algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

MSI - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 11 sierpnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - Delphi/Unit1.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych MSI
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Kod: TEdit;
  GroupBox1: TGroupBox;
  mod10: TRadioButton;
  mod10mod10: TRadioButton;
  mod11: TRadioButton;
  mod11mod10: TRadioButton;
  noCheck: TRadioButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  curentPos: Integer;
  procedure DrawBars(txt: String);
  procedure DrawSignBars(bars: array of Byte);
  function Check(txt: String): Boolean;
  function CheckLetter(ch: Char): Boolean;
  function GetLetterValue(ch: Char) : Integer;
  function CheckCheckDigit(txt: String): Boolean;
  function Mod10checkDigit(txt: String; len: Integer): Integer;
  function Mod11checkDigit(txt: String; len: Integer): Integer;
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 MSIsign: array[0..15] of char = (
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F');

 MSIbars: array[0..15] of array[0..11] of byte = (
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0)
    );

  mod10values: array[0..15] of Integer = (
    0, 1, 4, 3, 8, 5, 3, 7, 7, 9, 2, 11, 6, 13, 10, 15
    );

  start: array[0..2] of byte = (
    1, 1, 0
    );

  stop: array[0..3] of byte = (
    1, 0, 0, 1
    );

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin


    if Check(Kod.Text) = False then
      begin
        ShowMessage('Incorrect text');
        exit;
      end;

    if CheckCheckDigit(Kod.Text) = False then
      begin
        ShowMessage('Incorrect check digit');
        exit;
      end;


    DrawBars(Kod.Text);

end;

function TForm1.Check(txt: String): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := True;

    for i:=1 to Length(txt) do
        if (CheckLetter(txt[i])) = False then
            begin
                res := False;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

function TForm1.CheckLetter(ch: Char): Boolean;
var
    i: Integer;
    res: Boolean;
begin
    res := False;

    for i:=0 to 15 do
        if MSIsign[i] = ch then
            begin
                res := True;
                break;
            end;

    Result := res;
end;

// returns letter value for check digit
function TForm1.GetLetterValue(ch: Char) : Integer;
var
    i: Integer;
begin
    Result := 0;

    for i:=0 to 10 do
        if (MSIsign[i] = ch) then
            begin
                Result := i;
                break;
            end;
end;


function TForm1.CheckCheckDigit(txt: String): Boolean;
var
    len: Integer;
begin
    len := Length(txt);

    Result := true;

    // check check digits
    if (mod10.Checked) then
    begin
        if (GetLetterValue(txt[len]) <> mod10checkDigit(txt, len-1)) then
            Result := false;
    end
    else if (mod10mod10.Checked) then
    begin
        if (getLetterValue(txt[len-1]) <> mod10checkDigit(txt, len-2)) or
          (getLetterValue(txt[len]) <> mod10checkDigit(txt, len-1)) then
            Result := false;
    end
    else if (mod11.Checked) then
    begin
        if (getLetterValue(txt[len]) <> mod11checkDigit(txt, len-1)) then
            Result := false;
    end
    else if (mod11mod10.Checked) then
    begin
        if (getLetterValue(txt[len-1]) <> mod11checkDigit(txt, len-2)) or
          (getLetterValue(txt[len]) <> mod10checkDigit(txt, len-1)) then
            Result := false;
    end;
end;

//calculate modulo 10 check digit
function TForm1.Mod10checkDigit(txt: String; len: Integer): Integer;
var
    i, sum : Integer;
begin
    sum := 0;
    for i:=1 to len do
        sum := sum + mod10values[getLetterValue(txt[i])];

    sum := sum mod 10;
    sum := 10 - sum;
    sum := sum mod 10;

    Result := sum;
end;

//calculate modulo 11 check digit
function TForm1.Mod11checkDigit(txt: String; len: Integer): Integer;
var
    i, sum, w : Integer;
begin
    sum := 0;
    w := 0;

    for i:=len downto 1 do
    begin
        sum := sum + getLetterValue(txt[i]) * (w + 2);
        w := w + 1;
        w := w mod 6;
    end;
    sum := sum mod 11;
    sum := 11 - sum;
    sum := sum mod 11;

    Result := sum;
end;

procedure TForm1.DrawBars(txt: String);
var
    i, j: Integer;
begin
    curentPos := 0;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    drawSignBars(start);

    //print characters
    for i:=1 to Length(txt) do
        for j:=0 to 15 do
            if MSIsign[j] = txt[i] then
                begin
                    drawSignBars(MSIbars[j]);
                    break;
                end;

    //stop character
    drawSignBars(stop);

    //Draw text
    Image1.Canvas.Font.Size := 10;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Font.Color := clBlack;
    Image1.Canvas.TextOut(curentPos div 2 + 20 - Length(txt)*3, 100, txt);
end;

procedure TForm1.DrawSignBars(bars: array of Byte);
var
    i : Integer;
begin
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;

    //print bars
    for i:=Low(bars) to High(bars) do
        begin
            if (bars[i] = 1) then
                Image1.Canvas.Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);

            curentPos := curentPos + 2;
        end;
end;

end.
Dodaj komentarz