algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Anaglify - tworzenie obrazów 3D - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 24 lutego 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

3D Anaglify - Delphi/Anaglify.pas:
// Anaglify - tworzenie obrazow 3D
// www.algorytm.org
// (c) 2009 by Tomasz Lubinski

unit Anaglify;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  left: TImage;
  right: TImage;
  result: TImage;
  left_result: TImage;
  right_result: TImage;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Button1: TButton;
  method_ps: TRadioButton;
  method_psM: TRadioButton;
  method_dubois: TRadioButton;
  method_mono: TRadioButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 PPixelRec = ^TPixelRec;
 TPixelRec = packed record
  B: Byte;
  G: Byte;
  R: Byte;
  Reserved: Byte;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  r, g, b: Integer;
  i, j: Integer;
  lP, rP, lrP, rrP, P: PPixelRec;
begin

  left.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32bit;
  right.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32bit;

  left_result.Canvas.Rectangle(0, 0, left_result.Width, left_result.Height);
  left_result.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32bit;

  right_result.Canvas.Rectangle(0, 0, right_result.Width, right_result.Height);
  right_result.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32bit;

  result.Canvas.Rectangle(0, 0, result.Width, result.Height);
  result.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32bit;

  for i:=0 to left.Picture.Bitmap.Height-1 do
  begin
   lP := left.Picture.Bitmap.ScanLine[i];
   rP := right.Picture.Bitmap.ScanLine[i];
   lrP := left_result.Picture.Bitmap.ScanLine[i];
   rrP := right_result.Picture.Bitmap.ScanLine[i];
   P := result.Picture.Bitmap.ScanLine[i];
   for j:=0 to left.Picture.Bitmap.Width-1 do
   begin

     if (method_mono.Checked) then
     begin
      r := Round(lP.R*0.299 + lP.G*0.587 + lP.B*0.114);
      g := Round(rP.R*0.299 + rP.G*0.587 + rP.B*0.114);
      b := Round(rP.R*0.299 + rP.G*0.587 + rP.B*0.114);
     end
     else if (method_ps.Checked) then
     begin
      r := lP.R;
      g := rP.G;
      b := rP.B;
     end
     else if (method_psM.Checked) then
     begin
      r := Round(lP.R*0.299 + lP.G*0.587 + lP.B*0.114);
      g := rP.G;
      b := rP.B;
     end
     else
     begin
      r := Round(0.456100 * lP.R +
           0.500484  * lP.G +
           0.176381  * lP.B -
           0.0434706 * rP.R -
           0.0879388 * rP.G -
           0.00155529 * rP.B);
	  if (r > 255) then r := 255
      else if (r < 0) then r := 0;

 	  g := Round(-0.0400822 * lP.R -
           0.0378246 * lP.G -
           0.0157589 * lP.B +
           0.378476  * rP.R +
           0.73364  * rP.G -
           0.0184503 * rP.B);
	  if (g > 255) then g := 255
      else if (g < 0) then g := 0;

 	  b := Round(-0.0152161 * lP.R -
           0.0205971 * lP.G -
           0.00546856 * lP.B -
           0.0721527 * rP.R -
           0.112961  * rP.G +
           1.2264   * rP.B);
	  if (b > 255) then b := 255 
      else if (b < 0) then b := 0;
     end;     

     // show result for left eye
     lrP.R := r;
     lrP.G := 0;
     lrP.B := 0;

     // show result for right eye
     rrP.R := 0;
     rrP.G := g;
     rrP.B := b;

     // show result for both eyes
     P.R := r;
     P.G := g;
     P.B := b;

     //next pixel
     Inc(lP);
     Inc(rP);
     Inc(lrP);
     Inc(rrP);
     Inc(P);
   end;
  end;
end;

end.
Dodaj komentarz