13[0], i-1], EAN13[i], j];

    bars[45] := 0;
    bars[46] := 1;
    bars[47] := 0;
    bars[48] := 1;
    bars[49] := 0;

     for i:=7 to 12 do
        for j:=0 to 6 do
            bars[(i-7)*7 + 50 + j] := rightValues[EAN13[i], j];

    bars[92] := 1;
    bars[93] := 0;
    bars[94] := 1;

    DrawBars;

end;

procedure TForm1.DrawBars;
var
    i, length : Integer;
begin


    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 225, 121);
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;
    for i:=0 to 94 do
      begin
        if (((i >= 0) and (i<= 2)) or
          ((i >= 45) and (i<= 49)) or
          ((i >= 92) and (i<= 94))) then
          length := 110
        else
          length := 100;
        if bars[i] = 1 then
            Image1.Canvas.Rectangle(i*2 + 20, 10, i*2 + 22, length);
      end;

    Image1.Canvas.Font.Size := 10;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Font.Color := clBlack;
    for i:=1 to 6 do
        Image1.Canvas.TextOut(i*14 + 17, 100, IntToStr(EAN13[i]));

    for i:=7 to 12 do
        Image1.Canvas.TextOut(i*14 + 27, 100, IntToStr(EAN13[i]));

    Image1.Canvas.TextOut(7, 90, IntToStr(EAN13[0]));
end;


function TForm1.Check: Boolean;
var
    sum, sum_even, sum_uneven, i: Integer;
begin
    sum_even := 0;
    sum_uneven := 0;

    for i:=0 to 11 do
      if (i mod 2) = 0 then
        sum_even := sum_even + EAN13[i]
      else
        sum_uneven := sum_uneven + EAN13[i];

    sum := sum_uneven*3 + sum_even;
    sum := sum mod 10;
    sum := 10 - sum;
    sum := sum mod 10;

    if EAN13[12] = sum then
        Result := true
    else
        Result := false;
end;

end.
Dodaj komentarz