algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Morphing - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 25 lipca 2013 20:01
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Morphing - Delphi/MorphUnit.pas:
//Morhping
//www.algorytm.org

unit MorphUnit;

 // {$MODE Delphi}
interface

uses
 Messages, SysUtils, Variants, Classes, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, Graphics, Buttons;

var
 lambda:real=0.5;
 a: real;

type
//punkty charakterystyczne
 TChPoint = record
  px,py: integer; //pierwszt obraz
  qx,qy: integer; //drugi obraz
  tx,ty: single; //trzeci obraz
  rpx,rpy: single;
  rqx,rqy: single;
 end;
 PChPoint = ^TChPoint;

//punkt czesciowo dodany
 THangPoint = record
  px,py: integer; //pierwszt obraz
  filledP: boolean;
  qx,qy: integer; //drugi obraz
  filledQ: boolean;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  btLoad: TButton;
  btProc: TButton;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  imgLeft: TImage;
  imgRight: TImage;
  GaugeBar1: TTrackBar;
  imgEffect: TImage;
  Edit1: TEdit;
  GaugeBar2: TTrackBar;
  Edit2: TEdit;
  ListView: TListView;
  btnDelete: TBitBtn;
  OpenDialog: TOpenDialog;
  procedure btLoadClick(Sender: TObject);
  procedure btProcClick(Sender: TObject);
  procedure imgLeftMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure imgRightMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure GaugeBar1Change(Sender: TObject);
  procedure GaugeBar2Change(Sender: TObject);
  procedure ListViewSelectItem(Sender: TObject; Item: TListItem;
   Selected: Boolean);
  procedure btnDeleteClick(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  LeftImageName,RightImageName: string;
  ChPointList: TList;
  hangPoint: THangPoint;
  datFilename: string;
  procedure readTrans;
  procedure FreePointList;
  procedure ComputeTargetPoints;
 public
  procedure FindCoords(tx,ty:integer; var px,py,qx,qy: integer);
  procedure PointsToListView;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation
uses Math;
{$R *.dfm}

procedure TForm1.FreePointList;
var
 i:integer;
begin
 if ChPointList=nil then exit;
 for i:=0 to ChPointList.Count-1 do
  Dispose(PChPoint(ChPointList[i]));
 ChPointList.Free;
 ChPointList:=nil;
end;


procedure ValInt(S: PChar; out N,Code: integer);
const MaxLen=31;
var
 buf:array[0..MaxLen] of char;
begin
 Code:=0;
 while (S^ in ['+','-'])and(Code<MaxLen) do
 begin
  buf[Code]:=S^;
  inc(Code);
  inc(S);
 end;
 while (S^ in ['0'..'9'])and(Code<MaxLen) do
 begin
  buf[Code]:=S^;
  inc(Code);
  inc(S);
 end;
 buf[Code]:=#0;
 N:=StrToInt(buf);
 while (S^ in ['0'..'9']) do
 begin
  inc(Code);
  inc(S);
 end;
end;

procedure TForm1.readTrans;
var
 f:TextFile;
 line:string;
 s:PChar;
 i,code:integer;
 p: PChPoint;
begin
 FreePointList;
 ChPointList:=TList.Create;
 //poniższe może opcjonalnie
 AssignFile(f,datFilename);
 Reset(f);
 i:=0;
 while not eof(f) do
 begin
  readln(f,line);
  if Line='' then continue;
  if i=0 then LeftImageName:=Line;
  if i=1 then RightImageName:=Line;
  if i>=2 then
  begin
   new(p);
   s:=PChar(line);
   ValInt(s,p.px,code);
   s:=s+Code+1;
   ValInt(s,p.py,code);
   s:=s+Code+1;
   ValInt(s,p.qx,code);
   s:=s+Code+1;
   ValInt(s,p.qy,code);
   ChPointList.Add(p);
  end;
  inc(i);
 end;
 CloseFile(f);
end;

procedure TForm1.ComputeTargetPoints;
var
 i: integer;
begin
 if ChPointList<>nil then
 for i:=0 to ChPointList.Count-1 do
 with PChPoint(ChPointList[i])^ do
 begin
  tx:=(1-lambda)*px+lambda*qx;
  ty:=(1-lambda)*py+lambda*qy;
  rpx:=px-tx;
  rpy:=py-ty;
  rqx:=qx-tx;
  rqy:=qy-ty;
 end;
end;

procedure TForm1.btLoadClick(Sender: TObject);
begin
 OpenDialog.Filter:='*.dat';
 OpenDialog.FileName:='*.dat';
 if OpenDialog.Execute then datFilename:=OpenDialog.FileName;
 readTrans;
 imgLeft.Picture.LoadFromFile(LeftImageName);
 imgRight.Picture.LoadFromFile(RightImageName);
 PointsToListView;
end;

procedure TForm1.FindCoords(tx,ty:integer; var px,py,qx,qy: integer);
var
 invd: real; //odwrotny kwadrat odleglosci
 i: integer;
 p: PChPoint;
 Spx,Spy,Sqx,Sqy,f: real;
begin
 if ChPointList.Count=0 then
 begin
  px:=tx;
  py:=ty;
  qx:=tx;
  qy:=ty;
  exit;
 end;
 Spx:=0;
 Spy:=0;
 Sqx:=0;
 Sqy:=0;
 f:=0;
 for i:=0 to ChPointList.Count-1 do
 begin
  p:=ChPointList[i];
  if (tx=p.tx)and(ty=p.ty) then
  begin
   px:=p.px;
   py:=p.py;
   qx:=p.qx;
   qy:=p.qy;
   exit;
  end;
  invd := 1/(Sqr(tx-p.tx)+Sqr(ty-p.ty));
  Spx := Spx + p.rpx*invd;
  Spy := Spy + p.rpy*invd;
  Sqx := Sqx + p.rqx*invd;
  Sqy := Sqy + p.rqy*invd;
  f := f+invd;
 end;
 px := round(Spx/f+tx);
 py := round(Spy/f+ty);
 qx := round(Sqx/f+tx);
 qy := round(Sqy/f+ty);
end;

function TruncDown(f: double): int64;
begin
 result:=Trunc(f);
 if (result <> f) and (f < 0) then result:=result-1;
end;

function combineColors(const color0, color1:TColor;lambda:real): TColor;
var
 fR,fG,fB: real;
begin
 fR:=(1.0-lambda)*(color0 and $ff)+lambda*(color1 and $ff);
 fG:=(1.0-lambda)*((color0 and $ff00) shr 8)+lambda*((color1 and $ff00) shr 8);
 fB:=(1.0-lambda)*((color0 and $ff0000) shr 16)+lambda*((color1 and $ff0000) shr 16);
 //contrast
 fR:=a*(fR-128)+128;
 fG:=a*(fG-128)+128;
 fB:=a*(fB-128)+128;
 if fR<0 then fR:=0 else if fR>255 then fR:=255;
 if fG<0 then fG:=0 else if fG>255 then fG:=255;
 if fB<0 then fB:=0 else if fB>255 then fB:=255;

 Result := (round(fB) shl 16)+ (round(fG) shl 8)+ round(fR);
end;

procedure TForm1.btProcClick(Sender: TObject);
var
 x,y: integer;
 px,py,qx,qy: integer;
 color: TColor;
begin
 if ChPointList = nil then exit;
 btLoad.Enabled:=false;
 btProc.Enabled:=false;
 a:=Power(4,GaugeBar2.Position/100);
 ComputeTargetPoints;
 for y:=1 to imgEffect.Height-1 do
 begin
  for x:=1 to imgEffect.Width-1 do
  begin
   FindCoords(x,y, px,py,qx,qy);

   color:=combineColors(imgLeft.Canvas.Pixels[px,py], imgRight.Canvas.Pixels[qx,qy],lambda);
   imgEffect.Canvas.Pixels[x,y]:=Color;
  end;
 end;
 btLoad.Enabled:=true;
 btProc.Enabled:=true;
 imgEffect.Repaint;
end;

procedure TForm1.imgLeftMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
 item: TListItem;
 p: PChPoint;
 i:integer;
begin
 Assert(not hangPoint.filledP or not hangPoint.filledQ);
 if hangPoint.filledP then
 begin
  item:=ListView.Items[ListView.Items.Count-1];
  hangPoint.px:=X;
  item.Caption:=IntToStr(X);
  hangPoint.py:=Y;
  item.SubItems[0]:=IntToStr(Y);
 end else
 begin
  if hangPoint.filledQ then
  begin
    item:=ListView.Items[ListView.Items.Count-1];
    new(p);
    p.px:=X;
    item.Caption:=IntToStr(X);
    p.py:=Y;
    item.SubItems[0]:=IntToStr(Y);
    p.qx:=hangPoint.qx;
    p.qy:=hangPoint.qy;
    item.Data:=p;
    ChPointList.Add(p);
    hangPoint.filledQ:=false;
  end else
  begin
   item:=ListView.Items.Add;
   for i:=0 to 2 do item.SubItems.Add('');
   hangPoint.px:=X;
   item.Caption:=IntToStr(X);
   hangPoint.py:=Y;
   item.SubItems[0]:=IntToStr(Y);
   hangPoint.filledP:=true;
  end;
 end;
 item.MakeVisible(false);
 ListView.Selected:=item;
 ListView.SetFocus;
 imgLeft.Repaint;
 imgLeft.Canvas.Ellipse(X-4,Y-4,X+4,Y+4);
 btProcClick(Sender);
end;

procedure TForm1.imgRightMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
 item: TListItem;
 p: PChPoint;
 i:integer;
begin
 Assert(not hangPoint.filledP or not hangPoint.filledQ);
 if hangPoint.filledQ then
 begin
  item:=ListView.Items[ListView.Items.Count-1];
  hangPoint.qx:=X;
  item.SubItems[1]:=IntToStr(Y);
  hangPoint.qy:=Y;
  item.SubItems[2]:=IntToStr(Y);
 end else
 begin
  if hangPoint.filledP then
  begin
    item:=ListView.Items[ListView.Items.Count-1];
    new(p);
    p.px:=hangPoint.px;
    p.py:=hangPoint.py;
    p.qx:=X;
    item.SubItems[1]:=IntToStr(Y);
    p.qy:=Y;
    item.SubItems[2]:=IntToStr(Y);
    item.Data:=p;
    ChPointList.Add(p);
    hangPoint.filledP:=false;
  end else
  begin
   item:=ListView.Items.Add;
   for i:=0 to 2 do item.SubItems.Add('');
   hangPoint.qx:=X;
   item.SubItems[1]:=IntToStr(Y);
   hangPoint.qy:=Y;
   item.SubItems[2]:=IntToStr(Y);
   hangPoint.filledQ:=true;
  end;
 end;
 item.MakeVisible(false);
 ListView.Selected:=item;
 ListView.SetFocus;
 imgRight.Repaint;
 imgRight.Canvas.Ellipse(X-4,Y-4,X+4,Y+4);
 btProcClick(Sender);
end;

procedure TForm1.GaugeBar1Change(Sender: TObject);
begin
 lambda:=GaugeBar1.Position /100;
 Edit1.Text:=Format('%4f',[lambda]);
 GaugeBar1.Repaint;
 Edit1.Repaint;
 btProcClick(Sender);
end;

procedure TForm1.GaugeBar2Change(Sender: TObject);
begin
 a:=Power(4,GaugeBar2.Position/100);
 Edit2.Text:=Format('%4f',[a]);
 GaugeBar2.Repaint;
 Edit2.Repaint;
 btProcClick(Sender);
end;

procedure TForm1.PointsToListView;
var
 i: integer;
 x,y: integer;
 item: TListItem;
begin
 ListView.Items.Clear;
 for i:=0 to ChPointList.Count-1 do
 with PChPOint(ChPointList[i])^ do
 begin
  item:=ListView.Items.Add;
  item.Data:=ChPointList[i];
  item.Caption:=IntToStr(px);
  item.SubItems.Add(IntToStr(py));
  item.SubItems.Add(IntToStr(qx));
  item.SubItems.Add(IntToStr(qy));
 end;
end;

procedure TForm1.ListViewSelectItem(Sender: TObject; Item: TListItem;
 Selected: Boolean);
var
 p: PChPoint;
begin
 if not Selected then exit;
 p:=Item.Data;
 if p=nil then exit;
 imgLeft.Repaint;
 imgLeft.Canvas.Ellipse(p.px-4,p.py-4,p.px+4,p.py+4);
 imgRight.Repaint;
 imgRight.Canvas.Ellipse(p.qx-4,p.qy-4,p.qx+4,p.qy+4);
end;

procedure TForm1.btnDeleteClick(Sender: TObject);
var
 chPoint: PChPoint;
begin
 if ListView.Selected<>nil then
 begin
  chPOint:=ListView.Selected.Data;
  ChPointList.Remove(chPoint);
  Dispose(chPoint);
  ListView.Selected.Delete;
  btProcClick(Sender);
 end;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 FreePointList;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ChPointList := nil;
 GaugeBar1Change(nil);
 GaugeBar2Change(nil);
end;

end.

Dodaj komentarz