algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Równania różniczkowe Poissona i Laplace'a - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Marcin Ant, 15 marca 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Rownania rozniczkowe czastkowe Poissona/rozkladU.pas:
// Rownania rozniczkowe czastkowe Poissona
// www.algorytm.org
// (c)2006 Marcin Ant

unit rozkladU;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Math, ComCtrls;

type
 TRozklad = class(TForm)
  Image1: TImage;
  btnPrzerwij: TButton;
  btnObliczenia: TButton;
  Bevel1: TBevel;
  Image2: TImage;
  lbMin: TLabel;
  lbMax: TLabel;

  procedure btnObliczeniaClick(Sender: TObject);
  procedure btnPrzerwijClick(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Rozklad: TRozklad;

 bWarunek : boolean;
implementation
{$r *.dfm}

procedure TRozklad.btnObliczeniaClick(Sender: TObject);

const
 Kolor : Array[1..32] of TColor =
 ($0000ff, $0040ff, $0060ff, $0080ff,
  $00a0ff, $00c0ff, $00e0ff, $00ffff,
  $04fbed, $0cf3d7, $12e9b9, $1fe0a6,
  $26d98d, $2cd362, $35ca57, $46bf45,
  $73c03f, $87c63c, $9aca35, $aecd32,
  $c7cb35, $d3d32c, $e5d91c, $e4d01b,
  $e6c71a, $e6b71a, $e6ad1a, $e69e1a,
  $e68e1a, $e67a1a, $e6671a, $e64a1b);

 var
  i,j : integer;
  eps,epsmax,Vs : double;
  V: array [0..100,0..100] of double; // potencjal
  V_bok : array [1..6] of double; //potencjaly boków (temperatury)
  minV,maxV : double;
  imgRozklad:TBitmap;

function ktory_color(v:real):TColor;
var
 i,il_barw : integer;
 zakres,d_color : double;
begin
 zakres := abs(maxV-minV);
 il_barw := 32;
 d_color := zakres / (il_barw-1);
 i := Trunc((V-minV)/(d_color));
 ktory_color := Kolor[32 - i];
end;

begin


 imgRozklad:=TBitmap.create;
 imgRozklad.Height:=101;
 imgRozklad.Width:=101;

 // war poczatkowe
  V_bok[1]:=100;  //V gora
  V_bok[2]:=0;  //V dol  tu nalezy zmienic wartosci temperatury
  V_bok[3]:=0; //V prawa
  V_bok[4]:=0; //V lewa

  V_bok[5]:=0;  //wartosci poczatkowe - warunek poczatkowy

  V_bok[6]:=-30; //Wartosc Losowa - wartosc zaburzenia
 // szukanie min i max
  minV := v_bok[1];
  maxV := v_bok[1];
  for i:=1 to 6 do
           begin
            if V_bok[i] < minV then minv := v_bok[i];
            if V_bok[i] > maxV then MaxV := v_bok[i];
           end;
  lbMin.Caption := FloatToStr(minV);
  lbMax.Caption := FloatToStr(maxV);
 //Skala rysowanie
  for i:=1 to Image2.Height do begin
                  Image2.Canvas.Pen.Color := ktory_color(i*(maxV-minV)/Image2.Height+minV);
                  Image2.Canvas.Moveto(0, Image2.Height-i);
                  Image2.Canvas.LineTo(Image2.Width, Image2.Height-i);
                 end;

 // inicjalizacja wartosci poczatkowych ()
 for i:=0 to 100 do
  for j:=0 to 100 do v[i,j]:=v_bok[5];

 bWarunek := false; //war zakonczenia

 epsmax := 0.1;

 repeat
 // obliczenia numeryczne (metoda Gaussa-Seidla)
 for i:=0 to 100 do
  for j:=0 to 100 do begin
             if i = 0  then V[i,j]:=V_bok[4] else
             if i = 100 then V[i,j]:=V_bok[3] else
             //if i = 100 then V[i,j]:=V[i-1,j] else //przy warunku Neumana
             if j = 0  then V[i,j]:=V_bok[1] else
             if j = 100 then V[i,j]:=V_bok[2] else
             if (i in [40..45]) and (j in [40..45]) then V[i,j]:=V_bok[6] //zaburzenie osrodka

             else // z przedzialu
             V[i,j]:=(V[i-1,j]+V[i+1,j]+V[i,j-1]+V[i,j+1])/4;
             eps:=eps+abs(V[i,j]-Vs)
            end;
 // wyswietlenie wyniku
 for i:=0 to 100 do
   for j:=0 to 100 do imgRozklad.Canvas.Pixels[i,j]:=ktory_color(V[i,j]);

 Image1.Canvas.StretchDraw(Image1.Canvas.ClipRect,imgRozklad);
 Image1.Invalidate;
 Application.ProcessMessages;

 until ((eps/MaxV)<epsmax) or bWarunek;
end;

procedure TRozklad.btnPrzerwijClick(Sender: TObject);
begin
 bWarunek := true;
end;

end.
Dodaj komentarz