algorytm.org

Implementacja w Delphi/Pascal



Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki






Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Atkinson'a - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 lipca 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Atkinson - Delphi/Unit1.pas:
//Tomasz Lubiński (C)2009 
// http://www.algorytm.org
//Algorytm Atkinson'a

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Label1: TLabel;
  Image2: TImage;
  Image3: TImage;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  UpDown1: TUpDown;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;


 PPixelRec = ^TPixelRec;
 TPixelRec = packed record
  B: Byte;
  G: Byte;
  R: Byte;
  Reserved: Byte;
 end;

var
 Form1: TForm1;
 a: Array [-1..249] of Array [0..231] of Real;

implementation

{$R *.DFM}



procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j,p: Integer;
  w: Real;
  pixelOrg, pixelNew: PPixelRec;
  white, black: TPixelRec;
begin

//przygotuj wartosci bialy i czarny
white.B := 255;
white.G := 255;
white.R := 255;
black.B := 0;
black.G := 0;
black.R := 0;

//przygotuj obrazy wynikowe
Image2.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image2.Canvas.Rectangle(0, 0, Image2.Width, Image2.Height);
Image2.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

Image3.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image3.Canvas.Rectangle(0, 0, Image3.Width, Image3.Height);
Image3.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//przygotuj format obrazu zrodlowego
Image1.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//pobierz prog
p := StrToInt(Form1.Edit1.Text);

//zwykle progowe
for j:=0 to 229 do
begin
    pixelOrg := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    pixelNew := Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    for i:=0 to 247 do
        begin
        if (p>pixelOrg.R) then
            pixelNew^ := black
        else
            pixelNew^ := white;
        Inc(pixelOrg);
        Inc(pixelNew);
        end;
end;

//Atkinson
for j:=0 to 231 do
    for i:=-1 to 249 do
        a[i,j] := 0;
for j:=0 to 229 do
begin
    pixelOrg := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    pixelNew := Image3.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    for i:=0 to 247 do
        begin
        w := pixelOrg.R+a[i,j];
        if (p>w) then
            pixelNew^ := black
        else
        begin
            pixelNew^ := white;
            w := w-255;
        end;
        a[i+1, j ] := a[i+1, j ] + (w*1/8);
        a[i+2, j ] := a[i+2, j ] + (w*1/8);

        a[i-1, j+1] := a[i-1, j+1] + (w*1/8);
        a[i , j+1] := a[i , j+1] + (w*1/8);
        a[i+1, j+1] := a[i+1, j+1] + (w*1/8);

        a[i , j+2] := a[i , j+2] + (w*1/8);

        Inc(pixelOrg);
        Inc(pixelNew);
        end;
end;
end;

end.
Dodaj komentarz