algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Transformacja HSV RGB - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 06 września 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

hsv_rgb_d/hsv_rgb.dpr:
// Transformacja pomiedzy modelami HSV i RGB
// www.algorytm.org
// (c)2005 Tomasz Lubinski

program hsv_rgb;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, Math;

type
 results = Array [1..3] of double;

function fmod(x: double; y: double): double;
begin
    Result := x - Int(x / y) * y;
end;

function hsv2rgb(hue: double; sat: double; val: double): results;
var
    red, grn, blu :double;
    i, f, p, q, t: double;
    rgb: results;
begin
    red := 0;
    grn := 0;
    blu := 0;
    if val=0 then
        begin
            red := 0;
            grn := 0;
            blu := 0;
        end
    else
        begin
            hue := hue/60;
            i := floor(hue);
            f := hue-i;
            p := val*(1-sat);
            q := val*(1-(sat*f));
            t := val*(1-(sat*(1-f)));
            if i=0 then begin red:=val; grn:=t; blu:=p; end
            else if i=1 then begin red:=q; grn:=val; blu:=p; end
            else if i=2 then begin red:=p; grn:=val; blu:=t; end
            else if i=3 then begin red:=p; grn:=q; blu:=val; end
            else if i=4 then begin red:=t; grn:=p; blu:=val; end
            else if i=5 then begin red:=val; grn:=p; blu:=q; end;
        end;
    rgb[1] := red;
    rgb[2] := grn;
    rgb[3] := blu;
    result := rgb;
end;

function rgb2hsv(red: double;grn: double; blu:double): results;
var
    hue, sat, val: double;
    x, f, i: double;
    hsv: results;
begin
    x := MIN(MIN(red, grn), blu);
    val := MAX(MAX(red, grn), blu);
    if x = val then
        begin
            hue := 0;
            sat := 0;
        end
    else
        begin
            if red = x then
                f := grn-blu
            else
                if grn = x then
                    f := blu-red
                else
                    f := red-grn;
            if red = x then
                i := 3
            else
                if grn = x then
                    i := 5
                else
                    i := 1;
            hue := fmod((i-f/(val-x))*60, 360);
            sat := ((val-x)/val);
        end;
    hsv[1] := hue;
    hsv[2] := sat;
    hsv[3] := val;
    result := hsv;
end;

var
    x: Integer;
    h,s,v: double;
    r,g,b: double;
    res: results;
begin

    writeln('1. Dla transformacji HSV -> RGB');
    writeln('2. Dla transformacji RGB -> HSV');
    readln(x);
    if x = 1 then
        begin
            write('H=');
            readln(h);
            write('S=');
            readln(s);
            write('V=');
            readln(v);
            res := hsv2rgb(h,s,v);
            write('R='+FloatToStr(res[1])+
              ', G='+FloatToStr(res[2])+
              ', B='+FloatToStr(res[3]));
        end
    else
        begin
            write('R=');
            readln(r);
            write('G=');
            readln(g);
            write('B=');
            readln(b);
            res := rgb2hsv(r,g,b);
            write('H='+FloatToStr(res[1])+
              ', S='+FloatToStr(res[2])+
              ', V='+FloatToStr(res[3]));
        end;
    readln;
end.
Dodaj komentarz